Menu Główne

Lębork, dnia 24 lutego 2021 roku

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

OGŁOSZENIE Nr 14.RPO WP.CUS.2021

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku            

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia: Usługa specjalistycznego wsparcia – konsultacje i poradnictwo pedagogiczne dla małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej, ich rodziców naturalnych, opiekunów zastępczych w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
 2. CPV:

85.31.23.20-8 – usługi doradztwa

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 • świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnych konsultacji i poradnictwa pedagogicznego ukierunkowanego na poprawę funkcjonowania rodziny, w tym rozwiązywanie trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko oraz podjęcie próby zmian w nawykach, zwyczajach i metodach wpływu na dziecko i relacjach między członkami rodziny;
 • planowane obszary wsparcia w ramach konsultacji i poradnictwa pedagogicznego:
 • organizowanie i prowadzenia opieki nad dziećmi w zależności od ich wieku,
 • przezwyciężanie trudności wychowawczych i przeciwdziałanie ich pojawieniu się w rodzinie
 • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny
 • budowanie więzi rodzinnej
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie i w sytuacji kryzysu w rodzinie
 • praca nad usprawnianiem komunikacji w rodzinie
 • uczenie sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami;
 • wsparcie ma na celu stymulowanie rodziców dzieci do podejmowania zadań i ról rodzinnych, społecznych i zawodowych;
 • wsparcie będzie prowadzone dla rodziców naturalnych i dla opiekunów zastępczych, dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
 • planowany wymiar realizacji zadania: łącznie 300 godzin zegarowych przeznaczonych na w/w konsultacje i poradnictwo, średnio 6 godzin w miesiącu, w okresie od dnia podpisania umowy do 15.06.2023 roku;
 • dokładne daty i godziny zajęć Wykoawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania;
 • zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi, na wniosek i uzasadnienie – opiekuna zastępczego, pedagoga bezpośrednio wykonującego zadanie, po konsultacji z opiekunem merytorycznym uczestnika projektu i za zgodą Zamawiającego; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości – maksymalnie do 50% wartości zamówienia - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iżzachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych ze Wykonawcą;
 • Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje i przekazuje Zamawiającemu:
 • listy obecności – potwierdzające odbycie konsultacji i poradnictwa pedagogicznego – zewskazaniem wszystkich obecnych osób, terminami i czasem spotkań oraz z podpisem uczestnika zadania i osoby bezpośrednio realizującej zadanie.
 • indywidualne karty pracy – udzielonego wsparcia – zawierające:
 • imię i nazwisko uczestnika
 • termin i godziny spotkania (od – do)
 • problematykę w wyznaczonym obszarze wsparcia, w tym:
 • organizowanie i prowadzenia opieki nad dziećmi w zależności od ich wieku,
 • przezwyciężanie trudności wychowawczych i przeciwdziałanie ich pojawieniu się w rodzinie
 • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny
 • budowanie więzi rodzinnej
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie i w sytuacji kryzysu w rodzinie
 • praca nad usprawnianiem komunikacji w rodzinie
 • uczenie sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami
 • podpis osoby sporządzającej – udzielającej wsparcia – konsultacji i poradnictwa pedagogicznego
 • 5 zdjęć dokumentujących oznaczenie pomieszczenia, gdzie prowadzone były spotkania – odpowiedni plakat przekaże Wykonawcy Zamawiający;
 • protokół odbioru ewidencji godzin i zadań (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgody z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Przy czym do limitu zaangażowania zawodowego wliczane są wszystkie formy zaangażowania zawodowego, w szczególności: ze stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej Zamawiający ma obowiązek na mocy Umowy o dofinansowanie projektu i innych Wytycznych zweryfikować przed zaangażowaniem Wykonawcy do projektu. W protokole osoba bezpośrednio wykonująca zadanie wskazuje dla każdego zrealizowanego w miesiącu spotkania: imię i nazwisko osób obecnych, terminu i czasu trwania spotkania, daty sporządzenia i własnoręczny czytelny podpis;
 • rachunek lub fakturę po przeprowadzeniu w/w spotkań wraz z w/w dokumentami.
 • Miejsce realizacji zlecenia: gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) lub Zamawiający może udostępnić pomieszczenia – na terenie Lęborka (w siedzibie Zamawiającego lub w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny);
 • Okres realizacji: Usługa świadczona będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 15.06.2023 roku w uzgodnionych z Zamawiającym i uczestnikami zadania terminach.

Terminy i godziny spotkań dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez uczestników projektu.

Załączniki:
Pobierz (OGŁOSZENIE-14.RPO WP.CUS.2021.doc)ogłoszenie wraz załącznikami[ogłoszenie wraz załącznikami]416 Kb
Pobierz (protokół-14.RPO WP.CUS.2021.doc)protokół-14.RPO WP.CUS.2021.doc[ ]213 Kb