Menu Główne

Lębork, dnia 28 stycznia 2019 roku

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU
ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 8.RPO WP.ZHP.2019

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.pcprlebork.pl
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów
NIP: 841-16-09-072
ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Przedmiot zamówienia obejmuje: Organizację i realizację usługi konsultacji edukacyjnych
tj. grupowe korepetycje dla uczestników projektu pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
2.CPV:
80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.11.00.00-5 – usługi szkolnictwa podstawowego
80.57.00.00-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

III. W dniu 18 stycznia 2019 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 8.RPO WP.ZHP.2019:
-strona www.pcprlebork.pl
-tablica ogłoszeń PCPR
-strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).

IV.W terminie do dnia 28 stycznia 2019 roku do godz. 14.00 wpłynęła do tut. jednostki jedna oferta:
Pan Daniel Święcicki, zam. Lębork
cena za godzinę dydaktyczną konsultacji edukacyjnych: 180,00 zł

V. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie:
nie zostanie udzielone, oferty zostały odrzucone

VI. UZASADNIENIE:
Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Sporządziła: Katarzyna Drabska

Bogusława Lis-Zielińska
Zastępca Kierownika PCPR w Lęborku


 


Lębork, 18 stycznia 2019 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 8.RPO WP.ZHP.2019


O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.pcprlebork.pl
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II.ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2.Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3.Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
4.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Przedmiot zamówienia obejmuje: Organizację i realizację usługi konsultacji edukacyjnych tj. grupowe korepetycje dla uczestników projektu pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
2.
3.CPV:
80.00.00.00¬4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.11.00.00¬5 – usługi szkolnictwa podstawowego
80.57.00.00-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie usługi organizacji i realizacji konsultacji edukacyjnych tj. grupowe korepetycje dla uczestników projektu pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka
i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, obejmującej 20 godzin zegarowych dla 3 uczestników w m. Pieski, gm. Cewice

4.Liczba osób objętych konsultacjami edukacyjnymi poprzez korepetycje:
miejscowość 84-312 Pieski, 3 osoby , w tym:
•3 uczniów szkoły podstawowej:
- korepetycje z języka angielskiego– 3 osoby;

5.Szczegółowy opis części zamówienia:
a)Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku w uzgodnionych
z Zamawiającym i uczestnikami/uczestniczkami terminach.
b)Liczba uczestników: 3 osoby
c)Liczba godzin zajęć grupowych: 20 godzin zegarowych. Zamawiający przewiduje,
iż w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości godzin konsultacji dla uczestników projektu, możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie dla większej ilości godzin. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian
i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą maksymalnie o 20%.
d)Usługi należy przeprowadzić w terminach uzgodnionych z uczestnikiem projektu,
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – na ternie miejscowości Pieski gm. Cewice (szczegółowe miejsce zostanie wskazane po wyłonieniu Wykonawcy).
e)Zamawiający nie będzie ponosił opłat w związku z dojazdem wykonawcy w miejscu realizacji zamówienia. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca.
Celem projektu jest: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.
Adresaci: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny.
Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu wykonania usługi za każdą godzinę zegarową faktycznie wykonanego wsparcia edukacyjnego - korepetycji dla skierowanych przez Zamawiającego uczestników/czek projektu. W przypadku niespodziewanej nieobecności osoby uznaje się, iż poradnictwo nie odbyło się.

IV.KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2.Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
3.Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
4.Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć.

V. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE ZA PRZEPRACOWANE GODZINY. ZAPŁATA NASTĘPUJE W TERMINIE NIE PÓŹNIEJSZYM NIŻ 14 DNI OD DNIA DORĘCZENIA ZAMAWIAJĄCEMU PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEJ FAKTURY LUB RACHUNKU ORAZ INNEJ WYMAGANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI:
 protokół odbioru (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgodny z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu, potwierdzony przez uczestnika/ opiekuna prawnego uczestnika projektu na podstawie listy obecności (odbycia) konsultacji.
dokumentacje fotograficzną ze zrealizowanych działań - minimum 5 zdjęć ze spotkań,

VI.WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
bieżącego monitorowania obecności uczestników podczas wsparcia edukacyjnego - korepetycji w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie – dostarczanie harmonogramu zajęć zawierającego:
a)podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego,
b)podpis osoby realizującej zadanie,
c)liczbę godzin zajęć,
d)termin wykonania zadania.
sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć z spotkań,
odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec spotkań,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Konsultacje może prowadzić wyłącznie osoba:
posiadająca certyfikat potwierdzający bardzo dobrą znajomość języka angielskiego,
doświadczenie zawodowe w nauczaniu dzieci na poziomie szkoły podstawowej.

Na potwierdzenie powyższych Warunków wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania doświadczenia osoby prowadzącej wsparcie edukacyjne - korepetycje tj. ilość zajęć
(np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać
na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca skalda załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

VIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2.Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
3.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
4.Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 4 wraz z kserokopiami).
5.Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
6.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:
Oferta dotyczy – świadczenie usług edukacyjnych – konsultacje edukacyjne grupowe
7.Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni
od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

IX.MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat)
2.Termin składania ofert: 28 stycznia 2019 roku, do godz. 14:00.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2019 roku, o godz. 14:30

X.KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryterium 1: cena oferty brutto x 70%
Sposób obliczania punktacji:

najniższa cena brutto /z VAT/ spośród badanych ofert
Kryterium 1 = ------------------------------------------------------------- x 70 =...punktów
cena brutto /z VAT/ oferty badanej

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę tańszą.

XI.OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje doświadczenia osoby prowadzącej wsparcie edukacyjne - korepetycje tj. ilość zajęć (np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.

XII. INFORMACJE DODATKOWE
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
2.Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

XIII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
3.Wykaz osób – załącznik nr 3
4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
5.Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
6.Wzór umowy załącznik nr 5
Zdzisław Korda
Kierownik PCPR w Lęborku

Załączniki:
Pobierz (Formularz ofertowy.doc)formularz ofertowy[formularz ofertowy]153 Kb
Pobierz (Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych.doc)Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych[Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych]136 Kb
Pobierz (Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc)Oświadczenie o spełnieniu warunków[Oświadczenie o spełnieniu warunków]136 Kb
Pobierz (Wykaz osób.doc)wykaz osób[wykaz osób]142 Kb
Pobierz (Wzór umowy.doc)wzór umowy[wzór umowy]186 Kb
Pobierz (Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc)Zobowiązanie podmiotu trzeciego[Zobowiązanie podmiotu trzeciego]134 Kb