Menu Główne

Lębork, dnia 22 marca 2019 rokuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 20.RPO WP.ZHP.2019


O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II.ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2.Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3.Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
4.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiot zamówienia: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc w nauce tj. indywidualne korepetycje wg. indywidualnych potrzeb uczestników projektu
pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych:
Zadanie 1 – korepetycje z języka angielskiego,
Zadanie 2 – korepetycje z języka niemieckiego,
Zadanie 3 – korepetycje z języka angielskiego,
Zadanie 4 – korepetycje z języka angielskiego.
1.CPV:
80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.11.00.00-5 – usługi szkolnictwa podstawowego
2.Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
-świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć edukacyjnych:
– korepetycji z języka angielskiego dla 3 osób wskazanych przez Zamawiającego - uczestniczek/uczestników w/w projektu;
– korepetycji z języka niemieckiego dla osoby wskazanej przez Zamawiającego – uczestniczki/uczestnika w/w projektu;
- organizacja i zabezpieczenie zajęć wsparcia edukacyjnego - wyrównywania szans edukacyjnych;
- zajęcia dla uczestników projektu prowadzone będą indywidualnie;
- zajęcia dotyczą następującego zakresu materiału:
- j. angielski - na poziomie klasy V szkoły podstawowej ogólnodostępnej;
- j. niemiecki – na poziomie klasy V szkoły podstawowej ogólnodostępnej;
- j. angielski - na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej ogólnodostępnej;
- j. angielski - na poziomie klasy III gimnazjum ogólnodostępnego;
- zamówienie realizowane będzie w ilości 12 godzin dydaktycznych, po 1 godzinie dydaktycznej
w tygodniu w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 roku na jedną część – zadanie dla jednego uczestnika projektu;
- dokładne terminy i godziny zajęć zostaną uzgodnione między Zamawiającym i Wykonawcą, z uwzględnieniem najbardziej dogodnych dla uczestników/czek zadania;
- zajęcia dla uczestników projektu prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników,
- zajęcia prowadzone będą na terenie miasta Lęborka – w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę lub istnieje możliwość prowadzenia zajęć w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela podczas prowadzonych zajęć oraz kontroli przebiegu realizacji zadania, w szczególności przez analizę dostarczonych dokumentów rozliczeniowych, a także informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników projektu (jego przedstawicieli ustawowych), a także podczas sporządzania ścieżki reintegracji uczestnika i osób zaangażowanych w realizację wsparcia uczestnika, dwukrotnie zostaną przeprowadzone ankiety monitoringu realizacji zadania - efektywności oddziaływania. Ankiety wejścia - przeprowadzone w momencie rozpoczęcia wsparcia oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte, umożliwiające ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej. Określony będzie także poziom zadowolenia z udziału w projekcie, w tym w poszczególnych realizowanych zadaniach.
- Zamawiający nie pokrywa Wykonawcy kosztów związanych z realizacją zadania, w tym kosztów dojazdu, materiałów dydaktycznych i biurowych, które Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie;
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi, na wniosek i uzasadnienie – przedstawicieli ustawowych, po konsultacji z osobami współpracującymi w opracowaniu i modyfikacji ścieżki reintegracji uczestnika projektu i za zgodą Zamawiającego. Zmiana ta – udzielenie zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej i usługa wykonana będzie w uzgodnionych terminach;
- zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
- Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy – prowadzenia kart udzielonych korepetycji,
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą lub na wybraną część przedmiotu zamówienia:
Część 1 - Zadanie 1 - korepetycje z języka angielskiego na poziomie klasy V szkoły podstawowej ogólnodostępnej:
a)łącznie 12 godzin dydaktycznych,
b)średnio 1 godzina dydaktyczna w tygodniu,
c) zajęcia muszą być prowadzone w terminach dogodnych dla uczestnika projektu
Część 2 - Zadanie 2 - korepetycje z języka niemieckiego poziomie klasy V szkoły podstawowej ogólnodostępnej:
a)łącznie 12 godzin dydaktycznych,
b)średnio 1 godzina dydaktyczna w tygodniu,
c)zajęcia muszą być prowadzone w terminach dogodnych dla uczestnika projektu;
Część 3 - Zadanie 3 - korepetycje z języka angielskiego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej ogólnodostępnej:
a)łącznie 12 godzin dydaktycznych,
b)średnio 1 godzina dydaktyczna w tygodniu,
c)zajęcia muszą być prowadzone w terminach dogodnych dla uczestnika projektu;
Część 4 - Zadanie 4 - korepetycje z języka angielskiego na poziomie klasy III gimnazjum ogólnodostępnego:
a)łącznie 12 godzin dydaktycznych,
b)średnio 1 godzina dydaktyczna w tygodniu,
c)zajęcia muszą być prowadzone w terminach dogodnych dla uczestnika projektu;
- Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:
- karty udzielonych korepetycji, zawierające:
o datę prowadzenia zajęć
o informację o obecności lub absencji uczestników
o godzinę rozpoczęcia zajęć
o godzinę zakończenia zajęć
o temat lub zakres prowadzonych zajęć
o własnoręczny podpis uczestnika i/lub jego przedstawiciela ustawowego
o własnoręczny podpis osoby bezpośrednio wykonującej zadanie
o podpis Wykonawcy (jeżeli jest to podmiot inny niż osoba bezpośrednio wykonująca zadanie)
(karty udzielonych korepetycji Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę);
- 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekaże Wykonawcy Zamawiający (zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej, zdjęcia powinny być z pięciu różnych spotkań, winny być przesłane w okresie składania rachunku/faktury);
- dla każdej z osób realizujących zadanie - protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy) – zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu. W protokole osoba bezpośrednio wykonująca zadanie wskazuje dla każdego zrealizowanego w miesiącu spotkania: imię i nazwisko osób obecnych, terminu i czasu trwania spotkania, daty sporządzenia i własnoręczny czytelny podpis;
- rachunek lub fakturę za faktycznie wykonane zajęcia, składany po przeprowadzeniu w/w zajęć, składany nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na kwartał; miesięczna karta czasu pracy winna być dostarczona, za każdy miesiąc obowiązywania umowy, złożona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca.
- Okres realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 roku w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami (opiekunami) terminach.
Celem projektu jest: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.
Adresaci: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny.

IV.KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2.Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej.
3.Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
4.Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. nr 25 lub telefonicznie pod numerem tel. 59/ 8628106. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Drabska w godzinach pracy tut. jednostki. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

V.PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego zrealizowania zadania w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji.

VI.WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
1.bieżącego monitorowania obecności uczestnika w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie;
2.odpowiedniego oznaczenia miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów – zawieszony w widocznym miejscu plakat w formacie A3 otrzymany od Zamawiającego;
3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestnika podczas zajęć,
4.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
5.sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań – oznaczenie pomieszczeń, na zdjęciach nie mogą być widoczne dzieci objęte wsparciem;
6.udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia;
7.przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia do dnia 31.12.2028 r. w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego;
8.zachowania w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp;
9.przekazania informacji Zamawiającemu o wszystkich osobach fizycznych zaangażowanych w realizację usługi z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL;
10.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania w formie badania ankietowego;
11.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników podczas realizacji przedmiotu zamówienia,

VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2.Zadanie może być realizowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów (spełnionych łącznie):
- posiada wykształcenie wyższe kierunkowe stosowne do nauczania przedmiotu, z którego będą udzielane korepetycje lub ukończyła odpowiednie studia podyplomowe,
- doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą – przynajmniej 3 lata lub 200 godzin pracowała ucząc dany przedmiot – język angielski, język niemiecki,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
- nie widnieje w rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości – sprawców przestępstw na tle seksualnym.
3.Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
- oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
- wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami/osobą bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,
- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

VIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2.Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
3.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
4.Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-5 wraz z kserokopiami).
5.Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
6.Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia.
7.W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in.: koszty dojazdu do miejsca realizacji zadania (jeżeli dotyczy), koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym m.in. składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.).
8.Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT (jeżeli dotyczy) obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury.
9.W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
11.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:
„Oferta dotyczy:
Wsparcie edukacyjne – Zadanie ..... - część ...... – NR 20”

13.Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

IX.MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
2.Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
3.Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną na e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.
4.Termin składania ofert: 01.04.2019 roku, do godz. 15.30.
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2019 roku o godz. 10.30.

X.KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami wyboru oferty są:
1.Cena – 80%.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy¬ma 80 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Cn/Cof.b. x 100) x 80% = liczba punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
80% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
2.Doświadczenie zawodowe - 20%
Oferta, w której doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą – przynajmniej 3 lata lub 200 godzin pracy ucząc dany przedmiot – odpowiednio język angielski, język niemiecki spośród ofert nieodrzuconych posiadają największe doświadczenie otrzy¬ma 20 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Dof.b./Dw x 100) x 20% = liczba punktów, gdzie:
Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
20% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.
Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XI.OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
- Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
- Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
- Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
- Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
- Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osoby realizującej usługę.

XII. INFORMACJE DODATKOWE
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
2.Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
3.Wykaz osób – załącznik nr 3
4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
5.Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
6.Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5
7.Wzór umowy - załącznik nr 6
Zdzisław Korda
Kierownik PCPR w Lęborku

Załączniki:
Pobierz (Formularz ofertowy.doc)formularz ofertowy[formularz ofertowy]158 Kb
Pobierz (Oświadczenie - zbiór danych.doc)oświadczenie zbiór danych[oświadczenie zbiór danych]158 Kb
Pobierz (Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych.doc)Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych[Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych]135 Kb
Pobierz (Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc)Oświadczenie o spełnieniu warunków[Oświadczenie o spełnieniu warunków]139 Kb
Pobierz (Wykaz osób.doc)wykaz osób[wykaz osób]178 Kb
Pobierz (Wzór umowy.doc)wzór umowy[wzór umowy]205 Kb
Pobierz (Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc)Zobowiązanie podmiotu trzeciego[Zobowiązanie podmiotu trzeciego]134 Kb