Menu Główne

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 07.12.2020r.

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

 

I.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nabywca:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

Odbiorca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-15-17-507

II.          Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia działań w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, tj.:

1) Teczki z nadrukiem;

2) Notesy – klejone bloczki z nadrukiem;

3) Długopisy – grawer/nadruk.

III.        W dniu 26.11.2020 roku zostało upublicznione zapytanie ofertowe/ ogłoszenie na zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia działań w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, tj.: Teczki z nadrukiem; Notesy – klejone bloczki z nadrukiem; Długopisy – grawer/nadruk.

Na:

 • stronie internetowej pcprlebork.pl
 • tablicy ogłoszeń PCPR
 • strona internetowa: pcpr_lebork.bip.gov.pl

IV.         W terminie do dnia 04.12.2020 roku wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty:

tabela w załączeniu

V.           W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie - zostanie udzielone:

1/4

Firma Reklamowa

GRAF MEDIA

Zielona Góra

65-119

Łączna cena brutto: 1.660,50zł

Koszt dostawy: 0,00zł

Łącznie: 1.660,50zł

 

VI.        UZASADNIENIE:


Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, otrzymała największą ilość punktów.

Sporządziła: Skrzypek Agata

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik Powiatowego Centrum   Pomocy Rodzinie w Lęborku

______________________________________________________________________________________________________

Lębork, dnia 26 listopada 2020 roku     

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE

ZAMAWIAJĄCY:

Nabywca:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

Odbiorca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-15-17-507.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów szkoleniowych niezbędnych do prowadzenia działań w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, tj.:

1) Teczki z nadrukiem

-ilość: 150szt.

-format: A5

-rodzaj papieru: kreda mat 350g

- specyfikacja: Teczki zadrukowane w pełnym kolorze przód i tył teczki (wymagania dotyczące szaty graficznej w załączniku); środek teczki biały; przód i tył teczki zafoliowany (foliowanie połysk); wewnętrzne brzegi teczki: góra i dół 4,5 cm, bok 8,5cm; gumka z zakuwkami w granatowym kolorze.

-Kolor: Biały

-teczka złożona i sklejona.

2) Notesy – klejone bloczki z nadrukiem

-ilość: 150szt.

-format: A5

-ilość stron: 100 stron

-rodzaj papieru stron: 90g

-rodzaj papieru okładka: 170g (połysk)

-specyfikacja: Zadruk papieru w kolorze jednostronny - przód (wymagania dotyczące szaty graficznej w załączniku); tył stron biały; okładka zafoliowana – z połyskiem (wymagania dotyczące szaty graficznej w załączniku); spód notesu podklejony kartonem – utwardzony; klejenie górne.

3) Długopisy – grawer/nadruk

-ilość: 150szt.

-tworzywo: plastik

-kolor wkładu: niebieski

-specyfikacja: długopis cienko piszący, automatyczny; z możliwością wymiany wkładu; wymagania dotyczące szaty graficznej w załączniku.

4) W przypadku niemożności realizacji poszczególnych wymogów dotyczących technicznej specyfikacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość wskazania w ofercie (załącznik nr 1 - pole uwagi) zamiennych elementów zamówienia.

5) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca ma obowiązek przedstawić zamawiającemu projekt przedmiotów zamówienia do zatwierdzenia.

 

 1. Płatność:

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty płatność zlecona przelewem.

2)Zamawiający zapłaci wykonawcy za wykonanie zamówienia
z uwzględnieniem przedpłaty (10% wskazanej ceny w ofercie),a następnie po realizacji zamówienia (90% wskazanej ceny w ofercie).

3) Do ceny podanej w ofercie należy wliczyć koszty dostawy do zamawiającego, tj. na adres: UL. Czołgistów 5,84-300 Lębork.

 

 1. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia publicznego oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia – o ile warunki zostały przez Zamawiającego ustanowione:

NIE DOTYCZY

 1. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz o sposobie przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej:

CENA 100%

 

 1. Informację na temat podstaw do wykluczenia wykonawców z procedury udzielenia zamówienia publicznego (informację na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych)

NIE DOTYCZY

 1. Termin składania ofert:

04.12.2020r.

 1. Termin realizacji zamówienia:

16.12.2020r.

 1. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia – o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy:

- ZMNIEJSZENIE LUB ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZAMÓWIENIA W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA – ZMIANA MAKSYMALNIE O 50% WSKAZANEJ W PKT. 1 ZAPYTANIA

- TERMIN REALIZACJI (DOSTAWY) – MAKSYMALNIE DO 28.12.2020 ROKU.

 1. Informację o możliwości składania ofert częściowych – o ile Zamawiający przewidział taką możliwość:

NIE DOTYCZY

 

 1. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór oferty.

Załącznik nr 2 – wymagania dotyczące szaty graficznej

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku