Menu Główne

Lębork, dnia 19 lutego 2021 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU

Czołgistów 5, 84-300 Lębork

nazwa stanowiska pracy:

referent - pełniący funkcję koordynatora realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Niniejszym informuję, iż nie wyłoniono kandydata na ww. stanowisko: referent - pełniący funkcję koordynatora realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim. Konkurs nie został rozstrzygnięty

 

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Lęborku

 

 

 

Lębork, dnia 02 lutego 2021 roku

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referent - pełniący funkcję koordynatora realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

 1. Niezbędne wymagania wobec kandydata:
 • Obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
 • wykształcenie średnie;
 1. Dodatkowe wymagania wobec kandydata:

Wykształcenie co najmniej średnie. Preferowane wykształcenie wyższe – w zakresie nauk humanistycznych - pedagogika, praca socjalna, administracja, ekonomia, socjologia.

Doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - doświadczenie musi być udokumentowanie zaświadczeniem lub listem referencyjnym Zleceniodawcy/ów lub pracodawców.

Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy własnej, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole; ukierunkowanie na podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji;

 • Biegła znajomość aktów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, ustawy finansów publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny I systemie pieczy zastępczej,
 • Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (MS Office).
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie dokumentów programowych i wytycznych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • Brak wpisu w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

Koordynowanie i zarządzanie działaniami projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku i odpowiedzialność za realizację projektu zgodnie z jego założeniami, w tym:

 • Nadzór i monitoring nad prawidłową realizacją działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w projekcie i zgodnością dokumentów z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach – projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych;
 • Koordynacja oraz nadzór nad projektem w zakresie zadania PCPR zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i umową partnerską;
 • Organizacja, planowanie i realizacja wszystkich działań PCPR w Lęborku w projekcie zgodnie
  z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu, wnioskiem o dofinansowanie, dokumentami programowymi, Wytycznymi RPO WP 2014-2020 i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • Stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn;
 • Organizacja działań i nadzór nad ich realizacją w projekcie w zakresie usług społecznych realizowanych przez PCPR w projekcie, w szczególności dotyczących indywidualnych ścieżek reintegracji uczestników projektu, w tym współpraca z opiekunami uczestników projektu
  w zakresie bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie;
 • Przygotowanie procedur oraz wzorów dokumentów w zakresie realizacji działań PCPR w projekcie;
 • Organizacja i współudział w procesie rekrutacji osób do projektu;
 • Prowadzenie dokumentacji realizacji działań PCPR w projekcie w szczególności w zakresie sprawozdań merytorycznych i finansowych do Instytucji Zarządzającej z działań PCPR, w tym sporządzanie wniosków o płatność i zestawień dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące działań PCPR;
 • Współpraca z partnerami projektu, koordynatorem projektu i Zespołem Zarządzającym projektu;
 • Współpraca z opiekunami merytorycznymi uczestników/czek projektu w zakresie prowadzenia przez nich dokumentacji dotyczącej uczestników/czek projektu, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania, aktualizacji i realizacji indywidualnych ścieżek reintegracji uczestników projektu - indywidualnych umów na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego wobec osób korzystających ze wsparcia PCPR w ramach realizacji projektu;
 • Współpraca z uczestnikami projektu, właściwym koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej
  i w przypadku małoletnich – ich opiekunami (przedstawicielami ustawowymi),a także współpraca z animatorem działań uczestników projektu, specjalistą ds. kształtowania umiejętności społecznych oraz Kierownikiem PCPR oraz innymi osobami realizującymi projekt
  w szczególności w zakresie określania i realizacji indywidualnych ścieżek reintegracji uczestników projektu;
 • Prowadzenie, we współpracy z koordynatorem projektu – monitoringu rezultatów – wskaźników projektu;
 • Opracowanie, monitoring i realizacja planów wydatków i kosztów dla działań PCPR w Lęborku (kosztów bezpośrednich i pośrednich), w szczególności indywidualnych ścieżek reintegracji uczestników/czek projektu, wkładu własnego, promocji projektu oraz kosztów pośrednich;
 • Przygotowanie nadawania i odwołania dostępu użytkowników do programu SL2014;
 • Wizytacje realizowanych zajęć grupowych w ramach projektu;
 • Sporządzanie umów na realizację zadań projektowych, w szczególności w zakresie realizacji indywidualnych ścieżek reintegracji dla działań PCPR w projekcie;
 • Nadzór nad prowadzeniem bieżących wydatków poniesionych w ramach projektu;
 • Dokonywanie zakupów w ramach działań PCPR w projekcie;
 • Prowadzenie promocji;
 • Pomoc w bezpośredniej realizacji działań z zakresu usług społecznych w ramach realizacji projektu względem uczestników/czek projektu;
 • Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową – zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, służące poprawie sytuacji tych osób, podnoszeniu kompetencji społecznych i zawodowych oraz wzmacnianiu funkcjonowania i pełnienia ról społecznych;
 • Współuczestnictwo w podejmowanych zadaniach w projekcie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz zgodnie z zdiagnozowanymi w trakcie realizacji projektu potrzebami;
 • Upowszechnianie usług społecznych realizowanych w ramach projektu, w tym promowanie środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Dbałości o odpowiednie oznaczenie miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z projektem pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od pracownika logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.
 • Odpowiedzialność za jakość wykonywanych działań;
 • Zachowanie w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których pracownik miał dostęp;
 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy i zakresu czynności.
 1. Informacje na temat projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim:

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

Cele projektu:

 • Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów,
 • Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.
 • Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane
  (z wykorzystaniem usług aktywnej integracji)

Grupa docelowa:

Odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

 1. Warunki zatrudnienia:

1) Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – realizacji w/w projektu – do 30.06.2023 roku

2) Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy;

3) Lokalizacja miejsca pracy: głównie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork) oraz w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny na terenie Lęborka oraz realizacja zadań w środowisku lokalnym na terenie Powiatu Lęborskiego, a także w razie potrzeby na terenie Województwa Pomorskiego.

4)  Lokalizacja miejsca pracy: drugie piętro w budynku bez dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

5) Praca przy komputerze

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2021 roku przekroczył 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (curriculum vitae),
 • oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy kandydata (wzór formularza - załącznik nr 5 do Regulaminu),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wyksztalcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie - świadectw pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • referencje,
 • oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (załącznik nr 6 do Regulaminu) lub odpowiednio zaświadczenie o niekaralności z KRS i zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do pracy na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku pracy,
 • w celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • klauzula informacyjna do celów rekrutacji (załącznik nr 7 do Regulaminu),

Kopie dokumentów muszą zostać poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).

2) Dokumenty należy złożyć osobiście bądź też dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lęborku) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko referentapełniącego funkcję koordynatora działań PCPR w projekcie pn. Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim

3) Wskazane w pkt 7 należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do dnia 15.02.2021 roku do godz. 10.00.

4) Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 236, telefonicznie pod numerem tel. 59 8628106. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się
z Wykonawcami jest: Pani Gabriela Sejka – specjalista ds. kadr w jednostce - w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

 

 

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku

 

 

Załączniki:
Pobierz (formularze-nabór na wolne stanowisko urzędnicze.doc)formularze-nabór na wolne stanowisko urzędnicze[formularze-nabór na wolne stanowisko urzędnicze]110 Kb
Pobierz (formularze-nabór na wolne stanowisko urzędnicze.pdf)formularze-nabór na wolne stanowisko urzędnicze[formularze-nabór na wolne stanowisko urzędnicze]339 Kb