Lębork, dnia 29 marzec 2021 roku

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim           

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku funkcjonuje telefon informacyjno-interwencyjny dla osób i rodzin będących w sytuacji kryzysowej, w tym doświadczających przemocy.

Udzielamy doraźnej, bezpłatnej pomocy:

  • osobom, które ucierpiały na skutek zdarzenia losowego
  • doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej
  • utraciły kogoś bliskiego lub żyją w zagrożeniu jego odejściem
  • doświadczyły klęski żywiołowej
  • przeżywają niekorzystną i trudną dla siebie zmianę w życiu

Założenia dotyczące etapów pracy w zakresie dyżuru:

  • nawiązanie kontaktu z klientem,
  • wstępna diagnoza sytuacji kryzysowej z określeniem potrzeb i zasobów klienta,
  • podejmowanie działań interwencyjnych, wymagających szybkiej aktywności z instytucjami w zakresie złagodzenia i wyeliminowania skutków kryzysu, z Policją, Prokuraturą, MOPS, służbą zdrowia i innymi instytucjami działającym na rzecz osób i rodzin.

Przeprowadzamy rozmowy wspierająco – informujące. Udzielane są one przez specjalistów pracujących w OIK, wg potrzeb osób będących w kryzysie. Specjaliści oferują informację o sieci profesjonalnej pomocy, mini edukację, wsparcie i poradę. Po pomoc może się zgłosić zarówno osoba doznająca przemocy, jak też osoba stosująca przemoc, świadek przemocy w rodzinie. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia osób będących klientami, Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma prawo i obowiązek podjęcia działania z urzędu nakierowanego na zapewnienie bezpieczeństwa bez konieczności wyrażenia zgody przez osobę w sytuacji zagrożenia.

 

 

                                                         DYŻURY TELEFONICZNE

 

KWIECIEŃ 2021 rok

GODZINA

TELEFON

15:30- 21:30          

786 903 108

DATA

IMIĘ I NAZWISKO

PONIEDZIAŁEK

5

Natalia Fąkowicz-Klemp

12

Małgorzata Jarosz-Kozioł

19

Małgorzata Jarosz-Kozioł

26

Małgorzata Jarosz-Kozioł

CZWARTEK

1

Nina Ranachowska

8

Iwona Sysik

15

Natalia Fąkowicz-Klemp

22

Natalia Fąkowicz-Klemp

29

Iwona Sysik