Menu Główne

Projekt pn. Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim
Oś priorytetowa 6. Integracja
Działanie 6.2. Usługi społeczne
Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
okres realizacji: 01.11.2018r.-31.12.2020r.
nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-00 RPPM.06.02.02-22-0049/17-01

Lębork, dnia 15 maja 2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 2.PCPR.RPOWP.ZPZ.2019
W postępowaniu o udzielenie zamawiania publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz zasadach konkurencyjności zgodnie z Zasadami wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dotyczy: zadanie 1 poz. 15 i 16

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork,
woj. pomorskie,
tel. 59 8628 106, faks 59 8628 106
adres strony internetowej Zamawiającego: www.pcprlebork.pl
Nabywca:
Powiat Lęborski,
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
NIP: 841-16-09-072 Odbiorca:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
NIP: 841-15-17-507

II. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usługi transportowej przewozu osób w następującym terminie i czasie:
I. 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek):
(transport tam i z powrotem w dniu 24.06.2019)
8.45–9.00 zbiórka uczestników i wsiadanie do autokaru spod siedziby PCPR (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork),
9.00–11.00 przejazd na trasie Lębork – Chmielno „Wichrowe Wzgórze”
11.00-18.00 pobyt na grupy na miejscu zajęć w Chmielnie
18.00-20.00 zbiórka i transport uczestników i transport do Lęborka
Ilość osób: 41 osób, w tym dzieci, młodzież, osoby dorosłe,
Ilość kilometrów: ok. 55 w jedną stronę

II. 26 czerwca 2019 roku (środa) i 29.06.2019 roku
(transport tam-26.06.2019 i z powrotem 29.06.2019)
w dniu 26.06.2019:
13.45-14.00 zbiórka uczestników i wsiadanie do autokaru spod siedziby PCPR (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork),
14.00–16.00 przejazd na trasie Lębork – Chmielno „Wichrowe Wzgórze”
dniu 29.06.2019:
15.15-15.30 zbiórka uczestników i wsiadanie do autokaru w Chmielnie „Wichrowe Wzgórze”
15.30-17.30 transport uczestników i transport do Lęborka
Ilość osób: 23 osoby, w tym dzieci, młodzież, osoby dorosłe,
Ilość kilometrów: ok. 55 w jedną stronę

Kod CPV:
 60000000 – 8 - usługi transportowe z wyłączeniem transportu odpadów
 60116200 – 6 - usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych
 60172000 – 4 - wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Zamawiający nie udzieli zamówienia w przypadku jeżeli oferowana cena brutto będzie wyższa niż przewidziana w budżecie projektu i taryfikatora towarów i usług obowiązującego dla RPO WP na lata 2014-2020.

III. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Środek transportu jakim będzie wykonana usługa musi posiadać ilość miejsc siedzących dla wskazach w/w osób – odpowiednio dla 41 i 23 osób. Osoby uczestniczące w wyjeździe są osobami w wieku od 0 do 70 lat, w tym mogą być osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby poruszające się przy pomocy kul.
Wykonawca zapewni do wykonania usługi przewozu musi posiadać wszelkie niezbędne dokumenty uprawniającego go do wykonania usługi i co najmniej 5-letnie doświadczenie w transporcie osób.
Ponadto transport uczestników powinien odbyć się środkiem transportu o następujących cechach i wyposażeniu:
 wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2000 roku,
 czysty i sprawny technicznie;
 posiadający aktualne badania techniczne i inne dokumenty warunkujące dopuszczenie pojazdu do ruchu i ubezpieczenie OC prowadzonej działalności transportowej i NNW.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierowcy o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednim stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji.
W przypadku awarii uniemożliwiającej kontynuację podróży Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia sprawnego środka transportu spełniającego takie same wymogi bez zbędnej zwłoki, o ile nie jest w stanie usunąć awarii na miejscu.

IV. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie wynagrodzenie. Zapłata nastąpi w terminie 7 dni od dnia wykonania zadania, złożenia rozliczenia i dostarczeniu Zamawiającemu rachunku/faktury na :
Nabywca:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
NIP: 841-16-09-072 Odbiorca:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

Rozliczenie wynikające ze świadczonej usługi transportowej, zrealizowanych przez Wykonawcę, nastąpi w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury VAT opiewającej na kwotę wskazaną w ofercie Wykonawcy za wykonanie usługi transportowej.
Zamawiający nie przewiduje konieczności opłat parkingowych, za postój przed w/w miejscami dojazdu. Jeżeli wystąpiłaby taka konieczność na trasie dojazdu, Wykonawca z własnych środków dokona zapłaty za parkowania i w tym zakresie dostarczy do wglądu rachunek/fakturę/paragon za parking – Zamawiający dokona zwrotu tego kosztu zgodnie z wystawioną fakturą/rachunkiem dla Zamawiającego.
Zapłata za ewentualny czas oczekiwania kierowcy powinna być wkalkulowana w koszt wykonania usługi.
Wynagrodzenie za przeprowadzenie usługi współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020.

V. Kryterium wyboru ofert: najniższa cena (brutto) spośród złożonych ofert – 100%.

VI. Wykonawca pozostaje związany ofertą na okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą poczty elektronicznej lub faksem.

VIII. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela: p. Bogusława Lis-Zielińska (tel. 59/8628106, e-mail: pcpr.pcprlebork.pl).

IX. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązani są przedłożyć:
 formularz ofertowy – według wzoru załącznika
(z proponowaną stawką netto/brutto za 1 km wykonanej usługi – przedmiotu zamówienia uwzględniającą cały zakres usługi (treść oferty zgodna z treścią zapytania ofertowego i wskazaniem środka transportu, którym zamierza posługiwać się Wykonawca przy realizacji zamówienia z określeniem marki i modelu oraz roku produkcji).

X. Miejsce i termin i sposób składania ofert:
Oferty należy składać osobiści, e-mail lub pocztą tradycyjną do dnia 24 maja 2019r. do godziny 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, pok. 237 (sekretariat PCPR) ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork lub na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , liczy się data wpływu oferty pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie.

Załączniki:
Pobierz (zapytanie o transport-2-15.05.2019-doc.doc)ogłoszenie-transport-24, 26, 29.06.2019[ogłoszenie-transport-24, 26, 29.06.2019]143 Kb