Menu Główne

Lębork, dnia 12 października 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 5.RPO WP.ZPZ.2018

 

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

 1. Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku             

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
 4. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
 5. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiot zamówienia: Usługa specjalistycznego wsparcia – poradnictwo psychologiczne - psychoterapia indywidualna doświadczeń traumatycznych dla osoby małoletniej, przebywającej w pieczy zastępczej, w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
 2. CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 • świadczenie usługi polegającej na realizacji przez psychologa (psychoterapeutę) poradnictwa psychologicznego indywidualnego ukierunkowanego na psychoterapię doświadczeń traumatycznych – dla osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej skierowanej przez Zamawiającego;
 • zlecenie obejmuje także poradnictwo psychologiczne dla opiekuna zastępczego w/w osoby małoletniej oraz wydanie opinii psychologicznej w zakresie jej funkcjonowania, z uwzględnieniem zaleceń co do pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz terapeutycznej – wydanej przedstawicielowi ustawowemu osoby małoletniej (oświadczenie potwierdzające otrzymanie opinii składa Wykonawcy opiekun zastępczy, oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu);
 • Planowany wymiar realizacji zadania: łącznie 40 godzin dydaktycznych przeznaczonych na w/w spotkania diagnostyczne i psychoterapeutyczne (poradnictwa), średnio 1 godzina w tygodniu, w okresie od 01.11.2018 roku do 31.08.2019 roku;
 • miejsce realizacji zlecenia: gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – na terenie Lęborka;
 • dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania (małoletnią i opiekunem zastępczym);
 • Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy listami obecności (z własnoręcznymi podpisami uczestników zadania i osoby wykonującej zadanie), informacją o pomocy udzielonej danej osobie (wskazanie: spotkanie diagnostyczne lub poradnictwo psychologiczne);
 • listy obecności wraz z informacją, o udzielonej pomocy Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę;
 • zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi, na wniosek i uzasadnienie – opiekuna zastępczego, psychologa bezpośrednio wykonującego zadanie, po konsultacji z psychologiem Zamawiającego i za zgodą Zamawiającego; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;
 • Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:
 1. listy obecności – potwierdzające odbycie spotkań diagnostycznych i poradnictwa psychologicznego ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, terminami i czasem spotkań oraz z podpisem uczestnika zadania i osoby bezpośrednio realizującej zadanie;
 2. opinię psychologiczną w zakresie funkcjonowania osoby małoletniej, z uwzględnieniem zaleceń co do pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz terapeutycznej – wydanej przedstawicielowi ustawowemu osoby małoletniej (oświadczenie potwierdzające otrzymanie opinii składa Wykonawcy opiekun zastępczy, oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu);
 3. 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekażę Wykonawcy Zamawiający;
 4. protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu. W protokole osoba bezpośrednio wykonująca zadanie wskazuje dla każdego zrealizowanego w miesiącu spotkania: imię i nazwisko osób obecnych, terminu i czasu trwania spotkania, daty sporządzenia i własnoręczny czytelny podpis;
 5. rachunek lub fakturę po przeprowadzeniu w/w spotkań.
Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-psychoterapeuta-10.10.2018 (M.K.).doc)ogłoszenie wraz załącznikami[ogłoszenie wraz załącznikami]391 Kb
Pobierz (ogłoszenie-psychoterapeuta-10.10.2018-NK-doc.doc)ogłoszenie wraz załącznikami[ogłoszenie wraz załącznikami]391 Kb
Pobierz (ogłoszenie-psychoterapeuta-12.10.2018-NK-doc.doc)ogłoszenie wraz załącznikami[ogłoszenie wraz załącznikami]391 Kb