Menu Główne

Lębork, dnia 31 grudnia 2018 roku

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 21.RPO WP.ZPZ.2018

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku                    

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługa – wsparcie edukacyjne – korepetycje z języka angielskiego dla małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – uczestniczek/ów projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

CPV:

85.31.23.20-8 – usługi doradztwa

III. W dniu 16.12.2018 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 21.RPO WP.ZPZ.2018:

  • strona www.pcprlebork.pl
  • tablica ogłoszeń PCPR
  • strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
  • W terminie do dnia 27.12.2018 roku do godz. 24.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączeniu)W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie:

zostanie udzielone:

Centrum Języka Angielskiego AMARO

Wsparcie edukacyjne – zajęcia z języka angielskiego – korepetycje dla 2os.

Cena za jedną godzinę dydaktyczną zajęć (brutto wraz z pochodnymi, z VAT):

70,00 zł, słownie złotych: siedemdziesiąt 00/100;

UZASADNIENIE:

Wyżej wymieniona oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, są kompletne, otrzymały największą ilość punktów.

Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska

 

Zdzisław Korda

Kierownik PCPR w Lęborku


 

 

 

Lębork, dnia 16 grudnia 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 21.RPO WP.ZPZ.2018

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia: Usługa – wsparcie edukacyjne – korepetycje z języka angielskiego dla małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – uczestniczek/ów projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
2. CPV:
80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.11.00.00-5 – usługi szkolnictwa podstawowego

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-7-21.RPO.WP.ZPZ.2018-17.12.2018.doc)ogłoszenie z załącznikami[ogłoszenie z załącznikami]397 Kb
Pobierz (protokół-31.12.2018.doc)protokół o ogłoszeniu zamówienia[protokół o ogłoszeniu zamówienia]167 Kb