INFORMACJA

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku - Pani/Pana danych osobowych :

I.
Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork.

II. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, (od 25 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych) jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Inspektor Danych Osobowych: MAINSOFT Sp z o.o., ul. Stare Miasto 27/6, 82-200 Malbork, NIP: 5792264087 REGON: 368852525, reprezentowanym przez: Piotr Szumko – Prezes Zarządu.


III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1.osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6.przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

- objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych;

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

  2. prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

  3. prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

    6. prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.


VI. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a. upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;

b. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez jednostkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.