Menu Główne

Lębork, dnia 12 grudnia 2018 roku


POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 17.RPO WP.ZPZ.2018


(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072
ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usługa specjalistycznego wsparcia – konsultacje i poradnictwo pedagogiczne dla rodziców naturalnych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
CPV:
85.31.23.20-8 – usługi doradztwa
III. W dniu 29.11.2018 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 16.RPO WP.ZPZ.2018:
 strona www.pcprlebork.pl
 tablica ogłoszeń PCPR
 strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
IV. W terminie do dnia 09.12.2018 roku do godz. 24.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączeniu):
V. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie:
zostanie udzielone:
TWIN MEDIA sp. z o.o. Bytów
Cena za jedną godzinę dydaktyczną konsultacji i poradnictwa pedagogicznego (brutto wraz z pochodnymi, z VAT):
95,00 zł, słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć 00/100;

VI. UZASADNIENIE:
Wyżej wymieniona oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu, są kompletne, otrzymały największą ilość punktów.
Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska
Zdzisław Korda
Kierownik PCPR w Lęborku


INFORMACJA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, w zwiazku z wyznaczeniem terminu na złożenie ofert przypadającym w dniu wolnym od pracy tj. na 09.12.2018 roku, przyjmuje się, iz bieg terminu składania ofert upływa dnia następującego po dniu wolnym od pracy, tj. 10.12.2018 roku.

 

Lębork, dnia 29 listopada 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 17.RPO WP.ZPZ.2018

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: Usługa specjalistycznego wsparcia – konsultacje i poradnictwo pedagogiczne dla rodziców naturalnych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
2. CPV:
85.31.23.20-8 – usługi doradztwa

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-2-17.RPO.WP.ZPZ.2018-29.11.2018.doc)ogłoszenie z załącznikami[ogłoszenie z załącznikami]401 Kb
Pobierz (protokół-12.12.2018.doc)protokół o ogłoszeniu zamówienia[protokół o ogłoszeniu zamówienia]166 Kb