PROGRAM „DOBRY START”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku jako realizator rządowego programu ’’Dobry start’’ informuje, że od dnia
1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia
„Dobry start”.

Wnioski należy składać drogą papierową
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5, sekretariat pok.237 lub w ZPIŚ pok. 235.

Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Świadczenie „Dobry start” stanowi rządowe wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i przysługuje:

-rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

-osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – raz w roku.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje do ukończenia:

-przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;

-przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

-ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

-ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

-jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

-na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne [„tzw. zerówka”] w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego).

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w wysokości 300 zł bez względu na dochód rodziny.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w siedzibie jednostki przy ul. Czołgistów 5 pok. 235 lub pod numerem 059 8628 106 wew. 24

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl/Dobry Start

Załączniki:
Pobierz (Wniosek-o-ustalenie-prawa-do-świadczenia-dobry-start.pdf)WNIOSEK PROGRAM "DOBRY START"[WNIOSEK PROGRAM "DOBRY START"]416 Kb