INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM PROJEKCIE EFS„Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego”


– umowa nr RPPM.06.02.02-22-0031/17,


dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej  6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


ZHP Chorągiew Gdańska w wyniku zakończonego projektu, utworzyła w programie 30  miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które będą funkcjonowały do marca 2022 roku.


W ramach zakończonego Projektu został wzmocniony system wsparcia rodziny poprzez zapewnienie zdezinstytucjonalizowanych usług społecznych w powołanej Placówce Wsparcia Dziennego – Stacja Lębork, zarówno dzieciom, rodzicom, jak i całym rodzinom.

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ośrodka Pomocy Społecznej i Organizacji Pozarządowej, będącej też podmiotem Ekonomii Społecznej, przyczyniło się do wypracowania i umocnienia trwałych mechanizmów współpracy, co umożliwia świadczenie usług o zbliżonym zakresie i wysokiej jakości  po zakończeniu Projektu.


Projekt został zakończony w dniu 29 lutego 2020 roku. Placówka Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Lęborku, będzie funkcjonowała nadal.


Utworzono w programie 30 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, istniejących po zakończeniu projektu. Będą one zapewnione przez minimum 2 lata, czyli do końca lutego 2022.


Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu to 30, do końca lutego 2022.


Osiągnięte wskaźniki opisane w projekcie:I.2 Projekt był realizowany w Partnerstwie przez Hufiec ZHP Lębork, który działał w imieniu Wnioskodawcy z PCPR w Lęborku, działającym w imieniu Starostwa Powiatowego w Lęborku.


Średni koszt przypadający na jednego uczestnika zgodnie z regulaminem konkursu wyniósł poniżej 20 000 zł na osobę.


I.3


Lokalizacja:


Działania projektowe były adresowane do dzieci, młodzieży i ich rodziców, zamieszkujących na terenie Powiatu Lęborskiego.


Partnerstwo:


Dzięki współpracy w partnerstwie, udało się osiągnąć zaplanowane we wniosku rezultaty, co obrazują osiągnięte wskaźniki. Projekt wpisał się w ramy i wyzwania związane z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.


Skala oddziaływań:


Projekt był realizowany na terenie gminy miejskiej Lębork, Nowej Wsi Lęborskiej i gminy Cewice.


Podejście oddolne:


Program był ustalany indywidualnie pod kontem zapotrzebowania dzieci i ich rodziców w pełnej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Wszelkie działania wpisywały się w strategie, które były zaplanowane w instytucjach biorących udział w projekcie oraz w lokalnych strategiach i planach wsparcia, projekt był uzupełnieniem.


Wolontariat i animacja środowiskowa:


W czasie projektu był realizowany wolontariat i animacja środowiskowa, nawet w wymiarze liczby godzin wychodzącym poza projekt.


Trwałość efektów:


Wnioskodawca zapewnia trwałość projektu – poprzez utworzenie w Placówce 30 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które będą istnieć po zakończeniu projektu. Zostaną one zapewnione przez minimum 2 lata, czyli do końca lutego 2022.Projekt obejmował również następujące działania ukierunkowane na wsparcie rozwojowe i wyrównywanie szans edukacyjnych, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku:


1. Diagnoza dziecka - np. psychologiczna, pedagogiczna, funkcjonalna , logopedyczna.

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc w nauce - korepetycje indywidualne i w małych grupach z dojazdem nauczycieli do uczniów.

3. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez specjalistyczną pomoc terapeuty -pedagogiczną, logopedyczną, ogólnorozwojową, rehabilitacyjną itp.

4. Organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych. Cel: wymiana doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin.

Razem koszty bezpośrednie wyniosły: 160 005,94 zł


Jednocześnie informujemy, że w razie wystąpienia potrzeby dalszego korzystania ze wsparcia w zakresie realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zadań, prosimy o kontakt z naszą jednostką:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                    

w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

tel./fax 0-59 86 28 106


O działaniach, które się odbyły można przeczytać tutaj.


(http://www.lebork.zhp.pl/otwieramy-horyzonty/)