Menu Główne

Lębork, dnia 27 marca 2019 roku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 24.RPO WP.ZHP.2019


O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II.ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2.Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3.Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
4.Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
5.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Przedmiot zamówienia: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez specjalistyczną pomoc terapeuty – indywidualna terapia dietetyczna dla małoletnich uczestników projektu pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny
w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
1.CPV:
85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społeczne
2.Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
-świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnej terapii dietetycznej - dla 4 osób małoletnich – uczestników ww. projektu - skierowanych przez Zamawiającego (z tym, że ilość osób objętych terapią może ulec zwiększeniu)
-Zamawiający przewiduje następujący przebieg terapii dla 1 osoby (kolejność spotkań terapeutycznych i czas ich trwania określi Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikiem (opiekunem)):
Spotkania terapeutyczne Zakres usługi Ilość
1 2 3
Konsultacja wstępna Wywiad żywieniowy i zdrowotny, analiza dotychczasowych nawyków żywieniowych. Badanie i analiza składu ciała, określenie wieku metabolicznego, wstępne zalecenia i wskazówki żywieniowe i aktywności fizycznej 1 raz
Wizyta – ułożenie i przekazanie jadłospisu Jadłospis na 14dni 2 razy
Wizyty kontrolne Modyfikacja jadłospisu. Uświadomienie złych i utrwalenie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Weryfikacja postępu terapii.
Wskazówki i zalecenia żywieniowe i aktywności fizycznej.
Motywacja pacjenta. 4 razy

-Wskazany w/w przebieg terapii zostanie dostosowany do najbardziej pożądanych przez uczestników i ich opiekunów,
-Miejsce realizacji zlecenia: gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – na terenie Lęborka;
-dokładne daty i godziny wizyt Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania (osobą małoletnią i opiekunem);
-zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
-Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób i poszczególnych wizyt terapeutycznych skierowanych na terapię dietetyczną w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości świadczonej usługi, na wniosek i uzasadnienie – przedstawiciela ustawowego, specjalisty bezpośrednio wykonującego zadanie, po zaopiniowaniu przez opiekuna merytorycznego uczestnika projektu i za zgodą Zamawiającego; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej lub mniejszej ich ilości nie będzie wymagać aneksu umowy
z zastrzeżeniem, iż zachowane zostaną wysokości cen jednostkowych wskazanych w ofercie przez Wykonawcę;
Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:
1.listy obecności – potwierdzające odbycie spotkań terapeutycznych ze wskazaniem:
-wszystkich obecnych osób,
-terminów i czasu spotkania
-celu spotkania i zakresu świadczonej usługi: konsultacja wstępna/wizyta-ułożenie i przekazanie jadłospisu/wizyta kontrolna
-podpisem uczestnika zadania i/lub jego przedstawiciela ustawowego oraz osoby bezpośrednio realizującej zadanie;
2.kserokopię zaleceń, wskazówek żywieniowych i aktywności fizycznej, jadłospisów lub opinie w tym zakresie – dla każdej z osób objętych terapią żywieniową;
3.5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania terapeutyczne – odpowiedni plakat przekaże Wykonawcy Zamawiający;
4.protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu. W protokole osoba bezpośrednio wykonująca zadanie wskazuje dla każdego zrealizowanego w miesiącu spotkania: imię i nazwisko osób obecnych, terminu i czasu trwania spotkania, daty sporządzenia i własnoręczny czytelny podpis;
5.rachunek lub fakturę po przeprowadzeniu w/w spotkań terapeutycznych.
-Okres realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 13.12.2019 roku w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami (i ich przedstawicielami ustawowymi) terminach z tym, że realizacja zadania winna rozpocząć się w terminie do 30 dni od skierowania poszczególnych osób do odbycia terapii dietetycznej. Terminy i godziny spotkań dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez uczestników/czek projektu – osoby małoletniej oraz ich przedstawicieli ustawowych.
-Cele projektu: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.
-Adresaci: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny.

Zamawiający informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników i uczestniczek projektu zostaną dwukrotnie przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. Ankiety wejścia - przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie jego rozpoczęcia poradnictwa oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określi poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd.
Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

IV.KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2.Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej przed podpisaniem umowy o realizację zadania.
3.Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
4.Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 236 lub telefonicznie pod numerem tel. 59/ 8628106. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Drabska w godzinach pracy tut. jednostki. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

V.PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego zrealizowania zadania w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi, z VAT – jeżeli dotyczy), w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji.

VI.WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
-bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie;
-odpowiedniego oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów – zawieszony w widocznym miejscu plakat w formacie A3 otrzymany od Zamawiającego;
-Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
-Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
-sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań – oznaczenie pomieszczeń, na zdjęciach nie mogą być widoczne dzieci objęte wsparciem;
-udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia;
-przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia do dnia 31.12.2028 r. w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego;
-zachowania w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp;
-przekazania informacji Zamawiającemu o wszystkich osobach fizycznych zaangażowanych w realizację usługi z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL;
-Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania w formie badania ankietowego;
-Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
-dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2.Zadanie może być realizowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie):
-ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka, lub — rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub — rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku,
-co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii dietetycznej,
-nie była skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
-nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym.
3.Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
-oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
-wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Wykonawca podaje w ofercie jedną osobę, która będzie wykonywać zadanie. Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami/osobą bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
-Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

VIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2.Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
3.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
4.Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-5 wraz z kserokopiami).
5.Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy
6.Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia.
7.W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.);
8.Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury;
9.W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10.Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:
„Oferta dotyczy:
terapia dietetyczna”
13.Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

IX.MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
2.Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
3.Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.
4.Termin składania ofert: 04.04.2019 roku, do godz. 15.30.
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2019 roku o godz. 10.30.

X.KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami wyboru oferty są:
1.Cena – 100%.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy¬ma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Cn/Cof.b. x 100) x 100% = liczba punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów cenę za planowaną terapię dla 1 osoby ze złożonej oferty – tj. obliczoną wartość brutto razem oferty. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XI.OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
-Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
-Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych. W przypadku konieczności poprawy błędów rachunkowych – Zamawiający weźmie pod uwagę podane ceny jednostkowe i na ich podstawie zweryfikuje i poprawi wartość brutto razem oferty. Po dokonaniu koniecznej weryfikacji Wykonawca akceptuje dokonane obliczenia. W przypadku sprzeciwu postępowanie zostaje unieważnione.
-Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
-Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
-Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osoby realizującej usługę.

XII. INFORMACJE DODATKOWE
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
2.Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

XIII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

1.Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2
3.Wykaz osób - załącznik nr 3
4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
5.Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 4
6.Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5
7.Wzór umowy - załącznik nr 6


Zdzisław Korda
Kierownik PCPR w LęborkuLębork, dnia 05 kwietnia 2019 roku

POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 24.RPO WP.ZHP.2019
(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez specjalistyczną pomoc terapeuty – indywidualna terapia dietetyczna dla małoletnich uczestników projektu pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
CPV:
85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społeczne
W dniu 27.03.2019 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 24.RPO WP.ZHP.2019:
-strona www.pcprlebork.pl
-tablica ogłoszeń PCPR
-strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).

W terminie do dnia 04.04.2019 roku do godz. 15:30 wpłynęła do tut. jednostki następująca oferta:
ANNVITA Poradnictwo żywieniowo – dietetyczne
Anna Springman
Aleja Wolności 67, 84-300 Lębork

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone:
ANNVITA Poradnictwo żywieniowo – dietetyczne
Anna Springman
Aleja Wolności 67, 84-300 Lębork
cena terapii dietetycznej dla jednego uczestnika: 560,00 zł

UZASADNIENIE:
Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, uzyska największą ilość punktów.


Sporządziła: Katarzyna DrabskaZdzisław Korda
Kierownik PCPR w Lęborku

Załączniki:
Pobierz (Załączniki do Ogłoszenia Nr 24.RPO WP.ZHP.2019.doc)Załączniki do Ogłoszenia Nr 24.RPO WP.ZHP.2019[Załączniki do Ogłoszenia Nr 24.RPO WP.ZHP.2019]404 Kb