Menu Główne

Lębork, dnia 12 czerwca 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 45.RPO WP.ZPZ.2020

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Zasada konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Usługa – organizacja i przeprowadzenie RAJDU ROWEROWEGO dla rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w szczególności rodzin zastępczych (opiekunów wraz z dziećmi) oraz dzieci i opiekunów z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lęborku – w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
2. CPV: 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez

 

 

_________________________________________________________________

 

Regulamin

I Rodzinnego Rajdu Rowerowego – edycja 2020

 

 1. Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki przejazdu na wyznaczonej trasie rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników podczas rajdu.
 2. Osoby uczestniczące w rajdzie rowerowym we własnym zakresie zabezpieczają rowery i niezbędne ich wyposażenie. Rowery muszą być sprawne i posiadać wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o Ruchu Drogowym. Uczestnicy zobowiązani są także zgodnie z przepisami prawa we własnym zakresie zabezpieczyć wymagane kaski rowerowe, oświetlenie, odblaski, dzwonek, itp.
 3. Osoby biorące udział w rajdzie robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
 4. Wszystkie osoby uczestniczące, organizujące i przeprowadzające rajd rowerowy zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem I Rodzinnego Rajdu Rowerowego – edycja 2020 oraz do jego stosowania. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej PCPR w Lęborku, a także może na wniosek uczestnika zostać przesłany e-mail oraz wydany w siedzibie PCPR
  w Lęborku.
 5. Każdy uczestnik winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz oświadczenie o pełnieniu roli uczestnika/uczestniczki w I Rodzinnym Rajdzie Rowerowym – edycja 2020, dostarczone drogą elektroniczną na email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bądź drogą tradycyjną do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.
 6. W przypadku osób nieletnich, będących uczestnikami/uczestniczkami rajdu, oświadczenie
  o którym mowa w pkt. 5 winien przedstawić opiekun ustawowy lub rodzic zastępczy.
 7. Dla młodzieży w wieku powyżej 13 lat, posiadającej kartę rowerową, przedstawiciel ustawowy przedstawi oświadczenie, iż podopieczny może przemieszczać się samodzielnie podczas niniejszego rajdu.
 8. Oświadczenia o których mowa w pkt. 5, 6 i 7 należy dostarczyć do dnia 25.06.2020 roku. Niedostarczenie w/w oświadczeń skutkować będzie wykreśleniem z listy uczestników/ uczestniczek.
 9. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestników/uczestniczek z obowiązku przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz należytego zachowania, niezagrażającego innym uczestnikom rajdu.
 10. Brak dostarczonego oświadczenia w formie pisemnej, dostarczonego drogą elektroniczną na email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bądź drogą tradycyjną do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, skutkować będzie wykluczeniem uczestnika/uczestniczki z rajdu.
 11. Uczestnicy rajdu będą podzieleni przez Organizatora na patrole w składzie członków rodzin (dzieci wraz z opiekunami) lub dzieci i opiekunowie z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Skład osobowy patroli wyznacza Organizator. Zabrania się zmiany składu osobowego patroli podczas rajdu. Poszczególne patrole uczestników/uczestniczek rajdu startują i przemieszczają się po trasie rajdu według wskazań Organizatora.
 12. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń Organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
 13. Należy jechać równo i spokojnie. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa
  i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp
  z pedałów.
 14. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje Organizatora o tym fakcie.
 15. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestników rajdu muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu oraz uczestnikom drogi publicznej.
 16. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są Organizatorowi, który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną do odpowiednich służb.
 17. Uczestniczki/uczestnicy rajdu rowerowego, a także osoba/y organizujące i przeprowadzające rajd rowerowy muszą być zdrowe – tj. nie mogą mieć oznak infekcji – kataru, kaszlu, gorączki.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników/uczestniczek rajdu a także wykluczenia osoby/osób organizujących lub przeprowadzających rajd rowerowy w każdym czasie i bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji podejrzenia wystąpienia symptomów choroby opisanych w pkt. 17 oraz w sytuacji nie stosowania się do Regulaminu Rajdu Rowerowego.
 19. Rajd odbędzie się w formie przejazdu wyznaczoną trasą, po wyznaczonych punktach tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się uczestników w jednym miejscu i dla zachowania odstępów między patrolami, aby nie spotkały się na wyznaczonych punktach trasy.
 20. Na punktach Organizator przeprowadzi krótkie – do 5 minut – konkurencje, zadania
  o charakterze edukacyjno-prozdrowotnym.
 21. Po przejechaniu trasy rajdu – ostatniego jego punktu uznaje się, iż dla tych uczestników/uczestniczek, którzy przejechali trasę, rajd jest zakończony.
 22. Na ostatnim punkcie uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom uczestnictwa w rajdzie rowerowym ze wskazaniem ilości przejechanych kilometrów
 23. Po przejechaniu trasy rajdu uczestnicy/uczestniczki mają obowiązek niezwłocznie opuścić miejsce zakończenia rajdu, tak aby nie dopuścić do styczności między innymi patrolami uczestników/uczestniczek.
 24. Osoby prowadzące punkty na trasie rajdu zobowiązane są do przyjmowania patroli
  w rękawiczkach jednorazowych oraz z zasłoniętymi ustami (przy pomocy maseczki, przyłbicy lub ubrania lub jego części). Należy zachować maksymalną dbałość o zachowanie dystansu min. 2 metrów pomiędzy osobami. Na każdym z punktów dostępny i stosowany będzie płyn do dezynfekcji, który zapewni Organizator celem dokonywania systematycznej dezynfekcji rąk i dotykanych powierzchni.
 25. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych. Podczas rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie rajdu lub po przejeździe z udziałem osób będących pod wpływem alkoholu.
 26. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zasad ustalonych
  w niniejszym regulaminie.
 27. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z realizacją zadań w ramach projektu pn. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim.
 28. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać wykluczone przez Organizatora z rajdu. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z rajdu danej osoby.
 29. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2001r., Nr 12, poz. 29 z późn. zm.), przepisów z zakresu ochrony środowiska i przyrody, ochrony przeciwpożarowej, przepisów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, w zakresie w jakim nakładają obowiązki na korzystających z gruntów leśnych
  i określają odpowiedzialność karną za ich naruszenie.
 30. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
 31. W przypadku złych warunków atmosferycznych, bądź z przyczyn innych wypadków losowych, rajd może zostać odwołany, o czym organizator poinformuje na stronie http://pcprlebork.pl/

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Bogusława Lis-Zielińska