Menu Główne

UNIEWAŻNIENIE NABORU


NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENT
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU
UL. CZOŁGISTÓW 5
84-300 LĘBORK

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – REFERENT w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ogłoszony w dniu 21 grudnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz w jednostce organizacyjnej PCPR, w której prowadzony jest nabór i na stronie internetowej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , ze względu na brak proceduralny.

Lębork, dnia 04 stycznia 2019 roku

Zdzisław Korda
Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lęborku
OGŁOSZENIE O NABORZE
Z DNIA 21.12.2018 r.
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU

1. Stanowisko pracy: Referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

2.Niezbędne wymagania (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

a)wykształcenie minimum średnie;

b)obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

e)posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;

f)nieposzlakowana opinia;

g)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

3. Wymagania dodatkowe:

a)preferowane wykształcenie na kierunku administracja, pedagogika, ekonomia, praca socjalna;

b)znajomość przepisów w zakresie: ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

c)umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;

d)odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

4.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o przyznanie dofinasowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym;

b)rozpatrywanie i przygotowanie do realizacji wniosków o przyznanie dofinasowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym;

c)przyjmowanie oraz weryfikacja wniosków osób niepełnosprawnych dotyczycących przyznania dofinasowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego;

d)rozpatrywanie i przygotowanie do realizacji wniosków o przyznanie dofinasowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego;

e)przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o przyznanie dofinasowania do likwidacji barier funkcjonalnych;

f)opracowywanie i przedstawianie planów, zadań, informacji i sprawozdań z prowadzonej działalności oraz udostępnianie ich na potrzeby samorządów powiatowego, wojewódzkiego oraz PFRON;

g)opracowywanie i przygotowanie wniosków dotyczących potrzeb finansowych w zakresie wykonywanych zadań;

h)pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacyjne pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;

i)udzielanie informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych jednostek potrzebujących, klientów zgłaszających się o pomoc;

j)udział w posiedzeniach komisji w celu zaopiniowania wniosków o dofinasowaniach ze środków PFRON.

5. Wymagane dokumenty:

a)list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c)kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem - wymóg formalny),

d)kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem - wymóg formalny),

e)dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.

f)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia,

g)oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

h)oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

i)zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.),

j)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na w/w stanowisku.

6.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

b)praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

c)praca głównie siedząca, ale też wymagająca sprawności ruchowej, gdyż istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy na stanowisku,

d)lokalizacja miejsca pracy: parter w budynku nieposiadającym windy.

7.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2018 roku przekroczył 6%.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 07.01.2019 r. do godz. 15:00 na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5 , 84-300 Lębork, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Powiatowym Centrum Rodzinie w Lęborku”.

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do PCPR. Dokumenty, które wpłyną do PCPR po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Osoby, które spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poproszone o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz w jednostce organizacyjnej PCPR, w której prowadzony jest nabór.

Możliwość zatrudnienia – styczeń/luty 2019 roku.

9. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) informuję, że:

1)administratorem danych osobowych, pozyskanych w niniejszym procesie rekrutacji, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5, (zwany danej administratorem danych),

2)dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez administratora danych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

3)podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do pracy,

4)Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku jest Piotr Szumko, (dane kontaktowe: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),

5)podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, pozyskanych w niniejszym procesie rekrutacji, jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. nr 64, poz. 539) i przetwarzane będą w celu oceny formalnej spełniania przez kandydatów wymogów zawartych w ogłoszeniu,

6)odbiorcą pozyskanych, w niniejszym procesie rekrutacji, danych osobowych będą członkowie komisji konkursowej powołanej przez administratora danych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz pracownicy związanych z obsługą kadrową jak również pracownicy upoważnionych do kontroli organów administracji publicznej,

7)pozyskane, w niniejszym procesie rekrutacji, dane osobowe nie będą przekazywane
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

8) każda osoba, która złoży dokumenty rekrutacyjne posiadać będzie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu określonego w pkt 3, prawo do ich przenoszenia, usunięcia,

9)każdej osobie, która złoży dokumenty rekrutacyjne, przysługiwać będzie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące materii ochrony danych osobowych.

Zdzisław Korda
Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku