Menu Główne

Lębork, dnia 10 sierpnia 2020 roku

OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE

PCPR.DA.1.2020

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiat Lęborski wykonuje swoje zadania dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie niniejszego postępowania jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

 1. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

powiat lęborski, województwo pomorskie

tel./fax. 59/862-81-06

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 2. Pozstępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego.
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. przy uwzględnieniu Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz zgodnie z 6 ust. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do walki z koronawirusem nie stosuje się przepisów Prawo zamówień publicznych, w związku ze wskazanym terminem realizacji Projektu.
 4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego i środków ochrony indywidualnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w tym:

Część I - Zadanie I:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia – zapytania ofertowego.

Część II - Zadanie II:

Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-202, zgodnie z poniższym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

 • ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

 1. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego i środków ochrony indywidualnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Zamówienie jest podzielone na części.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno z zadań przedmiotu zamówienia bądź oba zadania.

Część I - Zadanie I:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia – zapytania ofertowego (SOPZ).

 • Nazwa nadania zamówienia przez Zamawiającego:

Zadanie I:

,,Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

 • Rodzaj zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji, organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w poniższym zakresie:
 • komputery przenośne ( typu laptop ) wraz z oprogramowaniem – 96 szt.,
 • telewizory – 11szt,
 • projektory/rzutniki (do tablicy multimedialnej)-3 szt. i projektory/rzutniki wraz z ekranem-2 szt.,
 • głośniki – 4 szt.,
 • kamerki – 6 szt.,
 • urządzenia wielofunkcyjne – 60 szt.,
 • mikrofony – 5 szt.,
 • przenośne kolumny – 2 szt.,
 • odtwarzacze blu-ray – 2 szt.,
 • zestawy kina domowego – 4 szt.,
 • tablice multimedialne z panelem – 3 szt.,
 • oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością – 2szt.,
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia – zapytania ofertowego.
 • Zamawiający wymaga określonego terminu gwarancji zamawianego sprzętu od daty jego dostarczenia:
 • komputery przenośne (typu laptop) wraz z oprogramowaniem – 5 lat,
 • telewizory – 2 lata,
 • projektory/rzutniki wraz z ekranem – 5 lat.,
 • głośniki – 2 lata,
 • kamerki – 2 lata,
 • urządzenia wielofunkcyjne – 5 lat,
 • mikrofony – 2 lata,
 • przenośne kolumny – 2 lata,
 • odtwarzacze blu-ray – 2 lata,
 • zestawy kina domowego – 5 lat,
 • tablice multimedialne z panelem – 5 lat.
  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat, w zakresie jednorazowej dostawy sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego o minimalnej wartości 200.000,00zł netto – składa w tym zakresie wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
  • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • Niespełnienie warunków Zamawiającego w powyższym zakresie, tj. w zakresie zapewnienia gwarancji, doświadczenia – skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
  • Wykonawca zapewni, w przypadku konieczności zamontowania i uruchomienia wskazanych w/w elementów przedmiotu zamówienia, osobę/y do nieodpłatnego wykonania tych usług, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.
  • Zamawiający informuje, iż wskazany w/w sprzęt komputerowy oraz sprzęt audiowizualny będzie oddany nieodpłatnie w użyczenie dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej na okres do 30.09.2025 roku.

  Część II - Zadanie II:

  Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-202, zgodnie z poniższym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

  • Nazwa nadania zamówienia przez Zamawiającego:

  Zadanie II:

  ,,Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

  • Rodzaj zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w poniższym zakresie:
  1. jednorazowe maseczki ochronne na twarz – 2310 szt. :
  • stan fabryczny – nowy;
  • trójwarstwowa;
  • mocowanie na gumce;
  • jednorazowego użytku;
  • w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiająca dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody,
  • maseczki powinny posiadać Certyfikat – CE, FDA, BFE 99
  1. rękawiczki lateksowe – 11750 szt. :
  • stan fabryczny – nowy;
  • rozmiar S – 4000 szt.,
  • rozmiar M – 4000 szt.,
  • rozmiar L – 3570 szt,
  • rękawiczki powinny posiadać Certyfikat – CE.
  1. płyny do dezynfekcji – 257 szt. :
  • stan fabryczny – nowy;
  • pojemność opakowania – 1 litr;
  • stężenie alkoholu – min. 70%;
  • płyn do dezynfekcji rąk (bez użycia wody) musi posiadać właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze;
  • termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia produktów do zamawiającego;
  • płyny znajdujące się w części I wykazu produktów biobójczych wg Urzędu Rejestracji PL WMIPB
   • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat, w zakresie jednorazowej dostawy środków ochrony o minimalnej wartości 5.000,00zł netto – składa w tym zakresie wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
  • Niespełnienie warunków Zamawiającego w powyższym zakresie, tj. w zakresie zapewnienia doświadczenia – skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
  • Zamawiający informuje, iż wskazany w/w środki ochrony zostaną nieodpłatnie przekazane dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej na okres do 30.09.2025 roku.

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami (w szczególności karty gwarancyjne, dokumenty rozliczeniowe, protokół odbioru) - w nieprzekraczalnym terminie do 27.08.2020 roku.

  Obecnie Zamawiający, nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu wykonania zamówienia, chyba że grantodawca – Wojewoda Pomorski przedłuży termin realizacji Projektu, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, po otrzymaniu takiej informacji, przez umieszczenie komunikatu na stornie BIP PCPR w Lęborku.

  1. KRYTERIA OCENY OFERT:

  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom niniejszego ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza.

  Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej dla Zadania I i Zadania II :

  Cena – waga kryterium 100%

  Według formuły:

  (łączna cena brutto za przedmiot zamówienia w Zadaniu I i w Zadaniu II)

  (Cn/Cof.b. x 100) x 100% = liczba punktów, gdzie:

  Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
  Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
  100 – wskaźnik stały,
  100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

  Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w kryterium - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów - zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych – w terminie maksymalnie 24 godzin. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
  2. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika odpowiednio:

  Zadanie I – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

  Zadanie II – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,

  1. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
  2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
  3. Do oferty należy dołączyć dokumenty:
  • dla zadania I - załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zaparafowany przez Wykonawcę (osoby uprawnione do złożenia oferty) potwierdzające zapoznanie się z jego treścią,
  • załączniki nr 2 i/lub nr 3 (załącznik nr 2-Formularz ofertowy na dostawę sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego, załącznik nr 3-Formularz ofertowy na dostawę środków ochrony indywidualnej),
   • załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie realizacji dostawy (wraz z kopią dokumentów potwierdzających doświadczenie)
   • załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy RODO
   • załącznik nr 6 i/lub załącznik nr 7 (załącznik nr 6-Wzór umowy na dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego (załącznik nr 7-Wzór umowy na dostawę środków ochrony indywidulanej) – zaparafowane przez Wykonawcę (osoby uprawnione do złożenia oferty) potwierdzające zapoznanie się z jej treścią.
  1. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
  2. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia.
  3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania zobowiązany jest Wykonawca.
  4. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SOPZ, które mają wpływ na ostateczną zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia, powinna zawierać podatek od towarów i usług i powinna być wyliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi: wartość przedmiotu zamówienia, wszystkie wymagane uzgodnienia, gwarancję oraz pozostałe czynniki cenotwórcze, w tym transport (dostawę) oraz montaż wymaganych elementów zamówienia..
  6. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury.
  7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
  8. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  9. Cena może być tylko jedna i powinna być podana cyfrowo i słownie.
  10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

  „Oferta dotyczy:

  ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”-Zadanie ….(I i/lub II)

  1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 24 godzin od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax./tel.
  1. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
   1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
   2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
   3. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku na e-PUAP lub na e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.
   4. Termin składania ofert: 18.08.2020 roku, do godz. 15.00.
   5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2020 roku o godz. 15.15.
  • OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
  • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia,
  • Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
  • Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie warunków udziału w postępowaniu, w szczególności doświadczenia.
  1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności nie dających się przewidzieć, a mających wpływ na prowadzone postepowanie. każdym etapie bez podania przyczyny. Zamawiający unieważni postępowanie w całości lub w części, jeżeli:

  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a negocjacje o których mowa w pkt X.3 nie pozwoliły wyłonić Wykonawcy,
  3. w przypadku nieotrzymania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia,
  4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  1. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE:

  We wszystkich zapisach zapytania ofertowego oraz w załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości.

  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  Zamawiający uzna za sprzeczne z wymogami oferty zawierające rozwiązania o innej specyfice niż określone w zapytaniu ofertowym oraz o parametrach niższych (gorszych) niż wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym i tym samym takie oferty będą podlegały odrzuceniu.

  1. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
  3. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej.
  4. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia.
  5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. nr 236 lub telefonicznie pod numerem tel. 59/ 8628106. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Joanna Dalkowska – Kierownika Działu Pieczy Zastępczej w PCPR w Lęborku w godzinach pracy tut. jednostki. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
  7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub fax 059/8628106.
  8. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pcpr.bip.lebork.pl.
  • INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  1. Wyborze najkorzystniejszej oferty,
  2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
  3. Unieważnieniu postępowania.

  Informację o wynikach postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP PCPR w Lęborku: (pcpr.bip.lebork.pl).

  • DODATKOWE INFORMACJE:
   1. Planowany termin zawarcia umowy (w siedzibie Zamawiającego) w dniach 19-20.08.2020 roku – wg wzoru odpowiednio – w załączniku nr 6 i/lub nr 7 do niniejszego ogłoszenia - zapytania ofertowego.
   2. Wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
   3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym,
   4. Jeżeli Zamawiający otrzyma oferty, w których zaoferowane ceny przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, dopuszcza się prowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę (otrzymał najwyższą ilość punktów).
   5. Ochrona danych osobowych - Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności dane ujawnione w ofertach dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Klauzura informacyjna wynikająca z art. 13 RODO stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia- zapytania ofertowego. Mając powyższe na uwadze Wykonawca przystępując do postepowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, świadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca składa stosowane oświadczenie stanowiące załącznik nr 5a do ogłoszenia- zapytania ofertowego.
   6. Do udzielenia zamówienia na zasadach określonych w niniejszym zapytaniu oferowanym nie stosuje się przepisów z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.. z 2019r. poz.1843 ze zm.) oraz wewnętrznych przepisów dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia2 marca 2020r.
    o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.).
   7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej (PLN- polski złoty).
   8. Użyte w niniejszym zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie:
  1. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jak uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016, str. 1);
  2. Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
  3. Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku;
  4. Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym.
  1. ZAŁĄCZNIKI:

  Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego

  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy na dostawę sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego

  Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy na dostawę środków ochrony indywidualnej

  Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie realizacji dostawy (sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego/środków ochrony)

  Załącznik nr 5– Oświadczenie Wykonawcy RODO

  Załącznik nr 5a – Klauzura informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.

  Załącznik nr 6 – Wzór umowy na dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego

  Załącznik nr 7 – Wzór umowy na dostawę środków ochrony indywidulanej

  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

  w Lęborku

  Bogusława Lis-Zielińska


Lębork, dnia 18.08.2020r.

 

 

 

PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY ZAPYTANIE OFERTOWEGO

PCPR.DA.1.2020

 

 

1.Nazwa oraz adres Zamawiającego:

 

Nabywca: Powiat Lęborski

Ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP 841-16-09-072

 

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

 

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego i środków ochrony indywidualnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w tym:

 

Część I - Zadanie I:

 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Część II - Zadanie II:

 

Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

3.W dniu 10 sierpnia 2020 roku zostało upublicznione zapytanie ofertowe nr PCPR.DA.1.2020 na Dostawę sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach zadania I oraz Dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”:

- strona www.pcprlebork.pl

- strona https://pcpr_lebork.bip.gov.pl

- tablica ogłoszeń PCPR w Lęborku

- tablica ogłoszeń Starostwo Powiatowe w Lęborku.

 

4.Termin składania ofert: do 18.08.2020r., godz. 15:00

 

5.Termin otwarcia ofert: do 18.08.2020r., godz. 15:15

 

6.W terminie do dnia 18.08.2020r. do godziny 15:00 wpłynęły dwie oferty (oferty w załączeniu) dotyczące realizacji zadania I. Nikt nie złożył oferty na realizację zadania II.

 

 

Lp.

Firma Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Termin złożenia oferty

1.

Wilanka sp. z o.o.

Ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

18.08.2020r.

Godz. 13:39

2.

Mainsoft Sp. z o.o.

Ul. Stare Miasto 27/6

82-200 Malbork

18.08.2020r.

Godz. 14:26

 

 

wz. Kierownika

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Joanna Dalkowska