Menu Główne

Lębork, dnia 30 września 2020 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 49.RPO WP.ZPZ.2020

 

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I.         NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

 1. Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku             

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
 4. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
 5. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Ogłoszenie: 49.RPO WP.ZPZ.2020
 2. Przedmiot zamówienia: Usługa specjalistycznego wsparcia – przeprowadzenie zajęć szkoleniowo-warsztatowych „Psychoedukacja w bezpośredniej pracy z dzieckiem” – w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
 3. CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 1. świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu grupowych zajęć szkoleniowo-warsztatowych „Psychoedukacja w bezpośredniej pracy z dzieckiem”, według następującego harmonogramu:

Grupa A i B - każda z grup do 25 osób – szkolenie dla skierowanych przez Zamawiającego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku oraz opiekunów zastępczych – tj. osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej. Dla każdej z grup przewiduje się jedno spotkanie trwające łącznie 6 godzin z uwzględnieniem podziału łącznego czasu na dwa bloki zajęć trwające po 3 godziny rozdzielone przerwą. Zajęcia dla grupy A i B powinny odbyć się
w terminie: zajęcia w terminie od 22 października do 30 października 2020 roku.

 • Dokładne daty i godziny zajęć oraz ilość uczestników Wykonawca ustali
  w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania;
 • Miejsce realizacji zadania: Lębork.
 • Przewiduje się następującą tematykę szkolenia: „Psychoedukacja w bezpośredniej pracy z dzieckiem” – ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia więzi w rozwoju człowieka, w tym:
 • Typy przywiązania i jego konsekwencje dla rozwoju dziecka;
 • Pozabezpieczne wzorce więzi i zaburzenia więzi;
 • Praca nad odbudowaniem zdolności do więzi;
 • Poprawna komunikacja i dialog otwierający;
 • Współpraca z instytucjami oraz specjalistami na rzecz poprawy sytuacji dziecka.

Grupa C – do 8 osób - szkolenie dla skierowanych przez Zamawiającego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – łącznie jedno spotkanie trwające 6 godzin z uwzględnieniem podziału łącznego czasu na dwa bloki zajęć trwające po 3 godziny rozdzielone przerwą. Planowany termin realizacji zajęć: zajęcia w terminie od 22 października do 30 października 2020 roku.

 • Dokładne daty i godziny zajęć oraz ilość uczestników Wykonawca ustali
  w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania;
 • Miejsce realizacji zadania: Lębork.
 • Przewiduje się następującą tematykę szkolenia: „Psychoedukacja w bezpośredniej pracy z dzieckiem” – ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia więzi w rozwoju człowieka, w tym:
 • Tworzenie oraz realizacja planu pomocy dziecku - pracy z dzieckiem oraz rodziną,
  w tym wytyczanie celów głównych oraz szczegółowych;
 • Sytuacja w rodzinie – metody analizy za pomocą dostępnych narzędzi, w tym ekomapa i genogram;

Grupa D – do 16 osób - szkolenie dla skierowanych przez Zamawiającego pracowników Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej – łącznie 24 godziny - 2 razy w miesiącu po 3 godziny przez okres 4 miesięcy, tj. zajęcia w terminach według następującego planu:

ZAJĘCIA

W TERMINIE

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

MIEJSCE REALIZACJI

Zajęcia pierwsze

Od 22 października do 30 października 2020 roku

3 godziny

Nowa Wieś Lęborska

Zajęcia drugie

Od 22 października do 30 października 2020 roku

3 godziny

Nowa Wieś Lęborska

Zajęcia trzecie

Od 2 listopada do 13 listopada 2020 roku

3 godziny

Nowa Wieś Lęborska

Zajęcia czwarte

Od 16 listopada do 27 listopada 2020

3 godziny

Nowa Wieś Lęborska

Zajęcia

piąte

Od 1 grudnia do 9 grudnia 2020 roku

3 godziny

Nowa Wieś Lęborska

Zajęcia szóste

Od 10 grudnia do 18 grudnia 2020 roku

3 godziny

Nowa Wieś Lęborska

Zajęcia

siódme

Od 4 stycznia do 15 stycznia 2021 roku

3 godziny

Nowa Wieś Lęborska

Zajęcia

ósme

Od 18 stycznia do 29 stycznia 2021 roku

3 godziny

Nowa Wieś Lęborska

 • Dokładne daty i godziny zajęć oraz ilość uczestników Wykonawca ustali
  w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania;
 • Przewiduje się następującą tematykę szkolenia: „Psychoedukacja w bezpośredniej pracy z dzieckiem” – ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia więzi w rozwoju człowieka, w tym:
 • Typy przywiązania i jego konsekwencje dla rozwoju dziecka;
 • Pozabezpieczne wzorce więzi i zaburzenia więzi;
 • Praca nad odbudowaniem zdolności do więzi;
 • Poprawna komunikacja i dialog otwierający;
 • Tworzenie oraz realizacja planu pomocy dziecku - pracy z dzieckiem oraz rodziną,
  w tym wytyczanie celów głównych oraz szczegółowych;
 • Sytuacja w rodzinie – metody analizy za pomocą dostępnych narzędzi, w tym ekomapa i genogram;
 • Współpraca z instytucjami oraz specjalistami na rzecz poprawy sytuacji dziecka.
 1. forma zajęć: wykład, dyskusja - pytania uczestników i udzielanie na nie odpowiedzi;
 2. miejsce realizacji zlecenia: na terenie Lęborka i Nowa Wieś Lęborska – dokładne miejsce zajęć zostanie uzgodnione w porozumieniu Zamawiającego z Wykonawcą;
 3. zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, osób uczestniczących w zajęciach oraz harmonogramu zajęć w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości świadczonej usługi, na wniosek
  i uzasadnienie – uczestników zajęć. Zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej lub mniejszej ich ilości nie będzie wymagać aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowane zostaną wysokości cen jednostkowych wskazanych w ofercie przez Wykonawcę.

Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:

 1. Wypełnione listy obecności – przygotowane przez Zamawiającego - potwierdzające odbycie spotkań ze wskazaniem:
 • wszystkich obecnych osób,
 • terminów i czasu spotkania,
 • grupy docelowej,
 • podpisów uczestników zadania oraz osoby bezpośrednio realizującej zadanie;
 1. 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania zajęcia – odpowiedni plakat przekaże Wykonawcy Zamawiający;
 2. protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona wciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu. W protokole osoba bezpośrednio wykonująca zadanie wskazuje dla każdego zrealizowanego w miesiącu spotkania: imię i nazwisko osób obecnych, terminu i czasu trwania spotkania, daty sporządzenia i własnoręczny czytelny podpis;
 3. rachunek lub fakturę po przeprowadzeniu ww. zajęć.
 • Okres realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2021 roku w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami terminach. Terminy i godziny spotkań dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez uczestników/czek projektu.
 • Cele projektu: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych:
 • Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów.
 • Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane.
 • Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.
 • Adresaci: Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest m.in. do osób małoletnich i pozostających po osiągnięciu pełnoletności - przebywających w pieczy zastępczej w wieku 0-25 r.ż z Powiatu Lęborskiego oraz opiekunów zastępczych i rodziców naturalnych.
 • Zamawiający informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników i uczestniczek projektu zostaną dwukrotnie przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. Ankiety wejścia - przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie jego rozpoczęcia poradnictwa oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określi poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd.
 • Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.
 1. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej przed podpisaniem umowy o realizację zadania.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. nr 236 lub telefonicznie pod numerem tel. 59/ 8628106. w godzinach pracy tut. Jednostki, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Agata Skrzypek.
 1. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego zrealizowania zadania w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi, z VAT – jeżeli dotyczy), w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji.

 

 • WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
 • bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie;
 • odpowiedniego oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu
  o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów – zawieszony w widocznym miejscu plakat
  w formacie A3 otrzymany od Zamawiającego;
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
 • sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań – oznaczenie pomieszczeń, na zdjęciach nie mogą być widoczne dzieci objęte wsparciem;
 • udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia;
 • przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia do dnia 31.12.2028 r. w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji orazprzekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego;
 • zachowania w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp;
 • przekazania informacji Zamawiającemu o wszystkich osobach fizycznych zaangażowanych w realizację usługi z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL;
 • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania w formie badania ankietowego;
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  1. Zadanie może być realizowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie):
 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki lub psychologii (do wykazu należy dołączyć skan/kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu pedagogiki lub psychologii);
 • posiadającą odpowiednią wiedzę, umiejętności i minimum pięcioletnie doświadczenie
     w przeprowadzaniu szkoleń lub/i warsztatów dla grup minimum 20 osobowych w zakresie pieczy zastępczej, w tym, że zadanie może być realizowane wyłącznie przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich 5 lat realizował przynajmniej 20 szkoleń i/lub warsztatów w tematyce więzi, komunikacji oraz relacji z dziećmi,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym.
  1. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
 • oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
 • wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Wykonawca podaje w ofercie jedną osobę, która będzie wykonywać zadanie. Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami/osobą bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
 • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 2. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
 4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 5. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-6 wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe).
 6. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy
 7. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 8. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in. koszty dojazdu, koszty materiałów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku
  i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.);
 9. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury;
 10. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

Oferta dotyczy:

„Psychoedukacja w bezpośredniej pracy
z dzieckiem”

 1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 3 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.
 1. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
  2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
  3. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR na e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), z tym, że
   w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.
  4. Termin składania ofert: 08.10.2020 roku, do godz. 24.00.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2020 roku o godz. 10.0
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryteriami wyboru oferty są:

 1. Cena - 70%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy­ma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 70% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
70% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

 1. Doświadczenie zawodowe - 30%

Oferta, w której co najmniej pięcioletnim doświadczeniu zawodowym – zrealziowano przynajmniej 5 szkolenia w tematyce więzi, spośród ofert nieodrzuconych posiadają największe doświadczenie otrzy­ma 30 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Dof.b./Dw x 100) x 30% = liczba punktów, gdzie:

Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
30% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.

Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 • OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
 • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
 • Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych. W przypadku konieczności poprawy błędów rachunkowych – Zamawiający weźmie pod uwagę podane ceny jednostkowe i na ich podstawie zweryfikuje i poprawi wartość brutto razem oferty. Po dokonaniu koniecznej weryfikacji Wykonawca akceptuje dokonane obliczenia. W przypadku sprzeciwu postępowanie zostaje unieważnione.
 • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 • Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 • Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osoby realizującej usługę.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
 2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie pcprlebork.pl

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2
 3. Wykaz osób - załącznik nr 3
 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
 5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 4
 6. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5  
 7. Wzór umowy - załącznik nr 6  

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku

 

 ______________________________________________________________________________

 

 

Projekt pn. Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2018r.-31.12.2020r.

nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-00 RPPM.06.02.02-22-0049/17-01 RPPM.06.02.02-22-0049/17-02

Lębork, dnia 09 październik 2020 roku

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 49.RPO WP.ZPZ.2020

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:

Powiat Lęborski

 1. Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku                    

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Usługa specjalistycznego wsparcia – przeprowadzenie zajęć szkoleniowo-warsztatowych „Psychoedukacja w bezpośredniej pracy z dzieckiem” – w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

 • CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

III. W dniu 30.09.2020 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 49.RPO WP.ZPZ.2020:

 • strona www.pcprlebork.pl
 • tablica ogłoszeń PCPR
 • strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
 1. W terminie do dnia 08.10.2020 roku do godz. 24.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty - (tabela w załączeniu).
 2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie:

zostanie udzielone:

1/1

Firma szkoleniowa

Agnieszka Polkowska

00-389

Warszawa

cena za jedną godzinę dydaktyczną zajęć szkoleniowo-warsztatowych (brutto wraz
z pochodnymi, z VAT): 148,00 zł, słownie złotych: sto czterdzieści osiem 00/100;

 1. UZASADNIENIE:

Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, otrzymała największą ilość punktów.

Sporządziła: Agata Skrzypek

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku