logotypy www 19.01.2019

Projekt pn. Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2018r.-31.12.2020r.

nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-00 RPPM.06.02.02-22-0049/17-01

REGULAMIN PUNKTU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY


1.Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny jest miejscem – odrębny lokal – organizowany celem realizacji zadań pieczy zastępczej zaplanowanych w Projekcie – prowadzenia działań projektowych, o których mowa w § 6 Regulaminu.

2.Bezpośredni nadzór nad Punktem Wsparcia Dziecka i Rodziny pełni osoba wyznaczona przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – Osoba prowadząca PWDziR.

3.Stały, nieograniczony dostęp do PWDziR ma:
a)Kierownik PCPR w Lęborku
b)Osoba prowadząca PWDziR
c)Koordynator działań PCPR w Projekcie

4.Przebywanie w PWDziR jest nieodpłatne.

5.PWDziR jest dostępny w godzinach od 6.00 do 22.00.

6.Z PWDziR korzystają jedynie osoby i rodziny objęte formami wsparcia w ramach Projektu oraz realizujące zadania zaplanowane w Projekcie.

7.Prawo korzystania z mieszkania mają jedynie osoby do tego upoważnione przez osoby wymienione w pkt. 3, po zapoznaniu się niniejszego Regulaminu – Regulamin dostępny będzie w widocznym, dostępnym w PWDziR, tablicy ogłoszeń PCPR w Lęborku i stronie internetowej jednostki.

8.Każdorazowe korzystanie z PWDziR wymaga uzgodnienia i zgody osób wymienionych w pkt. 3.

9.Każda osoba przed korzystaniem z lokalu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i złożenia oświadczenia w tym zakresie – wzór oświadczenia dostępny będzie w PWDziR. W imieniu osoby małoletniej oświadczenie podpisuje jego przedstawiciel ustawowy. Wymagane jest jednorazowe złożenie oświadczenia.

10.Uzgodnienie możliwości i terminu korzystania (przebywania) w PWDziR dokonuje się w formie: telefonicznej (tel. 059 8628106), osobiście lub pocztą na adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

11.W przypadku uzgodnienia korzystania z PWDziR dwóch lub więcej osób w tym samym terminie, każdorazowo wyznacza się osobę odpowiedzialną w tym czasie za ten lokal. Wyznaczona w/w osoba ma w szczególności obowiązek:
- pobrania kluczy od Osoby Prowadzącej PWDziR lub innej osoby wymienionej w pkt. 3,
- otwarcia i zamknięcia lokalu po zakończeniu zajęć,
- podpisania oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9,
- wpisu do Ewidencji Korzystania z PWDziR (dostępnej w PWDziR), w szczególności dokładnego terminu przebywania w lokalu, wskazania wszystkich osób obecnych i złożenie własnoręcznego czytelnego podpisu,
- wykonania prac porządkowych tj. przywrócenia estetyki miejsca do stanu pierwotnego, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych, wyłączenia świateł, zamknięcia wszystkich okien oraz zastosowania się do zasad dotyczących właściwego zabezpieczenia lokalu,
- zdania kluczy do Osoby Prowadzącej lub innej osoby wymienionej w ust. 3 w ustalonym terminie,
- osoba ta ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo osób obecnych w tym czasie w lokalu.

12. Osoba prowadząca PWDziR oraz osoby wymienione w pkt. 3 mają prawo do:
a)odmowy dostępu do PWDziR bez podania uzasadnienia,
b)żądania opuszczenia lokalu w każdej chwili bez podania przyczyny.

13.Nie ma możliwości nocowania w PWDziR, chyba że w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyrazi na to zgodę Kierownik PCPR w Lęborku.

14.Każda osoba przebywająca w PWDziR, w przypadku wystąpienia awarii, uszkodzeń lub zdarzeń mających istotne znaczenie np. włamania, zalania, pożaru, a także wypadków, w szczególności uszkodzeń ciała (itp.) ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Osobę prowadzącą PWDziR lub Kierownika PCPR (tel. 606306324) lub Koordynatora działań PCPR w Projekcie (tel. 504146618).

15.Do obowiązków osób korzystających z mieszkania należy:
a)przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych,
b)korzystanie z wyposażenia znajdującego się w mieszkaniu zgodnie z jego przeznaczeniem,
c)poszanowanie sprzętów i wyposażenia lokalu oraz naprawa ewentualnych zniszczeń wyposażenia i ponoszenie kosztów zawinionych przez siebie uszkodzeń,
d)dbanie i chronienie przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczonego do wspólnego użytkowania jak korytarze, klatki schodowe oraz otoczenie budynku,
e)dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych osób przebywających w lokalu,
f)utrzymanie lokalu w należytym porządku i czystości,
g)przestrzeganie całkowitego zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu i/lub środków psychoaktywnych na terenie lokalu i w jego otoczeniu,
h)wnoszenia i pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów bez zgody Osoby prowadzącej PWDziR lub osób wskazanych w pkt. 3,
i)oszczędne korzystanie z mediów,
j)respektowanie zaleceń Osoby prowadzącej PWDziR oraz osób wskazanych w pkt. 3 a także osoby wskazanej w pkt. 6b niniejszego Regulaminu,
k)przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

16.W Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz jego obrębie zabrania się:
a)przebywania przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających,
b)stosowania przemocy zachowań agresywnych,
c)zakłócania spokoju,
d)posiadania i spożywania napojów alkoholowych,
e)posiadania, stosowania i rozprowadzania wszelkich rodzajów środków odurzających, psychoaktywnych,
f)palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych,
g)wynoszenia na zewnątrz przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania,
h)udostępniania lokalu czy pomieszczeń wchodzących w skład lokalu oraz innych rzeczy będących na jego wyposażeniu innym osobom,
i)odstępowania kluczy do mieszkania innym osobom.

17.W przypadku podejrzenia, że osoba przebywająca w lokalu jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających Osoba prowadząca PWDziR lub osoby wymienione w pkt. 3, ma prawo na wykonanie badania alkomatem lub wykonanie testu na obecność środków odurzających. Odmowa badania jest równoznaczna z natychmiastowym opuszczeniem lokalu.

18.Utrata kluczy do mieszkania zobowiązuje korzystającego do pokrycia kosztów związanych z wyminą zamków w mieszkaniu oraz kluczy dla pozostałych korzystających.

19.W przypadku podejrzenia, że korzystający z mieszkania jest pod wpływem alkoholu pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ma prawo, a korzystający wyraża zgodę, na dobrowolne wykonanie badania alkomatem.

20.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.