Menu Główne

Lębork, dnia 8 października 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 4.RPO WP.ZPZ.2018

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia: Usługa – wsparcie edukacyjne małoletniego przebywającego w pieczy zastępczej – korepetycje z języka polskiego i języka angielskiego dla uczestnika projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych:
Zadanie 1 – korepetycje z języka polskiego
Zadanie 2 – korepetycje z języka angielskiego
2. CPV:
80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.11.00.00-5 – usługi szkolnictwa podstawowego
3. Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
- świadczenie usługi polegającej na udzielaniu indywidualnych korepetycji dla jednej osoby wskazanej przez Zamawiającego – uczestnika projektu;
- prowadzenie zajęć wsparcia edukacyjnego, wyrównywania szans edukacyjnych, rozwoju, poprawy wyników w nauce podopiecznego przebywającego w pieczy zastępczej;
- zajęcia dla uczestnika projektu prowadzone będą indywidualnie;
- zajęcia dotyczą zakresu materiału ze wskazanych przedmiotów, uczestnik obecnie kontynuuje naukę na poziomie 4 klasy szkoły podstawowej ogólnodostępnej;
- zamówienie realizowane będzie w okresie od 01.11.2018 roku do 30.06.2019 roku;
- prowadzący zajęcia muszą uwzględnić w prowadzeniu zajęć zalecenia i szczególne wymagania edukacyjne wskazane w ramach opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – zapoznanie z dokumentem nastąpi przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Osoba bezpośrednio realizująca zadanie będzie miała prawo odstąpić od realizacji zadania jeżeli uzna, iż nie jest możliwe, aby zgodnie z w/w wymogiem prowadziła zajęcia;
- zajęcia prowadzone będą na terenie Szkoły Podstawowej w Wicku, ul. Parkowa 4; w przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w tym miejscu Zamawiający zastrzega prawo wskazania innego miejsca realizacji zadania np. miejsca zamieszkania uczestnika, jednak Wykonawca ma wówczas prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym;
- w przypadku nieobecności uczestnika i/lub osoby prowadzącej uznaje się, iż zajęcia nie odbyły się. W takim przypadku Prowadzący może ustalić z uczestnikiem (jego przedstawicielem ustawowym) i Zamawiającym, iż zajęcia zostaną odrobione w innym terminie. Płatność następuje za zajęcia faktycznie wykonane;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela podczas prowadzonych zajęć oraz kontroli przebiegu realizacji zadania, w szczególności przez analizę dostarczonych dokumentów rozliczeniowych, a także informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników projektu (jego przedstawicieli ustawowych), a także podczas sporządzania ścieżki reintegracji uczestnika i osób zaangażowanych w realizację wsparcia uczestnika, dwukrotnie zostaną przeprowadzone ankiety monitoringu realizacji zadania - efektywności oddziaływania. Ankiety wejścia - przeprowadzone w momencie rozpoczęcia wsparcia oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte, umożliwiające ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej. Określony będzie także poziom zadowolenia z udziału w projekcie, w tym w poszczególnych realizowanych zadaniach.
- co do zasady, zajęcia nie będą prowadzone w dni wolne od nauki, podczas przerw świątecznych i ferii;
- Zamawiający nie pokrywa korepetytorowi żadnych poniesionych przez niego kosztów związanych z realizacją korepetycji, w tym kosztów dojazdu, materiałów biurowych, itp.
- Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy – prowadzenia kart udzielonych korepetycji,
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą lub na wybraną część przedmiotu zamówienia:
Część 1 - Zadanie 1 - korepetycje z języka polskiego:
a) łącznie 60 godzin dydaktycznych,
b) średnio 3 godziny dydaktyczne w tygodniu,
c) zajęcia muszą być prowadzone w terminach dogodnych dla uczestnika projektu – uzgodniono, iż powinno to być w: każdy poniedziałek od godziny 13.30 – dwie godziny dydaktyczne oraz każdy czwartek – od godziny 13.30 - jedna godzina dydaktyczna;
Część 2 - Zadanie 2 - korepetycje z języka angielskiego:
a) łącznie 30 godzin dydaktycznych,
b) średnio 1 godzina dydaktyczna w tygodniu,
c) zajęcia muszą być prowadzone w terminach dogodnych dla uczestnika projektu – uzgodniono, iż powinno to być w: każdy piątek - od godziny 13.30 – jedna godzina dydaktyczna.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi, na wniosek i uzasadnienie – przedstawiciela ustawowego, po konsultacji z osobami współpracującymi w opracowaniu i modyfikacji ścieżki reintegracji uczestnika projektu i za zgodą Zamawiającego. Zmiana ta – udzielenie zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej i usługa wykonana będzie w uzgodnionych terminach;
- zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-SK-j.polski i j.angielski-23.10.2018.doc)ogłoszenie z załącznikami[ogłoszenie z załącznikami]402 Kb