Menu Główne

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 03 luty 2021 roku

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I O UDZIELENI ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE NR 6.RPO WP.CUS.2021

 

I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku                    

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Świadczenie usługi specjalistycznego wsparcia psychologicznego lub emocjonalnego
w sytuacji interwencji kryzysowej w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

III. W dniu 25.01.2021 roku zostało upublicznione ogłoszenie nr 6.RPO WP.CUS.2021

 1. W terminie do dnia 03.01.2021 roku do godz. 10.00 nie wpłynęły do tut. jednostki oferty
  - w wyniku czego zamówienie nie zostanie udzielone.
 2. UZASADNIENIE:

Do tut. jednostki nie wpłynęły oferty dot. przedmiotu zamówienia świadczenia usługi specjalistycznego wsparcia psychologicznego lub emocjonalnego w sytuacji interwencji kryzysowej w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Sporządziła: Skrzypek Agata

Bogusława Lis-Zielińska

 Kierownik PCPR w Lęborku


 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 25 stycznia 2021 roku

 

OGŁOSZENIE NR 6.RPO WP.CUS.2021

I.          NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej:www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie:www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

 1. Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku             

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi specjalistycznego wsparcia psychologicznego lub emocjonalnego w sytuacji interwencji kryzysowej w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
 2. CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi interwenta na miejscu zdarzenia w sytuacji kryzysowej – tj. specjalistycznego wsparcia psychologicznego lub emocjonalnego w sytuacji interwencji kryzysowej.

- Wsparcie interwencyjne obejmie osoby lub rodziny po sytuacjach związanych ze zdarzeniami nagłymi, traumatycznymi np. w wyniku wypadku śmiertelnego, katastrofy drogowej, zabójstwa, kataklizmu, pożaru, gdzie należy zabezpieczyć natychmiastowe wsparcie dla osób biorących udział w ww. zdarzeniu i/lub świadków zdarzenia.

- Świadczenie usługi interwenta w sytuacji kryzysowej będzie realizowane w formie wyjazdowej – praca w terenie, tj. będzie polegała na wezwaniu interwenta w sytuacji interwencji - zdarzenia losowego na jego miejsce.

- Realizacja przedmiotu zamówienia następuje na wezwanie Zamawiającego lub osób przez niego wyznaczonych – wskazanych w umowie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania więcej niż jednego interwenta podczas interwencji kryzysowej – w takiej sytuacji osoba dokonująca zgłoszenia dokona wyboru koordynatora interwencji
i o tym fakcie poinformuje wszystkich interwentów przydzielonych do udzielania wsparcia.

- Podczas świadczenia usługi specjalistycznego wsparcia w sytuacji interwencji kryzysowej, gdzie wparcia udziela więcej niż jeden interwent, pozostali interwenci winni wykonywać czynności zgodne
z przedmiotem zamówienia przydzielone przez koordynatora interwencji.

- Przydzielenie interwenta - z pośród wszystkich wyłonionych wykonawców do świadczenia usługi interwenta w sytuacji kryzysowej - specjalistycznego wsparcia psychologicznego lub emocjonalnego w sytuacji interwencji kryzysowej - nastąpi wedle przyznanych punktów w kryteriach oceny ofert, tj. wykonawca który wedle kryteriów uzyska najwyższą ilość punktów zostanie wezwany na miejsce interwencji w pierwszej kolejności, następnie - w sytuacji niemożności udzielania wsparcia przez interwenta z oferty z największą ilością punktów lub w sytuacji gdy występuje potrzeba udziału większej ilości interwentów - wezwany zostanie interwent z oferty, która jako druga posiadała najwyższą ilość punktów. Kolejno do usługi zostaną wzywani interwencji z ofert, którzy uzyskali najwięcej punktów.

- Zamawiający zapewni dla każdego interwenta ekwipunek niezbędny podczas interwencji kryzysowej w łącznej wartości nieprzekraczającej 200,00zł brutto – dokładny skład ekwipunku będzie uzgodniony w porozumieniu z zamawiający i interwentem.

- Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, zwróci interwentowi wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w postaci kosztów dojazdów na miejsce realizacji interwencji w wysokości rozliczeń jak dla podróży służbowych wynikających z odrębnych przepisów.

- Pomoc interwenta obejmować będzie udzielenie wsparcia psychologicznego lub emocjonalnego osobom i rodzinom po doświadczeniu incydentalnej traumy, po nagłych zdarzeniach takich jak katastrofa, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne. Specjalista ma za zadanie pomóc osiągnąć utraconą równowagę psychiczną, zapobiegać rozwojowi stresu pourazowego poprzez wczesną interwencję psychologiczną.

- Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługę w pełnej dyspozycyjności – interwencja natychmiastowa.

- Miejsce realizacji: na terenie powiatu lęborskiego w miejscu ustalonym przez osobę dokonującą wezwania – praca w terenie – na wezwanie Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej.

- Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia we współpracy ze służbami prowadzącymi i zabezpieczającymi zdarzenie.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielanie wsparcia telefonicznego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obsługujących infolinię telefonu informacyjno-interwencyjnego w ramach działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w projekcie.

- Udzielanie wsparcia telefonicznego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obsługujących infolinię telefonu informacyjno-interwencyjnego realizowane będzie w formie kontaktu telefonicznego.

- Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:

 1. Kartę pracy interwenta uwzględniającą: termin i czas udzielonego wsparcia, miejsce zdarzenia interwencji kryzysowej, czas trwania interwencji oraz zwięzły opis udzielonego wsparcia psychologicznego lub emocjonalnego, a także podpis osoby sporządzającej. Kartę interwent przedkłada Zamawiającemu w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca od dnia udzielonego wsparcia.
 2. rachunek lub fakturę za faktycznie przeprowadzone godziny realizacji przedmiotu zamówienia nie częściej niż raz w miesiącu,
 3. do każdego rachunku/faktury Wykonawca załącza protokół zdawczo-odbiorczy z realizacji zdania ze wskazaniem: imienia i nazwiska osoby objętej wsparciem, terminu i czasu trwania spotkania dla każdej z osób realizujących zadanie - protokół odbioru ewidencji godzin
  i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu.
 • Wykonawca zobowiązuje się informować o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

Harmonogram:

 1. Planuje się wykonanie przedmiotu zamówienia wedle następującego harmonogramu:

Lp.

Okres realizacji (rok)

Ilość (w godzinach)

1.

2021r.

15godz.

2.

2022r.

15godz.

3.

2023r.

10godz.

 1. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia wyznacza się na teren powiatu lęborskiego. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana interwentowi przez Zamawiającego lub osobę przez niego wskazaną
  w umowie i przekazana interwentowi podczas wezwania.
 2. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy, tj. lutego 2021 roku do 20 czerwca 2023 roku – zgodnie z dokonanymi wezwaniami Zamawiającego.
 3. Wskazana ilość godzin w harmonogramie stanowi szacowaną łączną ilość godzin zapotrzebowania na tego typu usługi określone w przedmiocie zamówienia.

KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem.
 2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
  1. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku: na e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),
   z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanego przedmiotu zamówienia.

PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznie przeprowadzonych godziny realizacji przedmiotu zamówienia - tj. świadczenie usługi interwenta - specjalistycznego wsparcia psychologicznego lub emocjonalnego w sytuacji interwencji kryzysowej oraz udzielanie wsparcia telefonicznego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obsługujących infolinię telefonu informacyjno-interwencyjnego), w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: rachunku/faktury oraz protokołów zdawczo-odbiorczych realizacji zdania i protokołów odbioru ewidencji godzin i zadań.

 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:

 • odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów
  z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz
  z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca przedłoży Zamawiającemu rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż raz w miesiącu: protokoły odbioru ewidencji godzin i zadań, a także rachunek/fakturę.
 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – interwent musi posiadać prawo jazdy kat B. oraz dysponować pojazdem umożliwiającym dotarcie na miejsce interwencji, a także telefonem i łączem telefonicznym, które będzie wykorzystywane do przyjęcia wezwania.
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

-   sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają
z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

 

Wymagania odnośnie uprawnień, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

1) Niezbędne kwalifikacje (kwalifikacje spełnione łącznie):

-osoby, które:

 1. uzyskały tytuł magistra psychologii, studiów humanistycznych, medycznych, pedagogicznych lub kierunków pokrewnych,
 2. ukończyły studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z interwencji kryzysowej lub emocjonalnej lub ukończyły studia podyplomowe, szkolenia lub kursy w dziedzinie psychotraumatologii do prowadzenia psychoterapii traumy - w zakresie minimum 80 godzin zajęć,
 3. posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji wsparcia psychologicznego lub emocjonalnego, podczas którego świadczyły wsparcie w ramach interwencji kryzysowej.

 

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:

 • oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
 • wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
 • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-6 oraz 7 wraz z kserokopiami).
 5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 6. W ofercie należy wymienić cenę za 1 godzinę zegarową (zgodnie z załącznikiem nr 1):
 7. 7. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające
  z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym kosztów związanych z dojazdem na miejsce interwencji, i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówieni.
 8. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.);
 9. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury;
 10. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, |z dopiskiem:

 

„Oferta dotyczy:

Świadczenie usługi interwenta”

 

 1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).

 1. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
 2. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku: na e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.
 3. Termin składania ofert: 03.02.2021 roku, do godz. 10.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2021 roku o godz. 10.30.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteriami wyboru oferty są:

1.Cena – 70%.

Kryterium cenowemu podlega cena za 1 godzinę zegarową świadczenie usługi interwenta - specjalistycznego wsparcia psychologicznego lub emocjonalnego na miejscu zdarzenia w sytuacji interwencji kryzysowej + cena za 1 godzinę zegarową udzielania wsparcia telefonicznego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obsługujących infolinię telefonu informacyjno-interwencyjnego.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy­ma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 70% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
70% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

2. Doświadczenie zawodowe – doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową – minimum 2 lata - 30%

Oferta, w której doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową – minimum 2 lata, spośród ofert nieodrzuconych, posiada największe doświadczenie otrzy­ma 30 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Dof.b./Dw x 100) x 30% = liczba punktów, gdzie:

Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
30% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.

 • Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
 • Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych
  w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów.
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferty uzyskają największą liczbę punktów.
 • Zamawiający udzieli zamówienia takiej ilości wykonawców, która równoznaczna będzie
  z wyłonieniem sześciu osób wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zadania – interwentów.
 • W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:

 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 • Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 • Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących usługę.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:
  1. zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
  2. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
  3. zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ogłoszeniu oraz nie niższe niż zaoferowane w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej),
  4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zleceniodawcy – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi – do 10% zakresu przedmiotu zamówienia za zgodą Zleceniodawcy; zmiana ta – udzielenie zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej i usługa wykonana będzie w uzgodnionych terminach.
 3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości przeprowadzenia interwencji, możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie w większej ich ilości. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.
 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
 6. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa - Zleceniodawca.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
 2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie pcprlebork.pl

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
 3. Wykaz osób – załącznik nr 3
 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
 5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
 6. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5  
 7. Wzór umowy - załącznik nr 6
 8. Życiorys zawodowy – załącznik nr 7

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku