Menu Główne

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 02 marca 2021 roku

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE NR 13.RPO WP.CUS.2021

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku              

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługa - konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - psychiatryczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów zastępczych - z terenu Powiatu Lęborskiego, w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

CPV:

 • - usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

W dniu 21.02.2021 roku zostało upublicznione ogłoszenie nr 13.RPO WP.CUS.2021

 • strona www.pcprlebork.pl
 • tablica ogłoszeń PCPR
 • strona Bazy Konkurencyjności (bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl). (nr 2021-6467-33484)
 • stronie BIP PCPR w Lęborku (pcpr_lebork.bip.gov.pl)
 • zwrócono się do ...... niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym/cenowym (telefonicznie, faksem, e-mail, pocztą):
 • Otwarcia ofert dokonano w dniu 2.03.2021 roku, w obecności:
 • Bogusława Lis-Zielińska
 • Joanna Dalkowska
 • Wioletta Pyrcha

 

 • W terminie do dnia 02.03.2021 roku do godz. 10.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączniku nr 1):

 

 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie – zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej na dokonacie zmian w budżecie projektu w zakresie tego zadania:

LP

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena w zł (brutto)

1

Anna Drozd Praktyka Lekarska Specjalistyczna

Starogard Gdański

Cena za jedną godzinę (zegarową) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego – psychiatrycznego

(brutto wraz z pochodnymi, z VAT):

350,00 zł, słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt 00/100

UZASADNIENIE:


Wyżej wymieniona oferta spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, otrzymała największą ilość punktów.

 • W związku z przewyższającą ceną względem ceny, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia oraz z powodu Zamawiający zwróci się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wyrażenie zgodny na udzielenie zamówienia w wartości zamówienia zgodnej z ceną zaoferowaną.
 • O decyzji Instytucji Zarządzającej Wykonawca, który uzyskał najwyższą ilość punktów, zostanie poinformowany niezwłocznie w chwili uzyskania odpowiedzi.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktu z Wykonawcą: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

Załączniki:

 • potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w sposób wskazany w pkt 8 lub 9 wraz ze zmianami w zapytaniu ofertowym, o których mowa w pkt 11, o ile zostały dokonane,
 • złożone oferty,
 • oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (tj. powiązań, o których mowa pkt 2 lit. b Wytycznych).

Sporządził/a:

Zatwierdził/a:

 

Bogusława Lis-Zielińska

Kierownik PCPR w Lęborku

 

 


 

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 21 lutego 2021 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

OGŁOSZENIE NR 13.RPO WP.CUS.2021

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:       

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku              

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

 1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Usługa - konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - psychiatryczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów zastępczych - z terenu Powiatu Lęborskiego, w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

CPV:

 1. – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

 • świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji i poradnictwa specjalistycznego - lekarza psychiatry - dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka) i ich opiekunów zastępczych - skierowanych przez Zamawiającego;
 • diagnostyka, poradnictwo specjalistyczne oraz leczenie (według postawionej diagnozy), a także, w razie potrzeby – wydanie zaświadczenia, opinii;
 • w razie konieczności, wdrożenie leczenia psychiatrycznego oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie;  
 • przewiduje się realizację usługi – średnio jeden raz na dwa miesiące, jednorazowo średnio do 10 godzin zegarowych, od 03.2021 do 30.06.2023 roku;
 • planuje się łącznie 170 godziny zegarowych realizacji zadania, w tym po 70 godzin w 2021 i 2022 roku i 30 godzin w 2023 roku;
 • konsultacje i poradnictwo lekarza psychiatry, będzie odbywało się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w siedzibie PCPR ul. Czołgistów 5 lub w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny - na terenie Lęborka);
 • dokładne daty i godziny poradnictwa i konsultacji Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami zadania oraz opiekunami;
 • konsultacje i poradnictwo psychiatryczne będą prowadzone dla osób skierowanych przez Zamawiającego (Zamawiający wyda indywidualne skierowania dla małoletniego w formie pisemnej lub rejestracji telefonicznej (przekaże je bezpośrednio Wykonawcy drogą elektroniczną, faksem, pocztą lub telefonicznie do Wykonawcy) lub opiekunowi zastępczemu do okazania osobie bezpośrednio wykonującej zadanie;
 • Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania własnej pracy listami obecności (z własnoręcznymi podpisami osoby bezpośrednio wykonującymi zadanie, podpisami opiekuna zastępczego, ze wskazaniem osoby, której udzielono poradnictwa, konsultacji, porady lekarskiej);
 • zaangażowanie osoby bezpośrednio wykonującej zadanie w projekcie nie może wykluczać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby godzin, w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych od Zamawiającego – zmniejszenia lub zwiększenia ilości godzin świadczonej usługi – na wniosek i uzasadnienie – opiekunów zastępczych, osoby bezpośrednio wykonującej zadanie, po konsultacji z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, opiekunem merytorycznym uczestników projektu lub osobą współpracującą z rodziną i za zgodą Zamawiającego; zmiana ta – udzielenia zamówienia w tym samym zakresie w większej ich ilości do 50% wartości zamówienia - wymagać będzie sporządzenia aneksu umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej, w terminach uzgodnionych z Wykonawcą;
Załączniki:
Pobierz (OGŁOSZENIE-lekarz psychiatra-21.02.2021-doc.doc)ogłoszenie-13 RPO WP.CUS.2021[ogłoszenie-13 RPO WP.CUS.2021]441 Kb
Pobierz (protokół-13.RPO WP.CUS.2021.doc)protokół z załącznikami[protokół z załącznikami]208 Kb