Menu Główne

Lębork, dnia 30 lipca 2020 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR PCPR.1.DPON.ZPS.1.2020

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na przeprowadzenie programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych

dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

 

1) Nazwa oraz adres Zamawiającego:

 

Nabywca: Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP 841-16-09-072

 

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

 

2) Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w oparciu o zasadę konkurencyjności. Zamówienie udzielone będzie w trybie określonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 

3) Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

 

- zajęcia indywidualne - z każdym Uczestnikiem programu – po 1 godzinie zegarowej na Uczestnika (jeden prowadzący),

- zajęcia grupowe - 60 godzin zegarowych dla grupy (dwóch prowadzących: kobieta i mężczyzna),

- zajęcia grupowe winny być przeprowadzone w małej grupie o liczebności od 6 do 15 osób, a przerwy pomiędzy kolejnymi
zajęciami nie mogą być dłuższe niż 1 tydzień.

 

4) Termin realizacji zamówienia:

 

- rozpoczęcie zajęć najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku

- zakończenie najpóźniej 30 kwietnia 2021 roku

 

 

5) Miejsce realizacji zamówienia: sala wyznaczona przez Zamawiającego.

 

 

6) Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić program zgodnie z:

 

- ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956),

 

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. nr 50 poz. 259),

 

- Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r.,

 

- Uchwałą Nr XXX/186/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017 – 2020.

 

7) Obowiązki Wykonawcy:

 

1. Wykonawca przygotowuje konspekty zajęć i realizuje je w trakcie zajęć, zgodnie z celami określonymi w Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017 – 2020. Szczegółowy rozkład zajęć z Uczestnikami osoby prowadzące przedstawią Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

 

2. Wykonawca opracowuje w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekazuje Uczestnikom programu harmonogram zajęć.

 

3. Wykonawca rzetelnie i prawidłowo prowadzi zajęcia.

 

4. Wykonawca współdziała z Zamawiającym w sprawach dotyczących Uczestników programu, sposobu realizacji oraz harmonogramu zajęć.

 

5. Wykonawca według wzoru wskazanego przez Zamawiającego :

 

- prowadzi listy obecności Uczestników zajęć i przekazuje je Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu zajęć w formie              papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

 

- podpisuje Kontrakty o uczestnictwie w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych z Uczestnikami,

 

- przeprowadza indywidualną diagnozę wstępną i pogłębioną osób biorących udział w programie, wypełnia Indywidualne Karty Klienta dotyczące diagnozy wstępnej i diagnozy pogłębionej Uczestników,

 

- wypełnia Karty Informacyjne, Karty spotkań indywidualnych i grupowych,

 

- przeprowadza ankiety –pre i –post z uczestnikami na początku prowadzenia zajęć programu i po jego zakończeniu oraz ankiety ewaluacyjne według wzoru wskazanego przez Zamawiającego,

 

- monitoruje zachowanie uczestników programu w trakcie bezpośrednich rozmów z uczestnikami programu i ich najbliższym otoczeniem,

 

- sporządza sprawozdanie merytoryczne: comiesięczne – zawierające tematy zrealizowanych zajęć, sposoby ich realizacji oraz końcowe z przeprowadzonych zajęć na potrzeby Zamawiającego,

 

- wydaje zaświadczenia Uczestnikom, którzy wywiążą się z warunków kontraktu uczestniczyli w co najmniej 80% godzin różnych oddziaływań (indywidualnych i grupowych).

 

6. Po wykonaniu zlecenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację wymienioną w podpunkcie 5.

 

7. Wykonawca przygotowuje materiały edukacyjne dla Uczestników.

 

8. Wykonawca podda się bieżącemu nadzorowi nad realizacją zamówienia, bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

 

 

8) Forma zatrudnienia

 

Umowa cywilno-prawna – umowa zlecenia.

 

 

9) Miejsce świadczenia usług:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork.

 

 

10)Warunki udziału w postępowaniu i sposób spełniania tych warunków:

 

Realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych może być prowadzona przez osoby, które spełniają warunki do prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych określone, w § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne:

 

- ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami po-dyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji; - dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia studiów,

 

- posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; - dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia dokumentu poświadczającego uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych (zaświadczenia o ukończeniu szkoleń),

 

- mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dowodem na spełnienie tego warunku jest zaświadczenie potwierdzające staż pracy,

 

- mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

 

- spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),

 

- w przypadku wspólnego złożenia oferty na realizację Programu przez kilku Wykonawców, wymogi określone powyżej powinien spełnić z osobna każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

 

 

11) Wymagane dokumenty:

 

a) CV,

 

b) kserokopie dyplomu ukończenia studiów,

 

c) kserokopia dokumentu poświadczającego uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych (zaświadczenia o ukończeniu szkoleń),

 

d) zaświadczenie potwierdzające staż pracy,

 

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

 

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

 

g) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

 

 

12) Sposób przygotowania oferty:

 

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym, zgodnie załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego na przeprowadzenie programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Oferta wraz z załącznikami nr 2,3,4,5 do zapytania ofertowego musi być podpisana przez Wykonawcę, do oferty powinny być dołączone dokumenty wymienione w punkcie 11.

 

 

13) Rodzaje i opis głównych kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto.

 

 

14) Termin, sposób i miejsce składania oferty:

 

Ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc” sporządzoną w języku polskim można:

 

1. przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork,

 

2. doręczyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku pok. 232.

 

Termin składania formularzy ofertowych: do 12 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00.

 

O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

 

 

15) Informacje dodatkowe:

 

1. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a szczególnie w wypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć

na realizację zlecenia lub, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa z uwagi na nie przystąpienie do programu minimalnej ilości osób grupy docelowej. Oferentom w takiej sytuacji nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe i prawne.

 

3. Zamawiający porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej i drogą elektroniczną.

 

4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

6. Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach rozstrzygniętego postępowania. Informacja ta zostanie także zamieszczona w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pcprlebork.pl.

 

7. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 

 

16) Warunki płatności:

 

Wypłata wynagrodzenia nastąpi z dołu za przeprowadzenie Programu, przelewem do 7 dni, po wykonaniu zajęć na wskazany przez Zleceniobiorców rachunek bankowy po otrzymaniu rachunku i stwierdzeniu przez Zleceniodawcę terminowego i prawidłowego wykonania zleconej pracy będącej przedmiotem niniejszej umowy.

Załączniki:
Pobierz (uchwała nr 186.pdf)Uchwała Nr 186[Uchwała Nr 186]173 Kb
Pobierz (załącznik do uchwały nr 186.pdf)Załącznik do uchwały Nr 186[Załącznik do uchwały Nr 186]177 Kb
Pobierz (załacznik nr 1 do zapytania ofertowego.doc)Załącznik nr 1[Załącznik nr 1]39 Kb
Pobierz (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.doc)Załącznik Nr 2[Załącznik Nr 2]25 Kb
Pobierz (załacznik nr 3 do zapytania ofertowego.doc)Załącznik Nr 3[Załącznik Nr 3]25 Kb
Pobierz (załacznik nr 4 do zapytania ofertowego.doc)Załącznik Nr 4[Załącznik Nr 4]25 Kb
Pobierz (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.doc)Załącznik Nr 5[Załącznik Nr 5]45 Kb