Lębork, dnia 27 grudnia 2017 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 14.RPO WP.2017

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.pcprlebork.pl
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie:

 • poradnictwo prawne i obywatelskie indywidualne

 • poradnictwo prawne grupowe

w ramach projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, 6.01.02. Aktywizacja społeczno - zawodowa.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przeprowadzenie:

 • poradnictwa prawnego i obywatelskiego – indywidualnego – łącznie 10 godzin tj. (średnio: 1 godzina na 1 osobę - dla łącznie 10 osób),
 • poradnictwo prawne grupowe nt. ulg i uprawnień z tytułu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracodawców – łącznie 1 spotkanie (3 godziny) dla 10 osób - uczestniczek i uczestników Projektu.

3. CPV:
79140000-7 doradztwo prawne i usługi informacyjne
4. Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie:

 • poradnictwa prawnego i obywatelskiego – indywidualnego – łącznie 10 godzin zegarowych tj. (średnio: 1 godzina na 1 osobę - dla łącznie 10 osób),
 • poradnictwo prawne grupowe nt. ulg i uprawnień z tytułu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracodawców – łącznie 1 spotkanie (3 godziny zegarowe) dla 10 osób - uczestniczek i uczestników Projektu.
  Liczba uczestników: do 10 osób

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym - osoby z niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo - niezarejestrowane w PUP.
Osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego – powiatu lęborskiego.
Ilość zajęć indywidualnych poradnictwa prawnego i obywatelskiego: łącznie 10 godzin zegarowych poradnictwa indywidualnego (średnio 1 godzina na 1 uczestnika/czkę).
Ilość godzin zajęć grupowych poradnictwa prawnego: łącznie maksymalnie 3 godziny zajęć.
Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do 10 września 2018 roku, w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami/uczestniczkami terminach.

Poradnictwo ma na celu pomoc uczestnikom w kwestiach dotyczących prawa cywilnego, porad majątkowych, mieszkaniowych, prawa rodzinnego, prawa pracy i innych kwestiach prawnych lub obywatelskich, z którymi nie radzą sobie uczestnicy. Zajęcia grupowe obejmować będą wprowadzenie do tematyki przez przedstawienie ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracodawców a następnie odpowiadanie na zadawane przez uczestników pytania prawnicze. Uszczegółowienie i indywidualizacja udzielanych odpowiedzi nastąpi podczas poradnictwa indywidualnego.

Zajęcia odbywać się będą w salach, udostępnionych bezpłatnie przez Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5 lub ul. Dygasińskiego 14, w ramach realizowanego w/w projektu.

Zamawiający na zajęciach grupowych poradnictwa zapewni poczęstunek kawowy oraz wymagane, uzgodnione z Wykonawcą materiały biurowe. Wykonawca opracuje i przekaże dla uczestników/czek projektu oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego podstawowe materiały informacyjne poruszanych zagadnień podczas spotkania grupowego.
Dla każdej z osób uczestniczących w zadaniu Wykonawca opracuje i przekaże niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć. Materiały te muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Działania te mają przyczynić się bezpośrednio do aktywizacji uczestników w zakresie funkcjonowania w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej. Mają na celu aktywizację społeczną, ale także wspomagać działania aktywizacji zawodowej, dając możliwość wszystkim uczestnikom do spotykania się, integracji, wymiany doświadczeń i efektywniejszego poszukiwania pracy na lokalnym rynku.

PCPR będzie odpowiedzialny za zakupienie i rozdysponowanie artykułów spożywczych na ww. zajęcia grupowe tj. poczęstunek kawowy – kawę i herbatę w dzbankach, wodę gazowaną i niegazowaną w butelkach 0,5 l, ciastka i cukierki na tackach oraz poda plastikowe kubeczki i filiżanki oraz serwetki. Zabezpieczy także – rzutnik, laptop, długopisy, czyste kartki białe i kolorowe A4, tablicę flip-chart, markery, arkusze szarego papieru oraz inne niezbędne materiały biurowe - w ilości koniecznej dla właściwego przeprowadzenia spotkania, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże takie potrzeby i poinformuje o nich zamawiającego minimum na 3 dni przed realizacją spotkania.

Cel projektu: Zwiększona zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej klientów instytucji integracji społecznej poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, oraz poprzez dostęp do usług rehabilitacji zawodowej w ramach partnerskiej współpracy z instytucjami rynku pracy, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi.

Obowiązki Wykonawcy:

 • bieżące informowanie Zamawiającego o stanie prowadzonego poradnictwa, w tym w szczególności niezwłoczne informowanie o frekwencji na zajęciach i zaistniałych problemach i uwagach uczestników w zakresie prowadzonych zajęć,
 • terminowe rozliczenie się z powierzonych zadań przez złożenie w terminie 7 dni od zakończenia ich prowadzenia:
  o kart czasu pracy prowadzącego zajęcia (zgodnie z wymaganiami minimalnego zakresu danych SL2014 bazy personelu),
  o dziennika zajęć – składającego się z harmonogramu, tematów zrealizowanych zajęć i ilości uczestników i ewidencji godzin odbytego poradnictwa,
 • list obecności i odbioru poczęstunku podpisanych przez uczestników oraz przez prowadzącego poradnictwo (a także Wykonawcy),
 • ankiet ewaluacyjnych prowadzonego poradnictwa wypełnionych przez uczestników/czek poradnictwa,
 • co najmniej 5 zdjęć z zajęć grupowych,
 • egzemplarza materiałów szkoleniowych przekazywanych uczestnikom/czką na zajęciach.
 • troska o beneficjentów i dbałość o powierzone mienie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników i powierzone mienie w czasie i miejscu trwania zajęć,
 • wszystkie materiały i pomieszczenie, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu wykonania usługi za każdą godzinę zegarową faktycznie wykonanych zajęć, maksymalnie za wskazane łącznie 3 godziny zajęć grupowych i 10 godzin zajęć indywidualnych.

IV. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć.

V. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE ZA PRZEPRACOWANE GODZINY. ZAPŁATA NASTĘPUJE W TERMINIE NIE PÓŹNIEJSZYM NIŻ 14 DNI OD DNIA DORĘCZENIA ZAMAWIAJĄCEMU PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEJ FAKTURY LUB RACHUNKU ORAZ INNEJ WYMAGANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI:

 • miesięczna karta czasu pracy (protokół odbioru) – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zamawiający ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Wykonawcy do projektu,
 • dziennika zajęć – składającego się z harmonogramu, tematów zrealizowanych zajęć i ilości uczestników i ewidencji godzin odbytego poradnictwa,
 • list obecności i odbioru poczęstunku podpisanych przez uczestników oraz przez prowadzącego poradnictwo (a także Wykonawcy),
 • opracowane ankiety ewaluacyjne - wypełnione ankiety ewaluacyjne od wszystkich uczestników: na koniec realizacji poradnictwa,
 • Wykonawca odpowiedzialny będzie za sporządzenie ankiet monitoringu zbadania efektywności oddziaływania przeprowadzonych zajęć na uczestników i uczestniczki projektu. Ankiety powinny przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie zakończenia udziału w zajęciach. Ankiety muszą się odnosić do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie powinny znajdować się pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów zajęć były przydatne oraz w jakim stopniu wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określić poziom zadowolenia z udziału w zajęciach itd. Ankiety ewaluacyjne mają również badać rezultaty w podziale na Kobiety/Mężczyzn i wiek. Wszystkie ankiety należy skonstruować w taki sposób, aby możliwe było zestawienie i porównanie wyników z przeprowadzonego badania,
 • dokumentacje fotograficzną ze zrealizowanych działań - minimum 5 zdjęć z zajęć grupowych,
 • egzemplarz materiałów szkoleniowych przekazywanych uczestnikom/czką na zajęciach.

VI. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:

 • bieżącego monitorowania obecności uczestników podczas zajęć w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,
 • sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć z zajęć grupowych,
 • odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas zajęć,
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec zajęć,
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Poradnictwo może prowadzić wyłącznie osoba:

 • posiadająca uprawnienia do udzielania porad prawnych – ukończone magisterskie studia prawnicze,
 • posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć (co najmniej trzykrotnie prowadziły grupowe zajęcia o tematyce prawniczej dla minimum 6 osób),
 • łączne zaangażowanie zawodowe w realizacje wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie (oświadczenie wykonawcy).

Na potwierdzenie powyższych Warunków wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:

 • oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
 • wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (kopie dyplomu ukończenia studiów),
 • przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania doświadczenia osoby prowadzącej poradnictwo - prawnika tj. prowadzeniu tego typu zajęć – co najmniej trzykrotnego prowadzenia grupowych zajęć o tematyce prawniczej dla minimum 6 osób - szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów (np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca skalda załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.


VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polski.
4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-4 wraz z kserokopiami).
5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:
Oferta dotyczy: świadczenie usług – poradnictwo prawne i obywatelskie – indywidualne i grupowe
7. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

 

IX. MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat)
2. Termin składania ofert: 15 stycznia 2018 roku, do godz. 9.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2018 roku o godz. 9.30

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryterium 1: cena oferty brutto x 70%
Sposób obliczania punktacji:

najniższa cena brutto /z VAT/ spośród badanych ofert
Kryterium 1 = ------------------------------------------------------------- x 70 =...punktów
cena brutto /z VAT/ oferty badanej

Kryterium 2: ilość przeprowadzonych przez prawnika zajęć poradnictwa prawnego grupowego - szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów dla osób pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – na podstawie wykazu (załącznika nr 3) – x 30%

Punktacja do kryterium:
Od 0 do 30 punktów, na podstawie – ilość przeprowadzonych zajęć poradnictwa prawnego - szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów:

 • przeprowadzenie 3 razy – 1 pkt.
 • przeprowadzenie od 4 do 5 razy – 5 pkt.
 • przeprowadzenie od 6 do 10 razy – 10 pkt.
 • przeprowadzenie od 11 do 15 razy – 20 pkt.
 • przeprowadzenie od 16 i więcej razy – 30 pkt.

Wzór wyliczenia ilości punktów oferty:
Liczba uzyskanych punktów oferty = K1 + K2
gdzie:
K1 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium 1
K2 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium 2

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

XI. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:

 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 • Jest niekompletna lub zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 • Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje doświadczenia osoby prowadzącej poradnictwo prawne i obywatelskie – indywidualne i grupowe, tj. ilości zajęć poradnictwa prawnego grupowego - szkoleń/spotkań grupowych/warsztatów (np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.

XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega prawo zmiany umowy – zwiększenia lub zmniejszenia ilości godzin poradnictwa w zależności od bieżących potrzeb uczestników/czek projektu.
3. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
3. Wykaz osób – załącznik nr 3
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
6. Wzór umowy załącznik nr 5

Zdzisław Korda
Kierownik PCPR w Lęborku

 

 

Lębork, dnia 15 stycznia 2018 roku

 

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 14.RPO WP.2017

 

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.pcprlebork.pl

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

NABYWCA:

Powiat Lęborski

 1. Czołgistów

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku              

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie:
 • poradnictwo prawne i obywatelskie indywidualne
 • poradnictwo prawne grupowe

w ramach projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, 6.01.02. Aktywizacja społeczno - zawodowa.

 1. CPV:

79140000-7 doradztwo prawne i usługi informacyjne

III. W dniu 27.12.2017 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 14.RPO WP.2017:

 • strona www.pcprlebork.pl
 • tablica ogłoszeń PCPR
 • strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).

W terminie do dnia 15.01.2018 roku do godz. 09.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączeniu):

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:

Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Zubka, 76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 4a

za cenę:

cena brutto za godzinę indywidualnego poradnictwa prawnego: 90,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt 00/100)

cena brutto za godzinę grupowego poradnictwa prawnego: 90,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt 00/100)

UZASADNIENIE:

Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, otrzymała największą ilość punktów

 

 

Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska

 

Zdzisław Korda

Kierownik PCPR w Lęborku


Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-prawnik-grupowe i indywidualne-1-2017-2018-doc.doc)ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym[ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym]300 Kb
Pobierz (protokół-prawne-15.01.2018-doc.doc)protokół otwarcia ofert-prawne[protokół otwarcia ofert-prawne]160 Kb