alt alt alt

KONKURS PLASTYCZNY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

z Powiatu Lęborskiego - 2017

 


 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

- DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
Z TRERENU POWIATU L
Ę
BORSKIEGO

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY LĘBORSKIEGO
PN: „MOJE MARZENIA”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Patronat Honorowy:
Starosta Lęborski Pani Teresa Ossowska - Szara

2. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci, młodzież osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz całe rodziny zastępcze, z terenu powiatu lęborskiego - wg następujących grup:

 • grupa I – podopieczni do 14 roku życia,
 • grupa II – podopieczni powyżej 15 roku życia,
 • grupa III – prace grupowe – wykonane rodzinnie – podopieczni wraz z opiekunami.

3. CELE I TEMAT KONKURSU

Celem konkursu jest:

 • kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej, wrażliwości estetycznych oraz indywidualnych zdolności twórczych naszych podopiecznych,
 • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
 • rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
 • pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu lęborskiego na temat rodzicielstwa zastępczego,
 • kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu) do dnia 5 maja 2017 roku do godz. 15:30.

5. PRAWA ORGANIZATORA DO PRAC KONKURSOWYCH

 • Prace konkursowe złożone w terminie określonym w ust. 5 pkt. 3 stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi w ramach ustawy o prawie autorskim.
 • Wyróżnione prace zostaną wykorzystane do propagowania idei rodzinnej opieki zastępczej.
 • Zwycięskie prace będą wykorzystane do publikacji materiałów promocyjnych rodzinnej pieczy zastępczej (imię i nazwisko autora pracy będzie umieszczane za zgodą opiekuna – punkt w oświadczeniu).

6. FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:

 • Praca powinna być wykonana na papierze lub brystolu w formacie A3 lub A2, dowolną techniką plastyczną, np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe.
 • Praca nadesłana na konkurs musi być pracą samodzielną.
 • Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.
 • Każda praca powinna być na odwrocie opisana według załączonego wzoru.
 • Każdy uczestnik (osoba lub rodzina) przesyła maksymalnie 2 prace konkursowe. Rodzina zastępcza może przesłać prace zbiorowo (np. po dwie prace wykonane przez każde z dzieci w pieczy zastępczej i dwie jako praca grupowa). Za pracę zbiorową uważa się każdą pracę wykonaną przez więcej niż jedną osobę.
 • Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

7. OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem i celami konkursu,
 • walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),
 • ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy,
 • estetyka i efekt wizualny.

Prace oceniane i nagradzane będą z zachowaniem podziału na grupy wiekowe. Zaplanowano nagrody dla laureatów konkursu za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator w miarę potrzeb może także przyznać wyróżnienia. Wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy udziału w konkursie.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

Rozstrzygnięcie konkursu, wystawa prac oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 30 maja 2017 roku – w Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – to polskie święto obchodzone 30 maja - na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego:W celu poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych, obchody mają na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego” (M.P. z 2006 r. nr 36, poz. 389), o godz. 17:00, w sali nr 13.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej http://www.pcprlebork.pl/

Kontakt w sprawie:

Sylwia Bielamowicz-Kapel, Marta Maryniak, Katarzyna Naplocha, Monika Zocek-Piepiórka,

Bogusława Lis-Zielińska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

Tel./fax. 59 862 81 06

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.pcprlebork.pl

Załączniki:
Pobierz (regulamin konkursu plastycznego-doc-2017.doc)regulamin konkursu plastycznego z załącznikiem[regulamin konkursu plastycznego z załącznikiem]245 Kb