PCPR w Lęborku działa na podstawie:


Uchwały nr III/20/98 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30.12.1998 roku


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje cele i zadania należące do kompetencji powiatu jak i zadania zlecone przez administrację rządową na podstawie ustaw:

  1. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  3. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  4. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.


Cele i zadania PCPR


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje cele i zadania należące do kompetencji powiatu jak i zadania zlecone przez administrację rządową na podstawie ustaw: zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych, finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia, pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez PCPR na terenie powiatu należy:
organizowanie i zapewnianie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc uchodźcom.


Zadania PCPR


Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych należy: realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w realizacji programów o których mowa w pkt 1, udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji, podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności, opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób, dofinansowanie: uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, wydawanie na podstawie art. 8 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia, wydawanie legitymacji i innych dokumentów poświadczających uprawnienia osób niepełnosprawnych.


Współpraca PCPR


W zakresie swoich zadań współpracujemy z:


Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Sądem Rejonowym, Dyrektorami placówek opiekuńczo - wychowawczych, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Adopcyjno - Opiekuńczym, Innymi Powiatowymi Centrami Pomocy Społecznej, Policją, Szkołami Podstawowymi, Gimnazjami i Szkołami Ponadgimnazjalnymi.