Ośrodek Interwencji Kryzysowej


 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką wsparcia o zasięgu lokalnym powołaną do realizacji zadań PCPR w zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem przemocy oraz osobom w sytuacjach kryzysowych w rozumieniu:

 

•ustawy o pomocy społecznej,

•ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

•ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

•ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

•ustawy o cudzoziemcach.

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela i organizuje pomoc w zakresie:

 

1.poradnictwo specjalistyczne (osobiste, telefoniczne, drogą elektroniczną),

2.pomoc psychologiczną – indywidualną, grupową, rodzinną,

3.pomoc terapeutyczną o charakterze krótkoterminowym,

4.pomoc prawną dla osób doznających przemocy,

5.pomoc interwencyjną,

6.konsultacje i terapię dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin.

 

 

Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać:

 

•skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje,

•zgłaszające się bez skierowania,

•korzystające z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest dobrowolne,

•w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób będących klientami, Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma prawo i obowiązek podjęcia działania z urzędu nakierowanego na zapewnienie bezpieczeństwa bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę w sytuacji zagrożenia.

 

 

Kontakt:

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

 

pracownik socjalny: Iwona Sysik pok. 233

 

 

/0-59/ 8628-106

 

/0-59/ 8421-771

 

wew. 21