logotypy www 19.01.2019Projekt pn. Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2018r.-31.12.2020r.

nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-00 RPPM.06.02.02-22-0049/17-01

 

Zarządzenie nr 12/RPO WP/ZPZ/2018
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
z dnia 24 września 2018 roku

w sprawie Regulaminu uczestnictwa w projekcie
pn. Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.995, z późn.zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, w ramach:
Oś priorytetowa 6. Integracja
Działanie 6.2. Usługi społeczne
Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
okres realizacji: 01.11.2018r.-31.12.2020r.
umowa nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-00 RPPM.06.02.02-22-0049/17-01,
jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Projektowemu, o którym mowa w Zarządzeniu nr 11/RPO WP/ZPZ/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku z dnia 24 września 2018 roku.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W załączeniu:

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU UCZESTNICTWA:

Załącznik 1

REGULAMIN REKRUTACJI

Załącznik 1a

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik 1b

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

Załącznik 1c

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR ……….. KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU Z DNIA ……………

Załącznik 1d

FORMULARZ WERYFIKACJI I PODJĘCIE DECYZJI O ZAKWALIFIKOWANIU KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Załącznik 2a

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik 2b

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Załącznik 2c

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W CENTRALNYM SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM WSPIERAJĄCYM REALIZACJĘ PROGRAMÓW OSŁONOWYCH

Załącznik 2d

FORMULARZ - ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH DO PRZETWARZANIA

Załącznik 2e

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DO CELÓW PROMOCJI I MONITORINGU PROJEKTU

Załącznik 3

PROJEKT UMOWY

Załącznik 4

ŚCIEŻKA REINTEGRACJI

Załącznik 4a

KARTA MONITORINGU REALIZACJI ŚCIEŻKI REINTEGRACJI – KARTA UDZIELONEGO WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

Załącznik 4b

KARTA ZAKOŃCZENIA/PRZERWANIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Załącznik 5

REGULAMIN PUNKTU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY

Załącznik 6

REGULAMIN TRANSPORTU OSÓB NA ZAJĘCIA - ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU LUB ZABEZPIECZENIA PRZEWOZU OSÓB NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

Załącznik 6a

WNIOSEK O ZWROTU KOSZTÓW DOJADU

Załącznik 6b

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O CENIE BILETU

Załącznik 6c

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU

O TRANSPORCIE WŁASNYM NA ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

Załącznik 6d

ZESTAWIENIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU – LISTA WYPŁAT

Załączniki:
Pobierz (REGULAMIN UCZESTNICTWA-15.01.2019doc.doc)Regulamin uczestnictwa w projekcie[Regulamin uczestnictwa w projekcie]943 Kb