Menu Główne

Lębork, dnia 08 lutego 2019 roku


POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 25.RPO WP.ZPZ.2018


(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) w trybie art. 138 o zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju)
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072
ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usługa – organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich rodzin zastępczych (opiekunów waz z dziećmi) – w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
III. W dniu 19.01.2019 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 25.RPO WP.ZPZ.2019:
 strona www.pcprlebork.pl
 tablica ogłoszeń PCPR
 strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
IV. W terminie do dnia 04.02.2019 roku do godz. 24.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączeniu):
V. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie:
zostanie udzielone:
Firma Handlowo-Usługowa MARYLA Wichrowe Wzgórze 13, 83-333 Chmielno, 29.01.2019
CZĘŚĆ 1 Warsztaty umiejętności rodzicielskich – dla rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych: Wartość (brutto) (w zł) – dla kalkulowanej ilości uczestników – 5.316,00zł
CZĘŚĆ 2 – Warsztaty umiejętności rodzicielskich – dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka: Wartość (brutto) (w zł) - dla kalkulowanej ilości uczestników – 34.780,00zł
VI. UZASADNIENIE:
Wyżej wymieniona oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, są kompletne, otrzymały największą ilość punktów.
Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska
Zdzisław Korda
Kierownik PCPR w Lęborku


Lębork, dnia 19 stycznia 2019 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 25.RPO WP.ZPZ.2019

 

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Ogłoszenie: 25.RPO WP.ZPZ.2019
2. Przedmiot zamówienia: Usługa – organizacja i przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich rodzin zastępczych (opiekunów waz z dziećmi) – w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
3. CPV:
55000000-0 – usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
4. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:
CZĘŚĆ 1: Warsztaty umiejętności rodzicielskich – dla rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych:
1. Planuje się udział w warsztatach łącznie 44 osób, w tym:
• 20 osób dorosłych (opiekunów zastępczych)
• 20 podopiecznych – dzieci i młodzież w wieku, w tym w wieku:
o 0-3 lata – 3 dzieci,
o 4-10 – 7 dzieci,
o 11-18 – 8 osób
o 18 i więcej – 2 osoby
• 4 pracowników PCPR – organizatorów warsztatów
2. Termin realizacji: 24 czerwca 2019 roku
CZĘŚĆ 2: Warsztaty umiejętności rodzicielskich – dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka:
1. Planuje się udział w warsztatach łącznie 54 osób, w tym:
• 20 osób dorosłych (opiekunów zastępczych)
• 28 podopiecznych – dzieci i młodzież w wieku, w tym w wieku:
o 0-3 lata – 8 dzieci,
o 4-10 – 8 dzieci,
o 11-18 – 7 osób
o 18 i więcej – 5 osób
• 4 pracowników PCPR – organizatorów warsztatów
2. Termin realizacji: 26-29 czerwca 2019 roku

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-zad.15.16-25-warsztaty wyjazdowe-2019.doc)ogłoszenie z załącznikami[ogłoszenie z załącznikami]628 Kb
Pobierz (protokół-zad.15.16-25-warsztaty wyjazdowe.doc)protokół wraz z załącznikami[protokół wraz z załącznikami]169 Kb