Lębork, dnia 11 grudnia 2017 roku

 

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 13.RPO WP.2017

 

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.pcprlebork.pl

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

 

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku              

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług psychologicznych - poradnictwo psychologiczne indywidualne - w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, OśÂ Priorytetowa 06. Integracja,

Działanie 06.01. Aktywna Integracja, 6.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

 

CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

usługi szkoleniowe

usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 

III. W dniu 30.11.2017 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 13.RPO WP.2017:

  • strona pcprlebork.pl
  • tablica ogłoszeń PCPR
  • strona Bazy Konkurencyjności (bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl
  • W terminie do dnia 11.12.2017 roku do godz. 10.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączeniu):
  • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

Centrum Szkoleń Psychologicznych i Profilaktyki MUZA Sara Giorgi, Warmińska 3, 87-100 Toruń

za cenę:

Cena za jedną godzinę (brutto): 80,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt 00/100)

UZASADNIE: Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, otrzymała największą ilość punktów

 

Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska

 

Zdzisław Korda

Kierownik PCPR w Lęborku

Lębork, dnia 30 listopada 2017 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 13.RPO WP.2017

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.pcprlebork.pl
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług psychologicznych - poradnictwo psychologiczne indywidualne - w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, 6.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.
2. CPV:
85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne
80.50.00.00-9 – usługi szkoleniowe
80.57.00.00-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
3. Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
- indywidualne konsultacje uczestnika/uczestnika projektu, celem dokonana diagnozy i wydania opinii nt. funkcjonowania psychospołecznego, pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika/uczestniczki projektu – dwukrotnie: na początku uczestnictwa w projekcie (tzw. wejścia) i na końcu uczestnictwa w projekcie (tzw. wyjścia),
- współpraca przy określaniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej i zawodowej dla uczestników/czek projektu – spotkania indywidualne uczestnika/uczestniczki z opiekunem merytorycznym PAL (pracownikiem PCPR) i doradcą zawodowym, celem przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz pomoc w określeniu
- indywidualne wsparcie psychologiczne uczestników/czek projektu dostosowane do ich indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb, z uwzględnieniem takich elementów jak: relacje interpersonalne, budowanie obrazu własnej osoby, umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz sytuacjami trudnymi, wzmacnianie motywacji wewnętrznej i dodatnie wartościowanie efektów zatrudnienia.

Dla każdej z osób uczestniczących w zadaniu Wykonawca opracuje i przekazuje Zamawiającemu:
- indywidualną kartę poradnictwa psychologicznego, zawierającą imię i nazwisko uczestnika/czki, terminy i czas trwania poradnictwa oraz ogólny zakres udzielonego wsparcia – sporządzone i podpisane przez osobę prowadzącą zajęcia
- opinię nt. funkcjonowania psychospołecznego na początku udziału w projekcie (tzw. „pre”) – sporządzone i podpisane przez osobę prowadzącą zajęcia
- opinię nt. funkcjonowania psychospołecznego na końcu udziału w projekcie (tzw. „post”) – sporządzone i podpisane przez osobę prowadzącą zajęcia
- ankiety ewaluacyjne – wypełniane przez uczestników/uczestniczki projektu – dwukrotnie: tzw. wejścia na początku uczestnictwa w projekcie i tzw. wyjścia na końcu uczestnictwa w projekcie

 

Opinie nt. funkcjonowania psychospołecznego uczestnika/czki projektu:
Wykonawca odpowiedzialny będzie za sporządzenie opinii nt. funkcjonowania psychospołecznego uczestnika/czki projektu przez psychologa. Opinie „pre” powinny być sporządzone w momencie rozpoczęcia poradnictwa. Opinie „post” powinny być sporządzone w momencie, gdy osoba kończy udział w projekcie. Opinie powinny odwoływać się do takich obszarów jak:
- realizacja ról społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem zdolności (wskazań/przeciwwskazań) do wykonywania pracy zarobkowej, zdolności (wskazań/przeciwwskazań) do podjęcia lub kontynuowania kształcenia lub szkolenia zawodowego, realizowania obowiązków rodzinnych);
- występujące ograniczenia w stosunku do wieku i środowiska społecznego w zakresie umiejętności przystosowawczych;
- określenie wskazań lub/i przeciwwskazań do pracy zawodowej lub szkolenia uwzględniające uwarunkowania psychiczne uczestnika/uczestniczki projektu (odniesione do potrzeb zgłaszanych przez osobę);
- prognoza w zakresie poprawy funkcjonowania Uczestnika/Uczestniczki projektu;
- odniesienie do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej.

 

Ankiety ewaluacyjne: Wykonawca odpowiedzialny będzie za sporządzenie ankiet monitoringu zbadania efektywności oddziaływania przeprowadzonych zajęć na uczestników i uczestniczki projektu. Ankiety wejścia powinny przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie rozpoczęcia poradnictwa. Ankiety wyjścia powinny być przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety muszą się odnosić do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – powinny znajdować się pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określić poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd. Ankiety ewaluacyjne mają również badać rezultaty w podziale na Kobiety/Mężczyzn i wiek. Wszystkie ankiety należy skonstruować w taki sposób, aby możliwe było zestawienie i porównanie wyników z przeprowadzonego badania
Wykonawca po przygotowaniu ankiet, w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy zobowiązany jest do ich przedstawienia w celu akceptacji Zamawiającemu. W przypadku uwag do przedstawionych ankiet zobowiązany jest nanieść przedstawione poprawki. Po akceptacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wydrukować po 1 egzemplarzu każdej ankiety i dostarczyć do Zamawiającego w wersji papierowej. Ankiety muszą być podpisane przez osobę sporządzającą i oznaczone pieczęcią lub podpisem Wykonawcy.

Ocena osiągnięcia rezultatów projektu będzie dokonywana przez osoby zatrudnione w ramach projektu na podstawie m.in. ankiet ewaluacyjnych i w/w opinii nt. funkcjonowania psychospołecznego. Zostanie sporządzony raport ewaluacyjny.
Zajęcia odbywać się będą w salach, udostępnionych bezpłatnie, w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.
Okres realizacji: od grudnia 2017 do 10 października 2018, w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami/uczestniczkami terminach, z tym że rozpoczęcie realizacji poradnictwa powinno nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Liczba uczestników: do 10 osób
Liczba godzin zajęć indywidualnych: łącznie 58 godzin zegarowych tj. średnio 5/6 godz. na 1 uczestnika projektu. Zamawiający przewiduje, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości godzin poradnictwa dla uczestników projektu, możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie dla większej ilości godzin. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
Usługi należy przeprowadzić w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach mogą to być inne godziny (np. popołudniami), ale aby przeprowadzić zajęcia w tych dniach i godzinach, należy uzyskać zgodę uczestników i uczestniczek oraz Zamawiającego. Terminy i godziny dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców.
Celem projektu jest: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Adresaci: Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnością: podopieczni PCPR, nieaktywne zawodowo - niezarejestrowane w PUP.
Osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego – powiatu lęborskiego.
Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu wykonania usługi za każdą godzinę faktycznie wykonanego poradnictwa dla skierowanych przez Zamawiającego uczestników/czek projektu. W przypadku niespodziewanej nieobecności osoby uznaje się, iż poradnictwo nie odbyło się.

 

IV. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć.

 

V. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE ZA PRZEPRACOWANE GODZINY. ZAPŁATA NASTĘPUJE W TERMINIE NIE PÓŹNIEJSZYM NIŻ 14 DNI OD DNIA DORĘCZENIA ZAMAWIAJĄCEMU PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEJ FAKTURY LUB RACHUNKU ORAZ INNEJ WYMAGANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI:
 indywidualne ocena psychologa uczestników/ uczestniczek poradnictwa- „pre” i „post”,
 opracowane ankiety ewaluacyjne,
 wypełnione ankiety ewaluacyjne (wejścia) od wszystkich uczestników udział w projekcie,
 protokół odbioru (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zamawiający ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Wykonawcy do projektu,
 dokumentacje fotograficzną ze zrealizowanych działań - minimum 5 zdjęć ze spotkań,
 protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący wykonania zlecenia,
 listę obecności (odbycia) poradnictwa – z podpisami uczestników/czek.

 

VI. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
 bieżącego monitorowania obecności uczestników podczas poradnictwa w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,
 sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć z spotkań,
 odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec spotkań,
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Poradnictwo może prowadzić wyłącznie osoba:
 posiadająca wykształcenie wyższe psychologiczne
 doświadczenie w pracy z grupą zagrożoną wykluczeniem społecznym min. 1 rok
 doświadczenie psychologa w prowadzeniu poradnictwa/szkoleń/spotkań/warsztatów dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
Na potwierdzenie powyższych Warunków wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
 oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
 wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania doświadczenia osoby prowadzącej poradnictwo - psychologa tj. ilość poradnictwa/szkoleń/spotkań/warsztatów (np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca skalda załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polski.
4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-4 wraz z kserokopiami).
5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:
Oferta dotyczy – świadczenie usług psychologicznych – poradnictwo psychologiczne indywidualne
7. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

 

IX. MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat)
2. Termin składania ofert: 11 grudnia 2017 roku, do godz. 10.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 10.30

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryterium 1: cena oferty brutto x 70%
Sposób obliczania punktacji:

najniższa cena brutto /z VAT/ spośród badanych ofert
Kryterium 1 = ------------------------------------------------------------- x 70 =...punktów
cena brutto /z VAT/ oferty badanej

Kryterium 2: ilość przeprowadzonych przez psychologa poradnictwa/szkoleń/spotkań/warsztatów dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – na podstawie wykazu (załącznika nr 3) – x 30%

Punktacja do kryterium:
Od 0 do 30 punktów, na podstawie:
 przeprowadzenie do 2 razy poradnictwa/szkoleń/spotkań/warsztatów – 1 pkt.
 przeprowadzenie od 3 do 5 razy poradnictwa/szkoleń/spotkań/warsztatów – 5 pkt.
 przeprowadzenie od 6 do 10 razy poradnictwa/szkoleń/spotkań/warsztatów – 10 pkt.
 przeprowadzenie od 11 do 15 razy poradnictwa/szkoleń/spotkań/warsztatów – 20 pkt.
 przeprowadzenie od 16 i więcej razy poradnictwa/szkoleń/spotkań/warsztatów – 30 pkt.

Wzór wyliczenia ilości punktów oferty:
Liczba uzyskanych punktów oferty = K1 + K2
gdzie:
K1 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium 1
K2 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium 2

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę tańszą.

 

XI. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
 Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje doświadczenia osoby prowadzącej poradnictwo - psychologa tj. ilość poradnictwa/szkoleń/spotkań/warsztatów (np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
3. Wykaz osób – załącznik nr 3
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
6. Wzór umowy załącznik nr 5

Zdzisław Korda
Kierownik PCPR w Lęborku

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-psycholog indywidualny-2017-2018 doc.doc)ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym[ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym]294 Kb
Pobierz (protokół-psycholog indywidualny-11.12.2017.doc)protokół wraz z załącznikiem[protokół wraz z załącznikiem]156 Kb