Otwieramy Horyzonty!

 


Otwieramy horyzonty u lęborskich harcerzy!


Nowy Rok 2018 przyniósł harcerzom Hufca ZHP w Lęborku wyjątkowo dobre wiadomości – projekt pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego”, złożony przez Chorągiew Gdańską Związku Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z Powiatem Lęborskim, reprezentowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku do Departamentu EFS UMWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w poddziałaniu 6.2.2. Rozwój usług społecznych, otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany w okresie od 1 marca 2018 do 29 lutego 2020 roku i obejmie min. 100 osób.

Zaplanowane w ramach projektu pn. "Otwieramy horyzonty!" tzw. zdezinstytucjonalizowane usługi społeczne, świadczone w środowisku lokalnym na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin, obejmują w szczególności działania o charakterze profilaktycznym, głównie w ramach tzw. pracy podwórkowej (streetworking, partyworking, zajęcia animacyjne, zbiórki zuchowe i harcerskie, atrakcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci, młodzieży, ale i innych członków ich rodzin), służące tzw. wczesnej profilaktyce środowiskowej – tj. zapobieganiu i ograniczaniu występowania dysfunkcji zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz wspierające ich rodziny (w tym szczególnie – rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z różnych innych powodów, np. miejsca zamieszkania, wielodzietności i rodziny sprawujące pieczę zastępczą czy wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi – zgodnie z kryteriami naboru dzieci z rodzin spełniających którykolwiek z wymienionych kryteriów będą przyjmowane do uczestnictwa w projekcie w pierwszej kolejności).

Projekt, poprzez zadania realizowane na rzecz dzieci i młodzieży w formie nowo tworzonej placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego (inaczej mówiąc – świetlicy socjoterapeutycznej czy też klubu młodzieżowego), prowadzonej przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Lęborku, obejmujące profilaktykę i animację środowiskową, socjoterapię, rozwój zainteresowań i tzw. kompetencji kluczowych w ramach bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, zakłada zachętę do włączania się do realizowanych działań integracyjnych innych, zwłaszcza dorosłych członków rodzin (głównie rodziców i opiekunów prawnych pełniących rolę rodziców), a także usługi społeczne realizowane na rzecz rodzin wspierające ich w prawidłowym pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych czy w organizacji czasu wolnego.

Projekt – zgodnie z wymaganiami konkursu - realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej będącej również podmiotem Ekonomii Społecznej - Chorągwi Gdańskiej ZHP reprezentowanej przez Hufiec ZHP w Lęborku (największej i najstarszej organizacji pozarządowej o charakterze wychowawczym w Polsce, obchodzącej w 2018 stulecie swojego formalnego istnienia) i Starostwa Powiatowego w Lęborku, reprezentowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Działania projektowe zaplanowano w oparciu o analizę głównych wniosków z lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne na rzecz mieszkańców terenów o ponadprzeciętnym wykluczeniu społecznym w powiecie lęborskim (w związku z tym projekt – zgodnie ze szczegółowymi kryteriami konkursu obejmuje mieszkańców terenu gmin: Lębork, Cewice i Nowa Wieś), uwzględniając partycypację różnorodnych podmiotów społeczności lokalnej i wielosektorowe partnerstwo - formalne i nieformalne, tj. włączanie do realizacji projektu innych jednostek samorządu terytorialnego (np. UM w Lęborku), jednostek pomocy społecznej (MOPS, GOPS) i instytucji administracji publicznej z terenu powiatu, Sądu Rejonowego (gł. Sądu Rodzinnego i rodzinnych kuratorów sądowych), KM i KP Policji, lekarzy rodzinnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej, NGO's i in. instytucji integracji społecznej, przedsiębiorców (w ramach ich społecznej wrażliwości i aktywności CSR) itp.

Projekt obejmuje następujące działania realizowane przez Hufiec ZHP w Lęborku:

  1. Utworzenie przez Hufiec ZHP w Lęborku nowej placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego – poprzez adaptację otrzymanego od UM w Lęborku w użytkowanie lokalu po restauracji Resursa na jej potrzeby (kompleksowy remont pod nadzorem Konserwatora Zabytków i opieką architekta, a następnie - wyposażenie placówki) – remont uwzględnia dostosowanie obiektu do specyficznych potrzeb dzieci, młodzieży i ich rodzin, w tym osób z niepełnosprawnościami (zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i spełnienia wymagań BHP, sanitarnych, przeciwpożarowych, związanych z przepisami budowlanymi itp.);
  2. Zakup na potrzeby nowej placówki wsparcia dziennego samochodu osobowo-ciężarowego, ułatwiającego dotarcie z formami atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i integrujących społeczność lokalną do dzieci i rodzin mieszkających w miejscowościach wiejskich Powiatu Lęborskiego;
  3. Zapewnienie uczestnikom projektu – dzieciom, młodzieży i ich rodzinom - bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia, zainteresowania i kompetencje (planowane są m.in. zajęcia pracowni kulinarnej, pracowni DIY – wykorzystujące różne techniki prac ręcznych i rękodzieła, pracowni modelarsko-szkutniczo-stolarskiej, pracowni multimedialnej i artystycznej – np. warsztaty dziennikarskie, fotograficzne z kamerą, dronem, aparatem cyfrowym i komputerami, pracowni fitness i aktywności prozdrowotnej);
  4. Wyjazdowe (Harcerska Akcja Letnia, Harcerska Akcja Zimowa) i stacjonarne (Nieobozowa Akcja Letnia, Wesoła Zima w Mieście) formy wypoczynku i organizacji czasu wolnego, uwzględniające atrakcyjny program zajęć rozwojowych z elementami socjoterapii, wykorzystujących metodykę zuchową i harcerską;
  5. Empowerment – tzn. włączenie rodziców i innych członków rodzin dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie w działania placówki wsparcia dziennego, w tym m.in. zorganizowane w ramach projektu atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu z rodziną, takie jak wspólne wycieczki do ZOO, Aquaparku, Loopy’s Word, Centrum Hevelianum, Europejskiego Centrum Solidarności, a także wyjazdowe spotkania i venty edukacyjno-integracyjne z atrakcyjnym programem zajęć dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Projekt obejmuje również następujące działania ukierunkowane na wsparcie rozwojowe i wyrównywanie szans edukacyjnych, organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku:

  1. Diagnoza dzieci – np. psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i neurologopedyczna itp. – pozwalająca na opracowanie dla indywidualnego planu wsparcia rozwojowego dziecka w celu redukcji parcjalnych deficytów i poprawy jego funkcjonowania, a przede wszystkim – wyrównywania szans Rozwojowych i edukacyjnych;
  2. Korepetycje przedmiotowe – indywidualne i w małych grupach – z dojazdem nauczycieli do uczniów, uwzględniające pracę nad redukcją indywidualnych deficytów i problemów szkolnych dzieci i młodzieży;
  3. Specjalistyczne konsultacje i poradnictwo rodzinne oraz wsparcie terapeutyczne dzieci i ich rodzin;
  4. Cykliczne spotkania edukacyjne z udziałem ekspertów (np. psycholog, prawnik, pediatra, dietetyk itp.) oraz wymiana doświadczeń rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, służące rozwijaniu kompetencji rodzicielskich oraz tworzeniu samopomocowego środowiska wsparcia i zapobieganiu izolacji rodzin borykających się różnymi problemami związanymi ze sprawowaniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzin sprawujących tzw. pieczę zastępczą.

Bieżące informacje o konkretnych działaniach realizowanych w projekcie oraz zasadach rekrutacji i udziału będą systematycznie udostępniane na stronach internetowych http://www.lebork.zhp.pl/ oraz http://www.pcprlebork.pl/.
 

Załączniki:
Pobierz (REGULAMIN_Otwieramy horyzonty_09.05.2018.pdf)REGULAMIN[REGULAMIN]1564 Kb
Pobierz (ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU_badanie potrzeb.pdf)ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU[ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU]1396 Kb
Pobierz (zał.1_oświadczenie do rekrutacji_09.05.2018.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 1[ZAŁĄCZNIK NR 1]1467 Kb
Pobierz (zał.2_zgłoszenie udziału w projekcie_09.05.2018.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 2[ZAŁĄCZNIK NR 2]1210 Kb
Pobierz (zał.3_Oświadczenie do CST_09.052018.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 3[ZAŁĄCZNIK NR 3]1326 Kb
Pobierz (zał.4_Oświadczenie RPO_09.05.2018.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 4[ZAŁĄCZNIK NR 4]964 Kb
Pobierz (Zał.5_zakres danych osobowych_09.05.2018.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 5[ZAŁĄCZNIK NR 5]1182 Kb
Pobierz (zał.6_zgoda na wykorzystanie wizerunku_09.05.2018.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 6[ZAŁĄCZNIK NR 6]1317 Kb
Pobierz (zał.7_pomoc tożsama_09.05.2018.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 7[ZAŁĄCZNIK NR 7]977 Kb
Pobierz (zał.8_Oświadczenie opiekuna prawnego-sprawowanie opieki_09.05.2018.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 8[ZAŁĄCZNIK NR 8]965 Kb