Menu Główne

Lębork, dnia 29 stycznia 2019 roku

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 9.RPO WP.ZHP.2019


(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072
ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usługa przeprowadzenia i sporządzenia diagnoz logopedycznych dzieci w wieku od 7 do 20 roku życia w ramach projektu pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka
i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
CPV:85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

III. W dniu 18.01.2019 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 9.RPO WP.ZHP.2019:
-strona www.pcprlebork.pl
-tablica ogłoszeń PCPR
-strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).

IV. W terminie do dnia 28 stycznia 2019 roku do godz. 15:30 wpłynęła do tut. jednostki następująca oferta:
MODUS – Centrum Rozwoju Osobistego Ewa Szułczyk – Żurawska
Aleja Wolności 32, 84-300 Lębork

V. W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:
MODUS – Centrum Rozwoju Osobistego Ewa Szułczyk – Żurawska
Aleja Wolności 32, 84-300 Lębork
Usługa przeprowadzenia i sporządzenia diagnoz logopedycznych
Cena za sporządzenie jednej diagnozy (brutto wraz z pochodnymi, z VAT):
500,00 zł, słownie złotych: pięćset 00/100;

VI. UZASADNIENIE:
Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna.

Sporządziła: Katarzyna Drabska


Bogusława Lis - Zielińska
Zastępca Kierownika PCPR w Lęborku
Lębork, dnia 18 stycznia 2019 roku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
nr 9.RPO WP.ZHP.2019


O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
 Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: Usługa przeprowadzenia i sporządzenia diagnoz logopedycznych dzieci w wieku od 7 do 20 roku życia w ramach projektu pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
2. CPV:
80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
3. Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
 świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez Wykonawcę diagnoz logopedycznych,
 diagnozy sporządzane będą dla małoletnich w wieku od 7 do 20 roku życia,
 przewiduje się przeprowadzenie 2 diagnoz w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2019 roku,
 Zamawiający przewiduje, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości przeprowadzenia diagnoz, możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie w większej ich ilości. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą,
 w diagnozie uwzględnia się:
1. Dane dziecka.
2. Źródła informacji, zastosowane metody diagnostyczne, wykorzystane narzędzia badawcze w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych.
3. Wskazania dotyczące:
 dalszej pracy logopedycznej z dzieckiem;
 przeprowadzenia specjalistycznych diagnoz, kunsultacji lub poradnictwa;
 kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych;
 programu terapeutycznego, udziału dziecka w terapii;
4. Datę, miejsce i podpis osoby sporządzającej diagnozę.
 wydanie diagnozy poprzedzone będzie spotkaniem diagnostycznym, trwającym łącznie minimum 2 godziny dydaktyczne, prowadzonym przez osoby je sporządzające z małoletnim/ą i jego opiekunem/ami, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – na terenie Lęborka lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 diagnozy zostaną przedłożone Zamawiającemu w terminie do 21 dni od wydania indywidualnych skierowań małoletnich przez Zamawiającego (Zamawiający wyda indywidualne skierowana małoletniego na diagnozę w formie pisemnej i przekaże je bezpośrednio, drogą elektroniczną, faksem lub pocztą do Wykonawcy),
 Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:
1. diagnozę – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
2. listy obecności – potwierdzające odbycie spotkań diagnostycznych, ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, z podpisem: osoby przeprowadzającej diagnozę oraz opiekuna małoletniego,
3. rachunek lub fakturę po przeprowadzeniu, sporządzeniu i przedłożeniu diagnozy, składany nie częściej niż raz w miesiącu,
4. do każdego rachunku/faktury Wykonawca załącza protokół zdawczo-odbiorczy realizacji zdania ze wskazaniem: imienia i nazwiska małoletniego, terminu i czasu trwania spotkania diagnostycznego, daty sporządzenia diagnozy, daty przedłożenia diagnozy Zamawiającemu,
5. protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona
w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu.
 Okres realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2019 roku w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami/uczestniczkami terminach. Zamawiający planuje przeprowadzenie2 diagnoz logopedycznych.
 Cele projektu: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.
 Adresaci: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny.
 Zamawiający informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników i uczestniczek projektu zostaną dwukrotnie przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. Ankiety wejścia - przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie jego rozpoczęcia poradnictwa oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określi poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd.
 Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

IV. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć.

V. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego przeprowadzenia, sporządzenia i przedłożenia diagnozy, w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: rachunku/faktury, diagnozy, listy obecności, zdjęć (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokołów zdawczo-odbiorczych realizacji zdania i protokołów odbioru ewidencji godzin i zadań.

VI. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
 bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,
 sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań,
 odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów
z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz
z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania,
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż raz w miesiącu: diagnozy, listy obecności, zdjęcia (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokoły zdawczo-odbiorcze z realizacji zdania, protokoły odbioru ewidencji godzin i zadań, a także rachunek/fakturę.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Diagnozy mogą być przeprowadzane i sporządzane wyłącznie przez: kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów:
- ukończone studia magisterskie w zakresie logopedii lub ukończone studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii,
- min. dwuletnie doświadczenie w pracy logopedycznej (referencje, opinie z poprzednich miejsc pracy, zaświadczenie lub inne),
- doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
3. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
 oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
 wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Wykonawca podaje w ofercie jednego logopedę, który będzie wykonywać zadanie. Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami bezpośrednio realizującymi zadanie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-5 wraz z kserokopiami).
5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

„Oferta dotyczy:
Usługa przeprowadzenia i sporządzenia diagnoz logopedycznych”

7. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

IX. MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
2. Termin składania ofert: 28 stycznia 2019 roku, do godz. 15.30.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2019 roku o godz. 9:30.

X. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami wyboru oferty są:
1. Cena
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy¬ma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Cn/Cof.b. x 100) x 60% = liczba punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
60% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2. Doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i młodzieżą
Oferta, w której doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i młodzieżą spośród ofert nieodrzuconych posiada największe doświadczenie otrzy¬ma 25 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Dof.b./Dw x 100) x 40% = liczba punktów, gdzie:
Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
40% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.

Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 85 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia w każdej części Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XI. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
 Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osoby realizującej usługę – logopedy.
XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
3. Wykaz osób – załącznik nr 3
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
6. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5
7. Wzór umowy - załącznik nr 6


Zdzisław Korda
Kierownik PCPR w Lęborku

Załączniki:
Pobierz (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy[Formularz ofertowy]192 Kb
Pobierz (Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych.doc)Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych[Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych]175 Kb
Pobierz (Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc)Oświadczenie o spełnieniu warunków[Oświadczenie o spełnieniu warunków]178 Kb
Pobierz (Wykaz osób.doc)Wykaz osób[Wykaz osób]309 Kb
Pobierz (Wzór oświadczenia dot. zbioru danych.doc)Wzór oświadczenia dot. zbioru danych[Wzór oświadczenia dot. zbioru danych]191 Kb
Pobierz (Wzór umowy.doc)Wzór umowy[Wzór umowy]235 Kb
Pobierz (Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc)Zobowiązanie podmiotu trzeciego[Zobowiązanie podmiotu trzeciego]175 Kb