Menu Główne

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 13.RPO WP.ZPZ.2018

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – ogłoszenie nr 13.RPO WP.ZPZ.2018 z dnia 05.11.2018 roku, informuje o unieważnieniu w/w postępowania ponieważ wystąpiła konieczność wyodrębnienia oddzielnego przeprowadzenia diagnoz dzieci i następnie na ich podstawie, dokonania doboru specjalistów mogących prowadzić odpowiednie formy terapii z uwzględnieniem, iż uczestnikami tego zadania będą dzieci ze sobą spokrewnione.

Powyższa decyzja jest zgodna z ppkt. XII.1 w/w ogłoszenia.

 


Lębork, dnia 15 listopada 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 13.RPO WP.ZPZ.2018

(po zmianach)

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: Usługa specjalistycznego wsparcia – polegająca
na sporządzeniu diagnoz psychotraumatologicznych i prowadzeniu psychoterapii indywidualnej doświadczeń traumatycznych dla małoletnich, przebywających w pieczy zastępczej, w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
2. CPV:
85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-po zmianach-05.11.2018.doc)ogłoszenie wraz załącznikami[ogłoszenie wraz załącznikami]377 Kb