str

 

Plakat aktywizacja - do rekrutacji PCPR obm

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 

ZAPRASZA OSÓBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH

 

                  w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców

             powiatu lęborskiego na lata 2016 – 2018 oferujemy:

 

 

 

Wsparcie w uczestników/uczestniczek Projektu w ramach zadania PCPR pn. Aktywizacja społeczna klientów PCPR obejmuje:

 

 • Øporadnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe
 • Øporadnictwo prawne i obywatelskie indywidualne i grupowe
 • Øzajęcia edukacyjne, uspołeczniające, rehabilitacyjne, np.: konsultacje specjalistyczne – lekarskie, konsultacje specjalistyczne – stomatologiczne, zajęcia fizjoterapii, konsultacje dietetyka, zajęcia u fryzjera, joga, zajęcia na pływalni,
 • Øskierowanie i sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym lub policealnym
 • Økoszty ubezpieczenia NNW,
 • Øzorganizowanie dojazdów uczestników/zwrot kosztów biletów,
 • Øwyżywienie uczestników podczas zajęć aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 • Økoszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 • Øwarsztaty terapii kształtujące umiejętności osobiste (trening umiejętności społecznych) grupowe spotkania i np.: trening interpersonalny, coaching, kino, museum, teatr, restauracja,
 • Øwizyta studyjna – u pracodawcy – 1 dniowy wyjazd grupowy.

 

Wsparcie w uczestników/uczestniczek Projektu w ramach zadania Starostwa Powiatowego pn. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku obejmuje:

 

 • Ødoradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, trener pracy, pośrednictwo pracy,
 • Øbroker edukacyjny,
 • Økursy, szkolenia specjalistyczne,
 • Østypendium szkoleniowe, wraz ze składkami pracodawcy,
 • Økoszty dojazdów uczestników na szkolenia i staże,
 • Øsfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych przed podjęciem zatrudnienia (kursami, stażami, zatrudnieniem),
 • Østaże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,

 

Wsparcie w uczestników/uczestniczek Projektu w ramach zadania pn. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu organizowana przez PCE-ZSP obejmuje:

 

 • Økursy, szkolenia,
 • Øwyżywienie uczestników na kursach i szkoleniach,
 • Øodzież roboczą,
 • Økoszty dojazdów na szkolenia i staże,
 • Ømateriały szkoleniowe.

 

Proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji w ramach PAL, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

 

Jeżeli jesteś:

 

ü  mieszkańcem Powiatu Lęborskiego

 

ü  osobą z niepełnosprawnością

 

ü  osobą w wieku aktywności zawodowej

 

ü  osobą korzystającą ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku lub Ośrodka Pomocy Społecznej

 

ü  osoba niepracującą, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

 

ZAPRASZAMY !!!!

 

KONTAKT:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 

Tel. 59/8628106                  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.               www.pcprlebork.pl