logotypy www 19.01.2019

 

 

Projekt pn. Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2018r.-31.12.2020r.

nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-00 RPPM.06.02.02-22-0049/17-01Projekt pn. Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim


jest projektem Powiatu Lęborskiego (Partner Wiodący).


Realizatorem zadania 1 Projektu pn. Rozwój usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej - realizowane przez PCPR w Lęborku tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.


1. Dostępne formy wsparcia merytorycznego w ramach Projektu to:


a) dla osób przebywających w pieczy zastępczej:

 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne,
 • konsultacje i poradnictwo pedagogiczne,
 • diagnozy i wytyczne do terapii małoletnich przyjmowanych i przebywających w pieczy zastępczej,
 • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne – psychiatryczne,
 • terapia małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – indywidualna,
 • terapia małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – grupowa - udział w terapii ogólnodostępnej,
 • wsparcie edukacyjne małoletnich w pieczy zastępczej – korepetycje,
 • kolonie/obozy socjoterapeutyczne/edukacyjne (np. j. obcego, sportowe, pływania, jazdy konnej, fotograficzne) – dofinansowanie,
 • współudział w zajęciach Grupy Wsparcia Pieczy Zastępczej (GWPZ) opiekunów zastępczych,
 • współudział w Warsztatach umiejętności rodzicielskich – 1-dniowe wyjazdowe dla rodzin zastępczych,
 • współudział w Warsztatach umiejętności rodzicielskich – 4-dniowe wyjazdowe – dotyczy rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka,
 • współudział w Wyjazdach edukacyjno-integracyjnych dla rodzin zastępczych,
 • współudział w Spotkaniach plenerowych dla rodzin zastępczych,
 • Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny (Punkt WDziR),
 • utworzenie dwóch nowych placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych;

Ponadto, zadania na rzecz osób przebywających w pieczy zastępczej w wieku od 16 roku życia do 25 roku życia, realizowane będą w ramach Projektu przez Regionalne Centrum Młodzieży w Lęborku.b) dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą:

 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne,
 • konsultacje i poradnictwo pedagogiczne,
 • współudział w zajęciach Grupy Wsparcia Pieczy Zastępczej (GWPZ) opiekunów zastępczych,
 • współudział w Spotkaniach plenerowych dla rodzin zastępczych,
 • Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny (Punkt WDziR),
 • mieszkanie chronione treningowe – zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie utworzenia tego mieszkania i ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu oraz regulaminu funkcjonowania tego mieszkania,
 • Ponadto, zadania na rzecz osób przebywających w pieczy zastępczej w wieku od 16 roku życia do 25 roku życia, realizowane będą w ramach Projektu przez Regionalne Centrum Młodzieży w Lęborku.

 

c) dla osób sprawujących pieczę zastępczą - opiekunów zastępczych, kandydatów oraz rodziców naturalnych:

 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne,
 • konsultacje i poradnictwo pedagogiczne,
 • Grupa Wsparcia Pieczy Zastępczej (GWPZ) opiekunów zastępczych,
 • szkolenia/warsztaty/kursy rozwijające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze – sfinansowanie udziału w ogólnodostępnych,
 • szkolenia/warsztaty/kursy rozwijające kompetencje społeczno-zawodowe – sfinansowanie udziału w ogólnodostępnych,
 • superwizja opiekunów zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka – sesje grupowe i indywidualne,
 • szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i prowadzących RDDz),
 • współudział w Warsztatach umiejętności rodzicielskich – 1-dniowe wyjazdowe dla rodzin zastępczych,
 • współudział w Warsztatach umiejętności rodzicielskich – 4-dniowe wyjazdowe – dotyczy rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka,
 • współudział w Wyjazdach edukacyjno-integracyjnych dla rodzin zastępczych,
 • współudział w Spotkaniach plenerowych dla rodzin zastępczych,
 • Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny (Punkt WDziR).

 

d) dla osób wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą w PCPR w Lęborku i Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Lęborku:

 • szkolenia, warsztaty, kursy rozwijające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze – sfinansowanie udziału w ogólnodostępnych,
 • superwizja – sesje grupowe i indywidualne,

Osoby te nie stanowią grupy docelowej Projektu. Zgłoszenia do udziału w poszczególnych działaniach dokonuje w formie pisemnej (osobiście lub e-mail) osoba zainteresowana lub jej przełożony. Zatwierdzenia udziału dokonuje Kierownik PCPR w Lęborku i/lub koordynator działań PCPR w Projekcie.


2. Uczestnicy będą również uprawnieni do uzyskania dodatkowych form wsparcia na zasadach określonych w Projekcie i procedurach związanych z jego realizacją, tj. m.in.:


a) korzystania z Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny – zgodnie z Regulaminem Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny – załącznik nr 5 niniejszego Regulaminu,


b) zwrotu kosztów dojazdów lub zabezpieczenia przewozu osób na zajęcia w ramach Projektu, zgodnie z Regulamin transportu osób na zajęcia w ramach Projektu – załącznik nr 6 niniejszego Regulaminu.


c) korzystanie z poczęstunku, materiałów szkoleniowych, korzystania z noclegów i wyżywienia w czasie warsztatów wyjazdowych, pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w czasie uczestnictwa opiekuna zastępczego w zajęciach (w przypadku niemożności sprawowania opieki przez drugiego rodzica zastępczego lub dużej ilości dzieci w rodzinie zastępczej/RDD).Kontakt w sprawie:


 • Bogusława Lis-Zielińska

 • Joanna Dalkowska

 • Michalina Bizewska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

tel. 59/8628106, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.