Menu Główne

Projekt pn. Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny
Oś priorytetowa 6. Integracja
Działanie 6.2. Usługi społeczne
Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
RPPM.06.02.02-22-0092/20, Projekt RPPM.06.02.02-22-0092/21

 

 

Lębork, dnia 28 stycznia 2021 roku

 

OGŁOSZENIE NR 1.RPO WP.ZHP.2021

 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl
oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl


NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072


ODBIORCA:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:


1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.


III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


1. Usługa przeprowadzenia diagnoz oraz wydania opinii w zakresie funkcjonowania uczestnika projektu pn. Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.2. Usługi Społeczne, 06.2.2. Rozwój usług społecznych.


2. CPV:
85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne


3. Szczegółowy opis zamówienia:


Zamówienie obejmuje:


− świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez psychologa diagnoz oraz wydanie opinii w zakresie funkcjonowania uczestnika projektu, a także sytuacji środowiskowo-rodzinnej uczestników projektu dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego – skierowanych przez Zamawiającego;


− Część I – opinia z diagnozy „pre” sporządzana na początku udziału w projekcie:


1) przewiduje się przeprowadzenie 60 diagnoz do dnia 31.03.2021;


2) w opinii z diagnozy uwzględnia się w szczególności:


1. Dane uczestnika.


2. Źródła informacji, zastosowane metody diagnostyczne.


3. Informacje nt. aktualnej sytuacji środowiskowo-rodzinnej uczestnika.


4. Analizę:


− mocnych stron uczestnika i jego potrzeb np. w zakresie społecznym, emocjonalnym, opiekuńczym;


− relacji uczestnika z jego najbliższymi (otoczeniem);


5. Odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń uczestnika, wskazania dotyczące:


1) dalszej pracy z uczestnikiem;


2) przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji lub poradnictwa (np. rehabilitacja ruchowa, konsultacje logopedyczne, dietetyczne);


3) kształcenia, wyrównywania braków oraz zapewnienia rozwoju uzdolnień i zainteresowań;


4) objęcia uczestnika lub członka rodziny wsparciem specjalistycznym (np. dietetyk, hipoterapia);


5) współpracy z rodziną uczestnika, w tym potrzeb członków rodziny;


6) udziału uczestnika i jego rodziny w wyjazdach integracyjno-eukacyjno-kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych;


7) udziału uczestnika w wypoczynku letnim i/lub zimowym;


8) udziału uczestnika w zajęciach prowadzonych przez animatora pracy podwórkowej/ w warsztatach aktywizujących.


6. Wskazanie osoby sporządzającej opinię z diagnozy.


7. Datę, miejsce i podpisy osoby sporządzającej opinię z diagnozy.


3) Opinie z diagnoz zostaną przedłożone Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej sporządzenia.


4) Zamawiający przewiduje, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości uczestników projektu, możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie dla większej ilości osób. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą maksymalnie o 10%.


5) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu sporządzenia opinii z diagnozy, z tym że maksymalny termin ustala się na 60 dni od dnia zgłoszenia uczestnika przez Zamawiającego.


− Część II – opinia z diagnozy „post” – sporządzana na zakończenie udziału uczestnika w projekcie:


1) przewiduje się przeprowadzenie 60 diagnoz do dnia 10.02.2023;


2) w opinii z diagnozy uwzględnia się w szczególności:


1. Dane uczestnika.


2. Źródła informacji, zastosowane metody diagnostyczne.


3. Informacje nt. aktualnej sytuacji środowiskowo-rodzinnej uczestnika.


4. Analizę:


− mocnych stron uczestnika i jego potrzeb np. w zakresie społecznym, emocjonalnym, opiekuńczym;


− relacji uczestnika z jego najbliższymi (otoczeniem);


5. Odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń uczestnika, wskazania dotyczące dalszej pracy.


6. Opinię o postępach poczynionych przez uczestnika na zakończenie udziału w projekcie.


7. Wskazanie osoby sporządzającej opinię z diagnozy.


8. Datę, miejsce i podpisy osoby sporządzającej opinię z diagnozy.


3) Opinie z diagnoz zostaną przedłożone Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej sporządzenia.


4) Zamawiający przewiduje, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości uczestników projektu, możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie dla większej ilości osób. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą maksymalnie o 10%.


− wydanie opinii z diagnozy poprzedzone będzie spotkaniem diagnostycznym, trwającym łącznie minimum 2 godziny zegarowe, prowadzonym przez osobę ją sporządzającą z uczestnikiem projektu i/lub jego rodziną, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, z tym że Zamawiający może udostępnić nieodpłatne korzystanie z sali w tym celu;


− opinię z diagnozy należy sporządzić na formularzu uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego;


− Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekaże Zamawiającemu:


1. opinię z diagnozy – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,


2. listy obecności – potwierdzające odbycie spotkań diagnostycznych, ze wskazaniem wszystkich obecnych osób, z podpisem: osób przeprowadzających diagnozę oraz uczestnika/opiekuna uczestnika projektu,


3. rachunek lub fakturę po przeprowadzeniu, sporządzeniu i przedłożeniu opinii z diagnozy, składany nie częściej niż raz w miesiącu,


4. do każdego rachunku/faktury Wykonawca załącza protokół zdawczo-odbiorczy realizacji zadania ze wskazaniem: imienia i nazwiska uczestnika, terminu i czasu trwania spotkania diagnostycznego, daty sporządzenia opinii z diagnozy, daty przedłożenia opinii z diagnozy Zamawiającemu,


5. dla każdej z osób realizujących zadanie - protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu.


− Okres realizacji: Od dnia podpisania umowy do 10 lutego 2023r.


− Miejsce realizacji: Na terenie Lęborka, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, z tym że Zamawiający może udostępnić nieodpłatne korzystanie z sali w tym celu.


− Zamawiający informuje, iż zadania realizowane w ramach projektu podlegają ewaluacji. Wśród uczestników i uczestniczek projektu zostaną przeprowadzone ankiety monitoringu zbadania efektywności oddziaływania realizowanych zadań. Ankiety wejścia - przeprowadzone wśród uczestników projektu w momencie jego rozpoczęcia poradnictwa oraz Ankiety wyjścia w momencie zakończenia udziału w projekcie. Ankiety odnosić się będą do założeń i rezultatów określonych w projekcie i wartości merytorycznej. Dodatkowo w ankiecie wyjściowej – znajdować się będą pytania otwarte dla uczestników/uczestniczek, umożliwiające im ocenę, które z elementów projektu były przydatne oraz w jakim stopniu projekt wpłynął na zmianę sytuacji życiowej oraz określi poziom zadowolenia z udziału w projekcie itd.


− Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników projektu o fakcie, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty i pomieszczenia, w którym prowadzone będą zajęcia powinny być oznaczone logotypami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.


IV. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:


1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.


2. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej do dnia podpisania umowy.


3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.


4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.


5. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć.


V. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE: Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego przeprowadzenia, sporządzenia i przedłożenia opinii z diagnoz, w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi), w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: rachunku/faktury, opinii z diagnoz, listy obecności, zdjęć (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokołów zdawczo-odbiorczych realizacji zadania i protokołów odbioru ewidencji godzin i zadań.


VI. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:


− bieżącego monitorowania obecności uczestników w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie,


− sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć ze spotkań,


− odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zadania, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,


− Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,


− Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,


− Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec realizacji zadania,


− Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia,


− Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nie rzadziej niż raz na kwartał i nie częściej niż raz w miesiącu: opinie z diagnoz, listy obecności, zdjęcia (z oznaczeniem pomieszczeń) oraz protokoły zdawczo-odbiorcze z realizacji zadania, protokoły odbioru ewidencji godzin i zadań, a także rachunek/fakturę.


VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:


− posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,


− posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,


− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,


− dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


2. Diagnozy mogą być przeprowadzane i sporządzane wyłącznie przez: kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem poniższych wymogów.


Psycholog:


− dyplom magistra psychologii,


− minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,


− przeprowadzenie minimum 25 diagnoz i sporządzenie opinii w tym zakresie (w tym np. diagnozy psychofizyczne, diagnozy rozwoju dziecka, diagnozy osobowości),


− doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,


− doświadczenie w realizacji zadań w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej


3. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:


− oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,


− wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe: dyplomy, referencje, świadectwa pracy lub oświadczenia pracodawców (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Ponadto załącznik nr 3a składają Wykonawcy na potwierdzenie dysponowania wskazanymi w ofercie osobami bezpośrednio realizującymi zadania. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń wg innego wzoru, jednak ich treść powinna wskazywać na oddanie do dyspozycji Wykonawcy,


− Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca składa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia,


VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:


1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.


3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.


4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 2-5 wraz z kserokopiami).


5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.


6. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia.


7. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in. koszt wszelkich opłat o charakterze publicznym, w szczególności: koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy do których odprowadzania zobowiązany jest zamawiający (Pracodawca). W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a ubiegającej się o realizację zamówienia – przez cenę brutto rozumiemy cenę, od której odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne przewidziane prawem narzuty na wynagrodzenie, w przypadku i w wysokości prawem przewidzianych (w zależności od tego czy osoba pracuje/nie pracuje/jest emerytem/rencistą itp.);


8. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury;


9. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;


10. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.


11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:


„Oferta dotyczy:


Usługa przeprowadzenia diagnoz oraz wydania opinii”


1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.


IX. MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:


1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).


2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).


3. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku: na e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.


4. Termin składania ofert: 08.02.2021 roku, do godz. 15.00.


5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2021 roku o godz. 10.30.


X. KRYTERIA OCENY OFERT:


Kryteriami wyboru oferty są:


1. Cena – 70%.


Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Cn/Cof.b. x 100) x 70% = liczba punktów, gdzie:


Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej, 100 – wskaźnik stały, 70% – procentowe znaczenie kryterium ceny.


2. Doświadczenie zawodowe - 20%


Oferta, w której doświadczenie zawodowe spośród ofert nieodrzuconych posiadają największe doświadczenie otrzyma 20 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:


(Dof.b./Dw x 100) x 20% = liczba punktów, gdzie:


Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych, Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej, 100 – wskaźnik stały, 20% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia.


3. Ilość przeprowadzonych diagnoz i sporządzonych opinii - 10%


Oferta, w której ilość przeprowadzonych diagnoz i sporządzonych opinii, spośród ofert nieodrzuconych posiada największą liczbę otrzyma 10 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:


(Dof.b./Dw x 100) x 10% = liczba punktów, gdzie:


Dw – najwyższa ilość diagnoz spośród ofert nieodrzuconych, Dof.b – ilość diagnoz oferty badanej nieodrzuconej, 100 – wskaźnik stały, 10% – procentowe znaczenie kryterium ilości diagnoz.


Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).


Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia w każdej części Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


XI. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:


− Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.


− Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.


− Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.


− Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.


− Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących usługę.


WARUNKI ZMIANY UMOWY


1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.


2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:


a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,


b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,


c) zmiany osób dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż określone w ogłoszeniu oraz nie niższe niż zaoferowane w ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej).


3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości przeprowadzenia diagnoz, możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie w większej ich ilości. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą.


4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.


5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy.


6. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa - Zleceniodawca.


XII. INFORMACJE DODATKOWE


1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.


2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl


XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:


1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1


2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2


3. Wykaz osób – załącznik nr 3


4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a


5. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4


6. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5


7. Wzór umowy - załącznik nr 6

 


Bogusława Lis-Zielińska


Kierownik PCPR w Lęborku

Załączniki:
Pobierz (OGŁOSZENIE NR 1.RPO WP.ZHP.2021 - 29.01.pdf)Ogłoszenie[Ogłoszenie]312 Kb
Pobierz (protokół-Nr 1.RPO WP.ZHP.2021.pdf)protokół-Nr 1.RPO WP.ZHP.2021.pdf[ ]171 Kb
Pobierz (załączniki nr 1-6.pdf)Załączniki 1-6[Załączniki 1-6]415 Kb