Lębork, dnia 04 stycznia 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 1.RPO WP.2018

 

– po zmianach z dnia 10.01.2018 roku:

 

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I.          NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.pcprlebork.pl

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

 1. Czołgistów

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku             

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
 4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 • Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług tłumacza języka migowego – w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, 6.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

 • CPV:

79540000‐1 ‐ Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

 • Szczegółowy opis zamówienia:
 • Zamówienie obejmuje: Usługa tłumacza języka migowego podczas zajęć projektowych z osobą z niepełnosprawnością – niesłyszącą – 1 os. w grupie 10 osobowej, w tym na zajęciach:
 • poradnictwo psychologiczne indywidualne (wg potrzeb) – średnio 5/6 godz.,
 • poradnictwo psychologiczne grupowe – 7 godz.,
 • poradnictwo prawne i obywatelskie indywidualne – 1 godz.,
 • poradnictwo prawne grupowe – 3 godz.,
 • zajęcia edukacyjne, uspołeczniające, rehabilitacyjne – średnio 6 godz.,
 • warsztaty terapii kształt. umiejętności osobiste, trening umiejętności społecznych - np. trening interpersonalny, coaching, kino, muzeum, teatr – zajęcia średnio 3 razy w miesiącu – 40 godz. oraz 3 wyjścia/wyjazdy uspołeczniające (po ok. 8 godz.),
 • wizyta u pracodawcy-1-dniowy grupowy wyjazd edukacyjny do podmiotu zatrudniającego osoby niepełnosprawne (ZPCh, z otwartego rynku pracy) – średnio 7 godz.,
 • spotkania z opiekunem merytorycznym w projekcie (wg potrzeb) – średnio 4 godz./m-c – 40 godz.
 • Zajęcia będą odbywała się w siedzibie PCPR w Lęborku (ul. Czołgistów 5 lub Dygasińskiego 14) oraz w przypadku w/w zajęć warsztatów i wizyty - poza miastem Lębork (w takim przypadku tłumacz będzie miał zapewniony transport oraz bilety wstępu - wraz z udziałem osoby-uczestnika projektu, jako osoby towarzyszącej, natomiast Zamawiający nie będzie ponosił wydatków związanych z wyżywieniem tłumacza). W przypadku zajęć na terenie Lęborka Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu, zakwaterowania ani wyżywienia tłumacza w związku z zajęciami.
 • Wykonawca opracuje i przekazuje Zamawiającemu w ramach realizacji zadania:
 • protokół realizacji usługi (w terminach rozliczenia ustalonych z Zamawiającym) – jako załącznik do rachunku/faktury, zawierający imię i nazwisko uczestnika/czki projektu dla którego realizowana była usługa oraz terminy i czas udzielonego wsparcia – sporządzone i podpisane przez Wykonawcę i uczestnika projektu.
 • Okres realizacji: od stycznia 2018 roku do 10 października 2018, we wskazanych przez Zamawiającego terminach.
 • Celem projektu jest: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Adresaci: Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnością: podopieczni PCPR, nieaktywne zawodowo - niezarejestrowane w PUP. Osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego – powiatu lęborskiego.
 • Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu wykonania usługi za każdą godzinę faktycznie wykonanego tłumaczenia dla skierowanego przez Zamawiającego uczestnika projektu. W realizacji umowy uznaje się iż godzina stanowi 60 min. W przypadku niespodziewanej nieobecności osoby uznaje się, iżÂ poradnictwo nie odbyło się.
 1. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (skan), z zastrzeżeniem pkt. 2.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej (do dnia podpisania umowy, w przypadku wyboru oferty).
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć.
 1. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE ZA PRZEPRACOWANE GODZINY REALIZACJI USŁUGI. ZAPŁATA NASTĘPUJE W TERMINIE NIE PÓŹNIEJSZYM NIŻ 14 DNI OD DNIA DORĘCZENIA ZAMAWIAJĄCEMU PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEJ FAKTURY LUB RACHUNKU ORAZ INNEJ WYMAGANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI:
 • protokół odbioru (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zamawiający ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Wykonawcy do projektu,
 • protokół realizacji usługi (w terminach rozliczenia ustalonych z Zamawiającym) – jako załącznik do rachunku/faktury, zawierający imię i nazwisko uczestnika/czki projektu dla którego realizowana była usługa oraz terminy i czas udzielonego wsparcia – sporządzone i podpisane przez Wykonawcę i uczestnika projektu.
 1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
 • bieżącego monitorowania obecności uczestnika podczas zajęć w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestnika projektu na koniec spotkań,
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestnika podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Usługę może prowadzić wyłącznie osoba:

 • posiadająca wymagane uprawnienia i kwalifikacje do świadczenia usług w charakterze tłumacza języka migowego posiadająca certyfikat ukończenia kursu języka migowego.
 • doświadczenie zawodowe w realizacji zadań tłumacza języka migowego potwierdzone w formie oświadczenia lub referencji podmiotów zlecających

Na potwierdzenie powyższych Warunków wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:

 • oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
 • wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 • Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania (wglądu w dokumenty) potwierdzających doświadczenie osoby prowadzącej tłumaczenie (np. referencje, protokoły) ze wskazaniem ilości godzin, odbiorców, zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca skalda załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-4 wraz z kserokopiami).
 5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

Oferta dotyczy – świadczenie usług tłumacza języka migowego.

 1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.
 1. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat)
  2. Termin składania ofert: 18 stycznia 2018 roku, do godz. 14.00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2018 roku o godz. 14.30

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryterium 1: cena oferty brutto x 70%

Sposób obliczania punktacji:

 

                                 najniższa cena brutto /z VAT/ spośród badanych ofert

Kryterium 1 = ------------------------------------------------------------- x 70 =…punktów

                                  cena brutto /z VAT/ oferty badanej

Kryterium 2: ilość godzin/świadczenia usług tłumaczenia przeprowadzonych przez tłumacza języka migowego – na podstawie wykazu (załącznika nr 3) – x 30%

Punktacja do kryterium:

Od 0 do 30 punktów, na podstawie:

 • przeprowadzenie do 3 – 5 pkt.
 • przeprowadzenie od 4 do 10 – 15 pkt.
 • przeprowadzenie od 11 i powyżej – 30 pkt.

 

Wzór wyliczenia ilości punktów oferty:

Liczba uzyskanych punktów oferty = K1 + K2

gdzie:

K1 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium 1

K2 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium 2

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 • Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 • Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje (do wglądu) kwalifikacji lub doświadczenia osoby prowadzącej usługę tłumacza języka migowego zgodnie z przedmiotem zamówienia i złożoną ofertą.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega prawo zmiany umowy – zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin świadczenia usług poradnictwa w zależności od bieżących potrzeb uczestników/czek projektu.
 3. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie pcprlebork.pl

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
 3. Wykaz osób – załącznik nr 3
 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
 5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
 6. Wzór umowy załącznik nr 5  

Zdzisław Korda

Kierownik PCPR w Lęborku

 

 

 

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-tłumacz j.migowego-2018.doc)ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym[ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym]285 Kb