Projekt pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.1. Aktywna Integracja

Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja Społeczno – Zawodowa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr umowy: RPPM.06.01.02-22-0027/15-00

aneks: RPPM.06.01.02-22-0027/15-01, RPPM.06.01.02-22-0027/15-02

 

Lębork, dnia 10 kwietnia 2018 roku

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 6.RPO WP.2018

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.pcprlebork.pl

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku                       

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie usługi transportowej przewozu 8 osób (uczestników i uczestniczek projektu z opiekunem grupy) na trasie: z Lęborka (ul. Czołgistów 5 (spod Starostwa Powiatowego w Lęborku i okolic Lęborka – odebranie uczestników z miejscowości ich zamieszkania) – do Sarbska (do See Parku – Sarbsk 39, k. Wicka) – opcjonalnie także przejazd do Łeby (na ul. Nadmorską) i powrót do Lęborka (do Starostwa Powiatowego w Lęborku i w okolice – odwiezienie uczestników do miejscowości ich zamieszkania)

Dokładne miejsca odbioru uczestników i ich odwiezienia zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed realizacją usługi. Opcjonalny dojazd do Łeby zostanie uzgodniony z opiekunem grupy podczas wyjazdu.

Transport w/w osób odbędzie się w następującym terminie i czasie:

12 kwietnia 2018 roku (czwartek):

  • 00 – wyjazd z siedziby PCPR (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork), (możliwość odebrania uczestników zamieszkujących poza Lęborkiem)
  • 00 – 11.00 – przejazd na trasie Lębork – Sarbsk,
  • 00 – 14.00/15.00 – pobyt w See Parku przejazd do Łeby
  • 00/15.00 – 16.00 – powrót do Lęborka (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork), (możliwość dowozu uczestników zamieszkujących poza Lęborkiem

CPV:

60000000 – 8 - usługi transportowe z wyłączeniem transportu odpadów

60116200 – 6 - usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych

60172000 – 4 - wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

III. W dniu 04.04.2018 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 6.RPO WP.2018:

  • strona www.pcprlebork.pl
  • tablica ogłoszeń PCPR
  • strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).

W terminie do dnia 10.04.2018 roku do godz. 10.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączeniu):W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie:

POLITRANS Arkadiusz Politański

za cenę:

cena ofertowa (brutto) za 1 km: 2,00 zł (słownie złotych: dwa 00/100),

 

UZASADNIENIE:

Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, otrzymała największą ilość punktów

Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska

Zdzisław Korda

Kierownik PCPR w Lęborku


 

 

Lębork, dnia 03 kwietnia 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 6.PCPR.RPO.2017

W postępowaniu o udzielenie zamawiania publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz zasadach konkurencyjności zgodnie z Zasadami wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Dotyczy: zadanie 1. Aktywizacja społeczna klientów PCPR

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork,

woj. pomorskie,

tel. 59 8628 106, faks 59 8628 106

adres strony internetowej Zamawiającego: www.pcprlebork.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi transportowej przewozu 8 osób (uczestników i uczestniczek projektu z opiekunem grupy) na trasie: z Lęborka (ul. Czołgistów 5 (spod Starostwa Powiatowego w Lęborku i okolic Lęborka – odebranie uczestników z miejscowości ich zamieszkania) – do Sarbska (do See Parku – Sarbsk 39, k. Wicka) – opcjonalnie także przejazd do Łeby (na ul. Nadmorską) i powrót do Lęborka (do Starostwa Powiatowego w Lęborku i w okolice – odwiezienie uczestników do miejscowości ich zamieszkania).

 

Dokładne miejsca odbioru uczestników i ich odwiezienia zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed realizacją usługi. Opcjonalny dojazd do Łeby zostanie uzgodniony z opiekunem grupy podczas wyjazdu.

 

Transport w/w osób odbędzie się w następującym terminie i czasie:

12 kwietnia 2018 roku (czwartek):

10.00 – wyjazd z siedziby PCPR (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork), (możliwość odebrania uczestników zamieszkujących poza Lęborkiem)
10.00 – 11.00 – przejazd na trasie Lębork – Sarbsk,
11.00 – 14.00/15.00 – pobyt w See Parku przejazd do Łeby
14.00/15.00 – 16.00 – powrót do Lęborka (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork), (możliwość dowozu uczestników zamieszkujących poza Lęborkiem

 

Kod CPV:

60000000 – 8 - usługi transportowe z wyłączeniem transportu odpadów
60116200 – 6 - usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych
60172000 – 4 - wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

 

Zamawiający nie udzieli zamówienia w przypadku jeżeli oferowana cena brutto będzie wyższa niż przewidziana w budżecie projektu i taryfikatora towarów i usług obowiązującego dla RPO WP na lata 2014-2020.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Środek transportu jakim będzie wykonana usługa musi posiadać ilość miejsc siedzących dla wskazach 8 osób. Wszystkie osoby uczestniczące w wyjeździe są osobami z niepełnosprawnościami, w tym osoba poruszająca się przy pomocy balkonika - występuje konieczność jego przewiezienia, przy jednoczesnym przewozie 8 osób).

Wykonawca do wykonania usługi przewozu musi posiadać wszelkie niezbędne dokumenty uprawniającego go do wykonania usługi i co najmniej 5-letnie doświadczenie w transporcie osób.

Ponadto transport uczestników powinien odbyć się środkiem transportu o następujących cechach i wyposażeniu:

- wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2000 roku,
- czysty i sprawny technicznie;
- posiadający aktualne badania techniczne i inne dokumenty warunkujące dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierowcy o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednim stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji.

W przypadku awarii uniemożliwiającej kontynuację podróży Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprawnego środka transportu spełniającego takie same wymogi bez zbędnej zwłoki, o ile nie jest w stanie usunąć awarii na miejscu.

 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie wynagrodzenie. Zapłata nastąpi w terminie 7 dni od dnia wykonania zadania, złożenia rozliczenia iÂÂÂÂ dostarczeniu Zamawiającemu rachunku/faktury na :

 

Nabywca:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

NIP: 841-16-09-072

 

Odbiorca:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

 

Rozliczenie wynikające ze świadczonej usługi transportowej, zrealizowanych przez Wykonawcę, nastąpi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury VAT opiewającej na kwotę faktycznie wykorzystanych ilości kilometrów po cenie jednostkowej podanej w ofercie za 1 km.

Zamawiający przewiduje konieczność opłat parkingowych, za postój przed w/w miejscami dojazdu. Wykonawca z własnych środków dokona zapłaty za parkowania i w tym zakresie dostarczy do wglądu rachunek/fakturę/paragon za parking – Zamawiający dokona zwrotu tego kosztu zgodnie z wystawioną fakturą/rachunkiem dla Zamawiającego.

Zamawiający w ramach usługi przewiduje zapłatę za wykonane kilometry na trasie Lębork i  uzgodnione miejscowości, z których mają być zabrani uczestnicy i  z  powrotem. Zapłata za  oczekiwanie kierowcy powinna być wkalkulowana w  koszt wykonania usługi.

Ilość przejechanych kilometrów zostanie wskazana na podstawie spisanego licznika pojazdu w momencie wyjazdu spod Starostwa Powiatowego i w momencie powrotu w to miejsce. Zamawiający porówna ilość wykonanych kilometrów z ogólnodostępną internetową mapą wskazującą ilość kilometrów na tej trasie. W przypadku wystąpienia rozbieżności zapłata nastąpi na podstawie wydruków tej mapy.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie usługi współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020.

 

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena (brutto) spośród złożonych ofert – 100%.

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 14 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą poczty elektronicznej.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela: p. Bogusława Lis-Zielińska (tel. 59/8628106, e-mail: pcpr.pcprlebork.pl).

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:

- formularz ofertowy – według wzoru załącznika

(z proponowaną stawką netto/brutto za 1 km wykonanej usługi – przedmiotu zamówienia uwzględniającą cały zakres usługi (treść oferty zgodna z treścią zapytania ofertowego i wskazaniem środka transportu, którym zamierza posługiwać się Wykonawca przy realizacji zamówienia z określeniem marki i modelu oraz roku produkcji).

 

Miejsce i termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać osobiści, e-mail lub pocztą tradycyjną do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, pok. 237 (sekretariat PCPR) ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork lub na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , liczy się data wpływu oferty pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie.

Załączniki:
Pobierz (protokół-transport-2018-doc.doc)protokół wraz z załącznikiem[protokół wraz z załącznikiem]156 Kb
Pobierz (zapytanie ofertowe-transport-na 12.04.2018.doc)ogłoszenie-usługa transportowa-12.04.2018[ogłoszenie-usługa transportowa-12.04.2018]251 Kb