Menu Główne

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 22 lutego 2021 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Nr 18.RPO WP.CUS.2021

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Usługa specjalistycznego wsparcia – prowadzenie superwizji dla opiekunów zastępczych i osób wykonujących w PCPR w Lęborku zadania na rzecz pieczy zastępczej - w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

 1. CPV:

80.51.00.00-2 – usługi szkolenia specjalistycznego

85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 • świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu superwizji grupowej i indywidualnej dla osób skierowanych przez Zamawiającego tj.:
  1. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą tj. opiekunów zastępczych rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
  2. osób wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku;
 • zajęcia grupowe superwizyjne prowadzone będą dla grupy do 12 osób – opiekunów zastępczych lub osób wykonujących zadania związane z pieczą zastępczą w PCPR w Lęborku;
 • łączny wymiar realizacji zadania: superwizja prowadzona będzie w zakresie łącznie 130 godzin zegarowych, w tym planuje się po 50 godzin zajęć w 2021 roku i w 2022 roku oraz 30 godzin w 2023 roku (do 15.06.2023 roku);
 • miejsce realizacji zlecenia: na terenie Lęborka – w miejscu wskazanym i udostępnionym nieodpłatnie przez Zamawiającego tj. w siedzibie Zamawiającego – Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny i/lub w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie Lęborka;
 • dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania;
 • Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy listami obecności (z własnoręcznymi podpisami uczestników zadania i osoby wykonującej zadanie - listy obecności Wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę;
 • zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi do 50% wartości zamówienia. Zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie wwiększej ich ilości - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;
 • Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:
 • listy obecności – potwierdzające odbycie superwizji, ze wskazaniem:

- terminami i czasem spotkań superwizyjnych

- wskazaniem: superwizja indywidualna/superwizja grupowa

- wskazaniem: grupy docelowej (opiekunowie zastępczy/PCPR)

- podpisem/podpisami uczestników zadania - wszystkich obecnych osób

- podpisem osoby bezpośrednio realizującej zadanie;

 • 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekażę Wykonawcy Zamawiający; Zdjęcia z zajęć dla każdej z grup – trzykrotnie - raz w każdym roku.
 • protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zleceniodawca ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Zleceniobiorcy do projektu. W protokole osoba bezpośrednio wykonująca zadanie wskazuje dla każdego zrealizowanego w miesiącu spotkania: imię i nazwisko osób obecnych, terminu i czasu trwania spotkania, daty sporządzenia i własnoręczny czytelny podpis;
 • rachunek lub fakturę po przeprowadzeniu w/w spotkań.

Okres realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 15.06.2023 roku w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami zadania.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-18.RPO WP.CUS.2021.doc)ogłoszenie wraz załącznikami[ogłoszenie wraz załącznikami]415 Kb
Pobierz (protokół-18.RPO WP.CUS.2021.doc)protokół-18.RPO WP.CUS.2021.doc[ ]211 Kb