Menu Główne

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 11.12.2020r.

SPROSOTWANIE DO PROTOKÓŁU O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku prostuje niezamierzony błąd w treści załącznika do protokołu o ogłoszeniu zamówienia z dnia 07.12.2020 roku, informując zarówno, iż niniejsze sprostowanie nie wpływa na wyłonienie wykonawcy, nadaje mu następujące brzmienie:

 

I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nabywca:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

Odbiorca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-15-17-507

II.         Przedmiot zamówienia:

Wykonanie, wydruk i dostawa informatorów – ulotki oraz broszury informacyjne w ramach kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej.

III.        W dniu 27.11.2020 roku zostało upublicznione zapytanie ofertowe/ ogłoszenie na wykonanie, wydruk i dostawa informatorów – ulotki oraz broszury informacyjne w ramach kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej.

Na:

 • stronie internetowej pcprlebork.pl
 • tablicy ogłoszeń PCPR
 • strona internetowa: pcpr_lebork.bip.gov.pl

IV.        W terminie do dnia 05.12.2020 roku wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty:

tabela w załączeniu

V.         W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie - zostanie udzielone:

1/6

Scharmach Consulting

Starogard Gdański
83-200

Łączna cena brutto: 733,00zł

Koszt dostawy: 0,00zł

Łącznie: 733,00zł

VI.         UZASADNIENIE:


Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, otrzymała największą ilość punktów.

Sporządziła: Skrzypek Agata

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik Powiatowego Centrum   Pomocy Rodzinie w Lęborku

______________________________________________________________________________________________________

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 07.12.2020r.

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

 

I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nabywca:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

Odbiorca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-15-17-507

 

II.          Przedmiot zamówienia:

Wykonanie, wydruk i dostawa informatorów – ulotki oraz broszury informacyjne
w ramach kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i interwencji kryzysowej.

III.        W dniu 27.11.2020 roku zostało upublicznione zapytanie ofertowe/ ogłoszenie na wykonanie, wydruk i dostawa informatorów – ulotki oraz broszury informacyjne w ramach kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej.

Na:

 • stronie internetowej pcprlebork.pl
 • tablicy ogłoszeń PCPR
 • strona internetowa: pcpr_lebork.bip.gov.pl

 

IV.        W terminie do dnia 05.12.2020 roku wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty:

tabela w załączeniu

V.          W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie - zostanie udzielone:

1/5

Scharmach Consulting

Starogard Gdański
83-200

Łączna cena brutto: 733,00zł

Koszt dostawy: 0,00zł

Łącznie: 733,00zł

 

VI.        UZASADNIENIE:

Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, otrzymała największą ilość punktów.

Sporządziła: Skrzypek Agata

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik Powiatowego Centrum   Pomocy Rodzinie w Lęborku

____________________________________________________________________________________________________

Lębork, dnia 27 listopada 2020 roku   

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE

ZAMAWIAJĄCY:

Nabywca:

Powiat Lęborski

 1. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

Odbiorca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 1. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-15-17-507.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie, wydruk i dostawa informatorów – ulotki oraz broszury informacyjne
w ramach kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i interwencji kryzysowej.

 1. Opis techniczny przedmiotów zamówienia:

1) ulotki składane

-ilość: 100szt.

-format: pion - 99mm/210mm

-rodzaj papieru: 100-120g/m²

- specyfikacja: nadruk pełno kolorowy dwustronny; przód i tył zafoliowany (foliowanie połysk);

-ulotki złożone

-obróbka graficzna – wykonanie ulotek zgodnie z załącznikiem nr 2 „wymagania dotyczące szaty graficznej”

2) broszury informacyjne „Vademecum antyPrzemocy w Powiecie Lęborskim”

-ilość: 100szt.

-format: pion - 150mm/210mm

-rodzaj papieru: 100g/m²

- specyfikacja: nadruk pełno kolorowy dwustronny; przód i tył zafoliowany (foliowanie połysk);

-broszury szyte – po lewej stronie

-1szt.=16stron (w tym: 4 strony okładkowe i 12 stron wewnętrznych)

-obróbka graficzna – wykonanie ulotek zgodnie z załącznikiem nr 2 „wymagania dotyczące szaty graficznej”

4) W przypadku niemożności realizacji poszczególnych wymogów dotyczących technicznej specyfikacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość wskazania w ofercie (załącznik nr 1 - pole uwagi) zamiennych elementów zamówienia.

5) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca ma obowiązek przedstawić zamawiającemu projekt przedmiotu zamówienia do zatwierdzenia.

 

 1. Płatność:

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty płatność zlecona przelewem.

2)Zamawiający zapłaci wykonawcy za wykonanie zamówienia
z uwzględnieniem przedpłaty (10% wskazanej ceny w ofercie),a następnie po realizacji zamówienia (90% wskazanej ceny w ofercie).

3) Do ceny podanej w ofercie należy wliczyć koszty dostawy do zamawiającego, tj. na adres: UL. Czołgistów 5,84-300 Lębork.

 

 1. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia – o ile warunki zostały przez Zamawiającego ustanowione:

NIE DOTYCZY

 1. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz o sposobie przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej:

CENA 100%

 

 1. Informację na temat podstaw do wykluczenia wykonawców z procedury udzielenia zamówienia publicznego (informację na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych)

NIE DOTYCZY

 1. Termin składania ofert:

05.12.2020r.

 1. Termin realizacji zamówienia:

17.12.2020r.

 1. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia – o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy:

- ZMNIEJSZENIE LUB ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZAMÓWIENIA W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA – ZMIANA MAKSYMALNIE O 50% WSKAZANEJ W PKT. 1 ZAPYTANIA

- TERMIN REALIZACJI (DOSTAWY) – MAKSYMALNIE DO 28.12.2020 ROKU.

 1. Informację o możliwości składania ofert częściowych – o ile Zamawiający przewidział taką możliwość:

NIE DOTYCZY

 

 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór oferty.

Załącznik nr 2 – wymagania dotyczące szaty graficznej

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku