Menu Główne

Lębork, 25 stycznia 2019 roku



OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 11.RPO WP.ZHP.2019


O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.pcprlebork.pl
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II.ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2.Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3.Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
4.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Przedmiot zamówienia obejmuje: Organizację i realizację usługi konsultacji edukacyjnych tj. indywidualne korepetycje wg. indywidualnych potrzeb uczestników projektu pn. Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
2.CPV:
80.00.00.00¬4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.11.00.00¬5 – usługi szkolnictwa podstawowego
80.57.00.00-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego
3.Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie usługi organizacji i realizacji konsultacji edukacyjnych tj. indywidualne korepetycje wg indywidualnych potrzeb uczestników projektu pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, obejmującej 200 godzin zegarowych dla 7 uczestników.
Część I – Konsultacje edukacyjne z j. polskiego – 3 osoby w m. Lębork – Zadanie 1
Część II – Konsultacje edukacyjne z matematyki – 7 osób w m. Lębork – Zadanie 2
4.Liczba osób objętych konsultacjami edukacyjnymi poprzez korepetycje:

a)miejscowość 84-300 Lębork, 7 osób , w tym:
•7 uczniów szkoły podstawowej:
- korepetycje z języka polskiego – 3 osoby;
- korepetycje z matematyki – 7 osób.

5.Szczegółowy opis części zamówienia:

Część I - Zadanie 1.

a)Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku w uzgodnionych
z Zamawiającym i uczestnikami/uczestniczkami terminach.
b)Liczba uczestników: 3 osoby
c)Liczba godzin zajęć indywidualnych: łącznie 60 godzin zegarowych, tj. 20 godzin zegarowych na jednego uczestnika. Zamawiający przewiduje, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości godzin konsultacji dla uczestników projektu, możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie dla większej ilości godzin. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych
z Wykonawcą maksymalnie o 20%.
d)Usługi należy przeprowadzić w terminach uzgodnionych z uczestnikiem projektu,
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – na ternie miasta Lębork (szczegółowe miejsce zostanie wskazane po wyłonieniu Wykonawcy).
e)Zamawiający nie będzie ponosił opłat w związku z dojazdem wykonawcy do miejsca realizacji zamówienia. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Część II - Zadanie 2.

a)Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 roku w uzgodnionych
z Zamawiającym i uczestnikami/uczestniczkami terminach.
b)Liczba uczestników: 7 osób
c)Liczba godzin zajęć indywidualnych: łącznie 140 godzin zegarowych, tj. 20 godzin zegarowych na jednego uczestnika. Zamawiający przewiduje, iż w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia ilości godzin konsultacji dla uczestników projektu, możliwe będzie udzielenie zamówienia w tym zakresie dla większej ilości godzin. Zmiana ta może wystąpić przy zachowaniu wysokości ceny jednostkowej bez zmian i w terminach uzgodnionych z Wykonawcą maksymalnie o 20%.
d)Usługi należy przeprowadzić w terminach uzgodnionych z uczestnikiem projektu,
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – na ternie miasta Lębork (szczegółowe miejsce zostanie wskazane po wyłonieniu Wykonawcy).
e)Zamawiający nie będzie ponosił opłat w związku z dojazdem wykonawcy do miejsca realizacji zamówienia. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Celem projektu jest: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.
Adresaci: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny.
Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu wykonania usługi za każdą godzinę zegarową faktycznie wykonanego wsparcia edukacyjnego - korepetycji dla skierowanych przez Zamawiającego uczestników/czek projektu. W przypadku niespodziewanej nieobecności osoby uznaje się, iż poradnictwo nie odbyło się.

IV.KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2.Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w formie pisemnej.
3.Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
4.Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5.Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji realizowanych zajęć.

V.PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE ZA PRZEPRACOWANE GODZINY. ZAPŁATA NASTĘPUJE W TERMINIE NIE PÓŹNIEJSZYM NIŻ 14 DNI OD DNIA DORĘCZENIA ZAMAWIAJĄCEMU PRAWIDŁOWO WYSTAWIONEJ FAKTURY LUB RACHUNKU ORAZ INNEJ WYMAGANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI:
protokół odbioru (miesięczna karta czasu pracy – dostarczona w ciągu 5 dni kalendarzowych od zakończonego miesiąca) zgodny z Zał. nr 4 do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawierającą co najmniej minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu, potwierdzony przez uczestnika/ opiekuna prawnego uczestnika projektu na podstawie listy obecności (odbycia) konsultacji.
-dokumentacje fotograficzną ze zrealizowanych działań - minimum 5 zdjęć ze spotkań,

VI.WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
-bieżącego monitorowania obecności uczestników podczas wsparcia edukacyjnego - korepetycji w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie – dostarczanie harmonogramu zajęć zawierającego:
a)podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego,
b)podpis osoby realizującej zadanie,
c)liczbę godzin zajęć,
d)termin wykonania zadania.
-sporządzenia dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań – minimum 5 zdjęć z spotkań,
-odpowiedniego oznaczenia wszystkich miejsc i dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją zajęć, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim związanych „wychodzących” od Wykonawcy logotypów Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z zamieszczeniem napisu o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
-Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników podczas spotkań,
-Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
-Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Prowadzący zostanie oceniony przez uczestników projektu na koniec spotkań,
-Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i uczestników lub uczestniczki podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
-dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Konsultacje może prowadzić wyłącznie osoba:
Część I - Zadanie 1.
-posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe stosownie do przedmiotu, z którego będą udzielane korepetycje;
-doświadczenie zawodowe w nauczaniu dzieci na poziomie szkoły podstawowej.
Część II - Zadanie 2.
-posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe stosownie do przedmiotu, z którego będą udzielane korepetycje;
-doświadczenie zawodowe w nauczaniu dzieci na poziomie szkoły podstawowej.

Na potwierdzenie powyższych Warunków wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
-oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - załącznik nr 2,
-wykaz osób, przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
-Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania doświadczenia osoby prowadzącej wsparcie edukacyjne - korepetycje tj. ilość zajęć
(np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać
na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych – wówczas Wykonawca skalda załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

VIII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2.Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
3.Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
4.Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. VII (załączniki nr 4 wraz z kserokopiami).
5.Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
6.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:
Oferta dotyczy – świadczenie usług edukacyjnych – konsultacje edukacyjne indywidualne
7.Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni
od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

IX.MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat)
2.Termin składania ofert: 04 lutego 2019 roku, do godz. 14:00.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lutego 2019 roku, o godz. 14:30

X.KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryterium 1: cena oferty brutto x 70%
Sposób obliczania punktacji:

najniższa cena brutto /z VAT/ spośród badanych ofert
Kryterium 1 = ------------------------------------------------------------- x 70 =...punktów
cena brutto /z VAT/ oferty badanej
Kryterium 2: doświadczenie Wykonawcy – 30%

Oferta, w której doświadczenie zawodowe w nauczaniu dzieci na poziomie szkoły podstawowej spośród ofert nieodrzuconych posiada największe doświadczenie otrzy¬ma 30 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
(Dof.b./Dw x 100) x 30% = liczba punktów, gdzie:
Dw – najwyższe doświadczenie spośród ofert nieodrzuconych,
Dof.b – doświadczenie oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
30% – procentowe znaczenie kryterium doświadczenia

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę tańszą.

XI.OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
-Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VII ogłoszenia.
-Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
-Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
-Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
-Przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje doświadczenia osoby prowadzącej wsparcie edukacyjne - korepetycje tj. ilość zajęć (np. referencje, protokoły) zgodnie z przedmiotem zamówienia.

XII.INFORMACJE DODATKOWE
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
2.Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie www.pcprlebork.pl

XIII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
3.Wykaz osób – załącznik nr 3
4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3a
5.Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
6.Wzór umowy załącznik nr 5


Bogusława Lis-Zielińska
Zastępca Kierownika PCPR w Lęborku

Załączniki:
Pobierz (Formularz ofertowy.doc)formularz ofertowy[formularz ofertowy]156 Kb
Pobierz (Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych.doc)Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych[Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych]136 Kb
Pobierz (Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc)Oświadczenie o spełnieniu warunków[Oświadczenie o spełnieniu warunków]137 Kb
Pobierz (Wykaz osób.doc)Wykaz osób[Wykaz osób]142 Kb
Pobierz (Wzór umowy.doc)Wzór umowy[Wzór umowy]186 Kb
Pobierz (Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc)Zobowiązanie podmiotu trzeciego[Zobowiązanie podmiotu trzeciego]134 Kb