Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
na stworzenie plakatu ,,Podaruj Dzieciom Dom''
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY LĘBORSKIEGO
NA STWORZENIE PLAKATU PROMUJĄCEGO IDEĘ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO POD HASŁEM: „PODARUJ DZIECIOM DOM”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizator Konkursu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
Patronat Honorowy:
Starosta Lęborski – Pani Alicja Zajączkowska

2. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są dzieci i młodzież z terenu powiatu lęborskiego wg następujących grup:
- I grupa - 6-12 lat,
- II grupa – 13-18 lat,

3. CELE I TEMAT KONKURSU

Celem konkursu jest:
- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
- rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
- pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu lęborskiego na temat rodzicielstwa zastępczego,
- kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy i zgody rodzica (opiekuna) na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu) do dnia 29 listopada 2019 roku do godz. 12:00.

5. PRAWA ORGANIZATORA DO PRAC KONKURSOWYCH
- Prace konkursowe złożone w terminie określonym w ust. 5 pkt. 3 stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
- Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami konkursowymi w ramach ustawy o prawie autorskim.
- Wyróżnione prace zostaną wykorzystane do propagowania idei rodzinnej opieki zastępczej.
- Zwycięskie prace będą wykorzystane do publikacji materiałów promocyjnych rodzinnej pieczy zastępczej (imię i nazwisko autora pracy będzie umieszczane za zgodą opiekuna – punkt w oświadczeniu).

6. FORMAT I TREŚĆ PRACY PLASTYCZNEJ:
- Praca powinna być wykonana na papierze lub brystolu w formacie A3 lub A2, dowolną techniką plastyczną, np. kredka, ołówek, pastele, farby, grafiki komputerowe.
- Praca nadesłana na konkurs musi być pracą samodzielną.
- Praca powinna podejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu.
- Każda praca powinna być na odwrocie opisana według załączonego wzoru.
- Każdy uczestnik przesyła 1 pracę konkursowę. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
- Prace bez pełnych danych dotyczących uczestnika nie będą oceniane.

7. OCENA PRAC

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, w której skład wchodzą:

Pani Alina Walkusz – Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku
Pani Maria Moryl – rodzina zastępcza
Pani Bogusława Pruszak – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
Pani Patrycja Glubiak – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem i celami konkursu,
- walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania),
- ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy,
- estetyka i efekt wizualny.

Prace oceniane i nagradzane będą z zachowaniem podziału na grupy wiekowe. Zaplanowano nagrody dla laureatów konkursu za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Organizator w miarę potrzeb może także przyznać wyróżnienia. Wszyscy autorzy prac otrzymają dyplomy udziału w konkursie.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
Rozstrzygnięcie konkursu, wystawa prac oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 09 grudnia 2019 roku –o godz. 16:00, w Lęborskim Centrum Kultury „FREGATA”.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej http://www.pcprlebork.pl/.

Kontakt w sprawie:
Sylwia Bielamowicz-Kapel, Kamila Lukowska, Emilia Rumińska, Joanna Dalkowska, Patrycja Glubiak, Bogusława Lis-Zielińska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
tel./fax. 59 862 81 06
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.pcprlebork.pl

OPIS PRACY WEDŁUG WZORU:
Konkurs plastyczny
pt.: „PODARUJ DZIECIOM DOM”
Lp. Dane autora pracy
1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Wiek:
4. Opiekun: Imię i nazwisko tel. kontaktowy

6. Podpisanie pracy przy jej upublicznianiu: Podanie danych autora (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną odpowiedź):
- imienia i nazwiska
- imienia i pierwszej litery nazwiska
- inicjałów
W przypadku braku zaznaczenia praca nie będzie podpisywana na publikacjach.

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z późn. zm.).............................................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego
(PROSZĘ O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI)

Ankietę proszę przykleić na rewersie pracy konkursowej.