Menu Główne

Lębork, dnia 20 lutego 2019 roku


POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 29.RPO WP.ZPZ.2019


(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072
ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Usługa specjalistycznego wsparcia –- psychoterapia doświadczeń traumatycznych dla dzieci w pieczy zastępczej i ich opiekunów zastępczych, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć - w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
2. CPV:
85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne
III. W dniu 11.02.2019 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 29.RPO WP.ZPZ.2019:
 strona www.pcprlebork.pl
 tablica ogłoszeń PCPR
 strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
IV. W terminie do dnia 18.02.2019 roku do godz. 24.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączeniu):
V. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie:
zostanie udzielone:
zadanie 1:
Centrum Psychologii, Edukacji i Medycyny
Daniel Mihuniewicz Lębork Cena za jedną godzinę zegarową specjalistycznego wsparcia
(cena brutto wraz z pochodnymi, z VAT): 100,00zł

Zadanie 2:
RESQ D.T.
Aleksandra Brzozowska Bytów Cena za jedną godzinę zegarową specjalistycznego wsparcia
(cena brutto wraz z pochodnymi, z VAT): 100,00zł

Zadanie 3:
Centrum Psychologii, Edukacji i Medycyny
Daniel Mihuniewicz Lębork Cena za jedną godzinę zegarową specjalistycznego wsparcia
(cena brutto wraz z pochodnymi, z VAT): 100,00zł

Zadanie 4:
RESQ D.T.
Aleksandra Brzozowska Bytów Cena za jedną godzinę zegarową specjalistycznego wsparcia
(cena brutto wraz z pochodnymi, z VAT): 100,00zł

Zadanie 5:
MODUS – Centrum Rozwoju Osobistego Ewa Szułczyk-Żurawska Lębork Cena za jedną godzinę zegarową specjalistycznego wsparcia
(cena brutto wraz z pochodnymi, z VAT): 120,00zł

VI. UZASADNIENIE:
Wyżej wymieniona oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, są kompletne, otrzymały największą ilość punktów.
Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska
Zdzisław Korda
Kierownik PCPR w Lęborku


Lębork, dnia 11 lutego 2019 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 29.RPO WP.ZPZ.2019

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Ogłoszenie: 29.RPO WP.ZPZ.2019
2. Przedmiot zamówienia: Usługa specjalistycznego wsparcia –- psychoterapia doświadczeń traumatycznych dla dzieci w pieczy zastępczej i ich opiekunów zastępczych, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć - w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
3. CPV:
85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Załączniki:
Pobierz (protokół-zad.5-29.doc)protokół wraz z załącznikami[protokół wraz z załącznikami]189 Kb
Pobierz (zad.5.-29-terapia-5zad.doc)ogłoszenie z załącznikami[ogłoszenie z załącznikami]411 Kb