Menu Główne

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 08 luty 2021 roku

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE NR 8.RPO WP.CUS.2021

 

I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów  5

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku                    

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„SZKOŁA DLA RODZICÓW” - Przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich
w ramach projektu pt. Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

III. W dniu 29.01.2021 roku zostało upublicznione ogłoszenie nr 8.RPO WP.CUS.2021

W terminie do dnia 08.02.2021 roku do godz. 10.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączniku nr 1):

W wyniku analizy ofert najwyższą ilość punktów uzyskała oferta:

LP

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena

/zł brutto/

1/2

A&M

FIRMA EVENTOWO-SZKOLENIOWA

Małgorzata Robaczek

82-200

Malbork

8.880,00zł brutto

1) W związku z przewyższającą ceną względem ceny, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia oraz z powodu, iż ww. oferta jest ofertą najtańszą z wszystkich ofert, które wpłynęły do tut. jednostki do godz. 10.00 dnia 08.02.2021, Zamawiający zwróci się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wyrażenie zgodny na udzielenie zamówienia w wartości zamówienia zgodnej z ceną zaoferowaną.

2) O decyzji Instytucji Zarządzającej Wykonawca, który uzyskał najwyższą ilość punktów, zostanie poinformowany niezwłocznie w chwili uzyskania odpowiedzi.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktu z Wykonawcą: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 UZASADNIENIE:

Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Sporządziła: Skrzypek Agata

Bogusława Lis-Zielińska

 Kierownik PCPR w Lęborku

_______________________________________________________________________________________________________
Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 29 stycznia 2021 roku

OGŁOSZENIE NR 8.RPO WP.CUS.2021

I.         NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 77098326

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku             

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„SZKOŁA DLA RODZICÓW” - Przeprowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich w ramach projektu pt. Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

 

CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

 

Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1) Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów umiejętności rodzicielskich – „Szkoły dla Rodziców”.

2) Celem warsztatów jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, w tym przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, poprawa relacji rodziców z dziećmi, zmiana myślenia o rodzicielstwie i wychowaniu, rozwijanie i wzmacnianie więzi między dzieckiem a rodzicem.

3) Planuje się przeprowadzenie „Szkoły dla Rodziców” przez jednego specjalistę.

4) Warsztaty odbywać będą się w formie grupowej dla skierowanych przez Zamawiającego uczestników projektu: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej -rodziców/opiekunów dzieci z rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie lub mających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

5) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania zakresu warsztatów do specyficznych potrzeb grupy, na rzecz której świadczona będzie usługa.

6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom warsztatu niezbędne materiały wspierające potrzebne do przyswajania wiedzy teoretycznej oraz inne materiały. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 1 kompletu materiałów szkoleniowych Zamawiającemu w celu archiwizacji.

 

Harmonogram:

1) Planuje się zrealizowanie przedmiotu zamówienia w ilości pięciu cykli „Szkoły dla Rodziców” w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 20.06.2023 roku.  

2)Planowany harmonogram:

Lp.

Cykl nr

Okres realizacji

Ilość godzin zegarowych

Ilość osób uczestniczących
w jednym cyklu

1.

Cykl I

Luty 2021r.-30.06.2021r.

Minimum 30 godzin

zegarowych

Minimum 6 uczestników – do 12 uczestników

2.

Cykl II

01.07.2021r.-31.12.2021r.

Minimum 30 godzin zegarowych

Minimum 6 uczestników – do 12 uczestników

3.

Cykl III

01.01.2022r.-30.06.2022r.

Minimum 30 godzin zegarowych

Minimum 6 uczestników – do 12 uczestników

4.

Cykl IV

01.07.2021r.-31.12.2021r.

Minimum 30 godzin zegarowych

Minimum 6 uczestników – do 12 uczestników

5.

Cykl V

01.01.2023r.-20.06.2023r.

Minimum 30 godzin zegarowych

Minimum 6 uczestników – do 12 uczestników

3) Warsztaty winny odbywać się w formie cyklicznej, nie rzadziej niż raz w miesiącu, średnio dwa spotkania miesięcznie, przy czym jedno spotkanie winno trwać średnio trzy godziny zegarowe.

4) Planuje się przeprowadzenie jednego cyklu warsztatów w ilości średnio 10 spotkań warsztatowych.

5) W każdej grupie „Szkoły dla Rodziców”, dla której realizowany będzie cykl spotkań warsztatowych, planuję się udział maksymalnie 12 uczestników projektu, z tym, że Zamawiający zastrzega, iż rozpoczęcie warsztatów nastąpi po skierowaniu do udziału w nich minimum 6 uczestników.

6) Dopuszcza się możliwość dostosowania harmonogramu do standardów prowadzenia „Szkoły dla Rodziców” z zastrzeżeniem, iż łączna ilość godzin przedmiotu zamówienia nie może ulec zmniejszeniu. Niniejsze zmiany Wykonawca winien ustalić w porozumieniu z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

7) Dokładne daty i godziny wykonywanej usługi Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami projektu.

8) Miejsce realizacji: na terenie miasta Lębork w odpowiednio przystosowanym i wyposażonym do prowadzenia tego typu wsparcia pomieszczeniu Wykonawcy lub udostępnionym nieodpłatnie przez Zamawiającego pomieszczeniu na terenie miasta Lęborka.

 

Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:

 1. listy obecności – potwierdzające odbycie spotkań warsztatowych „Szkoły dla Rodziców”, ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, z podpisem: osób przeprowadzających spotkanie oraz uczestnika/czki projektu.
 2. rachunek lub fakturę za faktycznie zrealizowane spotkania warsztatów „Szkoły dla Rodziców”, składany nie częściej niż raz w miesiącu.
 3. dla każdej z osób realizujących zadanie - protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu.
 4. Dokumentacje fotograficzną ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań.
 5. Dyplomy/zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające udział uczestników w warsztatach „Szkoły dla Rodziców”, a także kopie dla Zamawiającego.
 6. Opinie rozwoju uczestnika warsztatów.

Przykładowy program szkoleń:

 • Potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży;
 • Wychowanie bez przemocy;
 • Agresja u dzieci i młodzieży – etiologia i sposoby postępowania;
 • Nauka technik wspierających rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi;
 • Naukę umiejętności dialogu jako podstawa budowania relacji w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie;
 • Doskonalenie umiejętności wychowawczych;
 • Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania;
 • Kary a konsekwencje w wychowaniu;
 • Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów;
 • Wyznaczanie granic w wychowaniu.

Dokładny program Wykonawca winien ustalić w porozumieniu z Zamawiającym dostosowując go do potrzeb uczestników warsztatów.

Zamawiający informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników i uczestniczek projektu zostaną przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. Ankiety wejścia - przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie jego rozpoczęcia poradnictwa oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określi poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd.

Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

 

KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych warsztatów.

PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego zrealizowanego cyklu warsztatu
w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji. W sytuacji przerwania cyklu z powodu rozpadu grupy lub z innego losowego powodu Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane godziny zegarowe warsztatów. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: rachunku/faktury, listy obecności, zdjęć (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokołów odbioru ewidencji godzin i zadań.

 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:

 • bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,
 • sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań,
 • odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów
  z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz
  z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania,
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca przedłoży Zamawiającemu rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż raz w miesiącu: rachunku/faktury, listy obecności, zdjęć (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokołów odbioru ewidencji godzin i zadań.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zadanie może być realizowane wyłącznie przez osobę, lub osoby, posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie):

 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 2. nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym,
 3. posiada wykształcenie wyższe z tytułem magistra psychologii lub posiada wykształcenie wyższe
  z tytułem magistra na kierunku pedagogicznym,
 4. Ukończony certyfikowany kurs/szkolenie, który nadaje uprawnia do prowadzenia warsztatów „Szkoły dla Rodziców” lub tego samego rodzaju certyfikowany kurs/szkolenie – w ilości minimum 40 godzin – w celu spełnienia niniejszego warunku należy dołączyć do oferty kopię certyfikatu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
 5. Zrealizowanie co najmniej jednej usługi prowadzenia warsztatów „Szkoła dla Rodziców”, lub tego samego rodzaju warsztatów, w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających termin otwarcia ofert.

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:

 • oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
 • wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
 • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-5 wraz z kserokopiami).
 5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
 6. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające
  z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane
  z wykonaniem zamówienia.
 7. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.);
 8. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury;
 9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego,
  z dopiskiem:

„Oferta dotyczy: Szkoła dla Rodziców”

 1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
 2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
 3. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku: na e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.
 4. Termin składania ofert: 08.02.2021 roku, do godz. 10.00.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2021 roku, do godz. 12.00.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteriami wyboru oferty są:

Cena – 70%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy­ma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 70% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
70% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

Doświadczenie zawodowe: Zrealizowanie co najmniej jednej usługi prowadzenia warsztatów Szkoła dla Rodziców, lub tego samego rodzaju warsztatów, w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających termin otwarcia ofert - 30%

Oferta, w której doświadczenie zawodowe posiada największą ilość przeprowadzonych warsztatów, spośród ofert nieodrzuconych posiadają największe doświadczenie otrzy­ma 30 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Dof.b./Dw x 100) x 30% = liczba punktów, gdzie:

Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
30% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.

Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych
w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia w każdej części Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:

 1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 2. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 3. Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 4. Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 5. Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących usługę.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:
  1. zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
  2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
  3. zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ogłoszeniu oraz nie niższe niż zaoferowane w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),
  4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zleceniodawcy – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi – do 10% zakresu przedmiotu zamówienia po konsultacji z osobami współpracującymi w opracowaniu i modyfikacji ścieżki reintegracji uczestnika projektu i za zgodą Zleceniodawcy; zmiana ta – udzielenie zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej i usługa wykonana będzie w uzgodnionych terminach.
 3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości godzin świadczenia usługi możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie w większej ich ilości. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
 6. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa - Zleceniodawca.

 INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
 2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie pcprlebork.pl

 

 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
 3. Wykaz osób – załącznik nr 3
 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
 5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
 6. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5  
 7. Wzór umowy - załącznik nr 6  

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku