Menu Główne

Lębork, dnia 04 kwietnia 2019 roku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
nr 26.RPO WP.ZHP.2019


O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II.ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2.Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3.Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
4.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Przedmiot zamówienia: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez specjalistyczną pomoc terapeuty – psychoterapia dla jednej osoby małoletniej w ramach projektu pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
2.CPV:
85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne
3.Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
-świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnej psychoterapii dla jednej osoby małoletniej – uczestnika projektu pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego – skierowanych przez Zamawiającego;
-zlecenie obejmuje także wsparcie w zakresie nabywania kompetencji społecznych przez uczestnika, poradnictwo psychologiczne dla opiekunów ww. osoby małoletniej oraz wydanie opinii psychologicznej w zakresie funkcjonowania tych osób wydanej przedstawicielowi ustawowemu osoby małoletniej (oświadczenie potwierdzające otrzymanie opinii składa Wykonawcy opiekun małoletniego, oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu);
-Planowany wymiar realizacji zadania: łącznie 40 godzin dydaktycznych przeznaczonych na psychoterapię - spotkania terapeutyczne średnio 4 godziny w miesiącu, w okresie od dnia podpisania umowy do 13.12.2019 roku;
-miejsce realizacji zlecenia: gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – na terenie Lęborka;
-dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania (małoletnimi i ich opiekunami);
-Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy listami obecności (z własnoręcznymi podpisami uczestnika zadania i osoby wykonującej zadanie);
-listy obecności wraz z informacją o udzielonej pomocy Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę;
-zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
-Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi, na wniosek i uzasadnienie – opiekuna małoletniego, psychologa bezpośrednio wykonującego zadanie za zgodą Zamawiającego; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;

-Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:
1.listy obecności – potwierdzające odbycie poradnictwa psychologicznego - spotkań terapeutycznych ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, terminami i czasem spotkań oraz z podpisem uczestnika zadania i osoby bezpośrednio realizującej zadanie;
2.opinię psychologiczną w zakresie funkcjonowania osoby małoletniej i opiekuna – wydanej przedstawicielowi ustawowemu osoby małoletniej (oświadczenie potwierdzające otrzymanie opinii składa Wykonawcy opiekun małoletniego, oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu);
3.5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekażę Wykonawcy Zamawiający;
4.protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu. W protokole osoba bezpośrednio wykonująca zadanie wskazuje dla każdego zrealizowanego w miesiącu spotkania: imię i nazwisko osób obecnych, terminu i czasu trwania spotkania, daty sporządzenia i własnoręczny czytelny podpis;
5. rachunek lub fakturę po przeprowadzeniu w/w spotkań.
-Okres realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
13 grudnia 2019 roku w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami/uczestniczkami terminach, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – na terenie Lęborka;
-Zamawiający planuje przeprowadzenie usługi dla 1 uczestnika projektu.
-Cele projektu: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.
-Adresaci: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny.
1.Zamawiający informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników i uczestniczek projektu zostaną dwukrotnie przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. Ankiety wejścia - przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie jego rozpoczęcia poradnictwa oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określi poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd.
2.Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

IV.KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2.Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej.
3.Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
4.Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5.Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć.

V.PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego przeprowadzenia, sporządzenia i przedłożenia wymaganej dokumentacji, w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: rachunku/faktury, opinii, listy obecności, zdjęć (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokołów zdawczo-odbiorczych realizacji zdania i protokołów odbioru ewidencji godzin i zadań.

VI.WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
-bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,
-sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań,
-odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów
z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz
z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
-Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
-Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
-Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania,
-Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
-Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż raz w miesiącu: opinii, listy obecności, zdjęcia (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokoły zdawczo-odbiorcze z realizacji zdania, protokoły odbioru ewidencji godzin i zadań, a także rachunek/fakturę/notę.

VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
-dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2.Terapie mogą być przeprowadzane wyłącznie przez: kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów.
-wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
-ukończona szkoła psychoterapii lub studia podyplomowe z psychoterapii,
-doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii,
-doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

3.Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
-oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
-wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Wykonawca podaje w ofercie jednego psychologa, który będzie wykonywać zadanie. Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
-Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

VIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2.Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
3.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
4.Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-5 wraz z kserokopiami).
5.Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
6.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

„Oferta dotyczy:
Usługa przeprowadzenia psychoterapii”

7.Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

IX.MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
2.Termin składania ofert: 12 kwietnia 2019 roku, do godz. 15.30.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godz. 9:00.

X.KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami wyboru oferty są:
1.Cena – 60%.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy¬ma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Cn/Cof.b. x 100) x 60% = liczba punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
60% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2.Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu psychoterapii - 20%
Oferta, w której doświadczenie zawodowe w prowadzeniu psychoterapii spośród ofert nieodrzuconych posiada największe doświadczenie otrzy¬ma 20 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Dof.b./Dw x 100) x 20% = liczba punktów, gdzie:
Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
20% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.
3.Ilość przeprowadzonych psychoterapii - 20%
Oferta, w której ilość przeprowadzonych psychoterapii, spośród ofert nieodrzuconych posiada największą liczbę otrzyma 20 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Dof.b./Dw x 100) x 20% = liczba punktów, gdzie:
Dw – najwyższa ilość terapii spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – ilość terapii oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
20% – procentowe znaczenie kryterium ilości terapii.
Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia w każdej części Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XI.OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
-Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
-Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
-Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
-Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
-Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osoby realizującej usługę – psychologa.

XII. INFORMACJE DODATKOWE
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
2.Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
3.Wykaz osób – załącznik nr 3
4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
5.Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
6.Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5
7.Wzór umowy - załącznik nr 6
Zdzisław Korda
Kierownik PCPR w Lęborku
Lębork, dnia 15 kwietnia 2019 roku


POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 26.RPO WP.ZHP.2019

(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)


NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez specjalistyczną pomoc terapeuty – psychoterapia dla jednej osoby małoletniej w ramach projektu pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
CPV:
85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne


W dniu 04.04.2019 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 26.RPO WP.ZHP.2019:
-strona www.pcprlebork.pl
-tablica ogłoszeń PCPR
-strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).

W terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku do godz. 15:30 nie wpłynęła do tut. jednostki żadna oferta.
Przedmiotowe zamówienie nie zostanie udzielone.


UZASADNIENIE:
Do tut. jednostki nie wpłynęła żadna oferta.


Sporządziła: Katarzyna Drabska


Zdzisław Korda
Kierownik PCPR w Lęborku

Załączniki:
Pobierz (formularz ofertowy.doc)formularz ofertowy[formularz ofertowy]187 Kb
Pobierz (OŚWIADCZENIE  - ZBIÓR DANYCH.doc)oświadczenie zbiór danych[oświadczenie zbiór danych]184 Kb
Pobierz (OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAN KAPITAŁOWYCH.doc)OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAN KAPITAŁOWYCH[OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAN KAPITAŁOWYCH]173 Kb
Pobierz (OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW.doc)OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW[OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW]173 Kb
Pobierz (WYKAZ OSÓB.doc)WYKAZ OSÓB[WYKAZ OSÓB]179 Kb
Pobierz (WZÓR UMOWY.doc)wzór umowy[wzór umowy]227 Kb
Pobierz (ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.doc)ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO[ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO]172 Kb