Menu Główne

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 20 lutego 2021 roku

 

OGŁOSZENIE NR 12.RPO WP.CUS.2021

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej:www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie:www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:       

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku              

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

  1. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
  2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnej terapii i psychoterapii w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
  2. CPV:

85.12.12.70-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1)       Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnej terapii i psychoterapii w nurcie: psychotramatologicznym, poznawczo-behawioralnym, terapii uzależnień, terapii dla ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z poniższymi częściami zamówienia:

a) CZĘŚĆ I – zadanie 1: terapia psychotraumatologiczna - zadanie obejmuje ustalenie planu oddziaływań terapeutycznych, prowadzeniu indywidualnych terapii psychotraumatologicznych w zakresie przeżytej traumy oraz wydaniu opinii w tym zakresie;

- Ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia: 60 godzin zegarowych.

- Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2023 roku.

- miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia zajęć w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym pomieszczeniu na terenie miasta Lębork.

- Spotkania terapeutyczne winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, średnio jedno spotkanie w tygodniu.

- Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami;

b) CZĘŚĆ II – zadanie 2: terapia poznawczo-behawioralna - prowadzenie indywidualnej terapii poznawczo-behawioralnej ukierunkowanej na rozwijanie kompetencji emocjonalnych, społecznych i komunikacyjnych, ustalenie planu oddziaływań terapeutycznych oraz wydanie opinii w tym zakresie;

- Ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia: 60 godzin zegarowych.

- Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2023 roku.

- miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia zajęć w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym pomieszczeniu na terenie miasta Lębork.

- Spotkania terapeutyczne winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, średnio jedno spotkanie w tygodniu.

- Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami;

c) CZĘŚĆ III – zadanie 3: terapia uzależnień - prowadzenie indywidualnej terapii uzależnień ukierunkowanej na zainicjowaniu i utrzymaniu pozytywnych zmian w kierunku procesu zdrowienia dla osób uzależnionych, ustalenie planu oddziaływań terapeutycznych oraz wydanie opinii w tym zakresie;

- Ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia: 60 godzin zegarowych.

- Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2023 roku.

- miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia zajęć w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym pomieszczeniu na terenie miasta Lębork.

- Spotkania terapeutyczne winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, średnio jedno spotkanie w tygodniu.

- Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami;

d) CZĘŚĆ IV – zadanie 4: terapia dla ofiar przemocy w rodzinie - prowadzenie indywidualnej terapii dla ofiar przemocy w rodzinie, ustalenie planu oddziaływań terapeutycznych oraz wydanie opinii w tym zakresie;

- Ilość godzin planowanego przedmiotu zamówienia: 60 godzin zegarowych.

- Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 20 czerwca 2023 roku.

- miejsce realizacji zlecenia: na terenie miasta Lębork, gabinet Wykonawcy (odpowiednio przystosowany i wyposażony do prowadzenia tego typu wsparcia) – lub istnieje możliwość aby Zamawiający nieodpłatnie udostępnił pomieszczenie do prowadzenia zajęć w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny lub innym pomieszczeniu na terenie miasta Lębork.

- Spotkania terapeutyczne winny odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, średnio jedno spotkanie w tygodniu.

- Dokładne daty i godziny zajęć Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym i uczestnikami;

Załączniki:
Pobierz (OGŁOSZENIE NR 12.RPO WP.CUS.2021 (wraz z załącznikami).doc)ogłoszenie-12 RPO WP.CUS.2021[ogłoszenie-12 RPO WP.CUS.2021]420 Kb
Pobierz (protokół-12.RPO WP.CUS.2021.doc)protokół-12.RPO WP.CUS.2021.doc[ ]223 Kb