Menu Główne

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 22 lutego 2021 roku

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE NR 11.RPO WP.CUS.2021

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:

Powiat Lęborski

Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:          

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku                    

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Usługa najmu lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

CPV:

70210000-6 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych

III. W dniu 12.02.2021 roku zostało upublicznione ogłoszenie           nr 11.RPO WP.CUS.2021

 • strona www.pcprlebork.pl
 • tablica ogłoszeń PCPR
 • strona Bazy Konkurencyjności (bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
 • stronie BIP PCPR w Lęborku (pcpr_lebork.bip.gov.pl)
 • zwrócono się do ...... niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym/cenowym (telefonicznie, faksem, e-mail, pocztą):
 1. Otwarcia ofert dokonano w dniu 22.02.2021 roku, w obecności:
 • Bogusława Lis-Zielińska
 • Joanna Dalkowska
 • Wioletta Pyrcha
 1. W terminie do dnia 22.02.2021 roku do godz. 10.00 wpłynęły do tut. jednostki następujące oferty (tabela w załączniku nr 1):
 2. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie – zostanie udzielone:

LP

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena w zł (brutto)

1

Bożena Weber

Lębork

Cena za wynajem – miesięczny czynsz z najmu lokalu mieszkalnego

(brutto wraz z pochodnymi, z VAT): 1100,00zł (słownie złotych: tysiąc sto 00/100)

Opłaty miesięczne – media – 550,00zł

UZASADNIENIE:

Wyżej wymieniona oferta spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest kompletna, otrzymała największą ilość punktów.

 


 

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2020r.-30.06.2023r.

nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-00, RPPM.06.02.02-22-0048/20-01

Lębork, dnia 12 lutego 2021 roku

                                                                          OGŁOSZENIE NR 11.RPO WP.CUS.2021

I.          NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

 1. Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:       

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku                   

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 1. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
 2. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
 3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 • PRZEDMIOT ZAMÓWIEA:
 1. Przedmiot zamówienia: Usługa najmu lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.
 2. CPV:

70210000-6 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

- usługa najmu lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny w ramach realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zadań pieczy zastępczej zaplanowanych w Projekcie – prowadzenia działań projektowych, o których mowa w załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszenia;

- Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny prowadzony będzie na zasadach wskazanych w regulaminie – wg wzoru załącznika nr 7 do niniejszego zapytania;

- Lokalizacja lokalu najmowanego: Lębork, do 1 km od siedziby zamawiającego, tj. od ul. Czołgistów 5 w Lębork;

- Wymagania dotyczące mieszkania:

 1. Odległość do przystanku komunikacji miejskiej – do 300 metrów;
 2. Mieszkanie musi się mieścić na parterze;
 3. Mieszkanie dwupokojowe, nieprzekraczające 60 m kw i nie mniejsze niż 35 m kw;
 4. Pokoje mieszkania nie mogą być przechodnie;
 5. Pokoje mieszkania muszą posiadać drzwi nieprzeźroczyste;
 6. Mieszkanie musi posiadać łazienkę z bieżącym dostępem do zimnej i ciepłej wody oraz toalety;
  1. Mieszkanie musi posiadać korytarz/przedpokój;
  2. Mieszkanie musi posiadać sprawne ogrzewanie miejskie lub gazowe;
  3. Mieszkanie musi posiadać kuchnię lub aneks kuchenny z możliwością dostępu w sposób niezakłócający działań/spotkań/terapii odbywających się z pokojach mieszkania;
  4. Mieszkanie nie może być zamieszkałe;
  5. Konieczne warunki jakościowe mieszkania: stan dobry, czysty, noszący normalne ślady użytkowania i gotowy do natychmiastowego rozpoczęcia planowanych w nim działań, posiadający oświetlenie wszystkich pomieszczeń, sprawne przyłącze prądu oraz sprawne gniazda elektryczne w każdym pomieszczeniu;
  6. Konieczne wyposażenie mieszkania:

  -- pokój pierwszy - komoda/meblościanka/szafa, stół z minimum 6 krzesłami, sofa/kanapa, żaluzje/rolety/zasłony;

  -- pokój drugi - komoda/meblościanka/szafa, biurko/stół z minimum 3 krzesłami/fotelami, żaluzje/rolety/zasłony;

  -- wyposażenie kuchni: standardowy zestaw mebli, zlewozmywak, lodówka, kuchenka, kafelki, terakota;

  -- wyposażenie łazienki: umywalka, toaleta, kafelki, terakota;

  1. Mieszkanie nie może być obciążone zaległościami komorniczymi;
  2. Mieszkanie musi być ubezpieczone w podstawowym zakresie;

  - Najem lokalu mieszkalnego nastąpi w drodze zawarcia w formie pisemnej umowy cywilno-prawnej pomiędzy Wykonawcą (zwanym także Wynajmującym) a Zamawiającym - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (zwanym także Najemcą);

  - Najemca zastrzega, iż Wynajmujący będzie miał prawo wstępu do wynajmowanego lokalu tylko podczas obecności przedstawiciela Najemcy, w uzgodnionym wcześniej terminie;

  - Najemca ponosić będzie czynsz z najmu oraz koszty najmu w związku z rozliczeniem opłat w zakresie (jeżeli dotyczy): opłat za czynsz, energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne. W przypadku innych wymaganych opłat – Wynajmujący wskazuje je w formularzu ofertowym. Rozliczenia będą odbywały się w cyklu miesięcznym lub niezwłocznie po otrzymaniu przez Wynajmującego rachunku/faktury. Najemca, w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do PCPR w Lęborku zapłaconych rachunków/faktur (wraz z potwierdzeniem zapłaty) dokona przelewu na wskazany w umowie rachunek bankowy Wynajmującego. Wynajmujący opłaca w terminie wszystkie rachunki/faktury związanych z utrzymaniem lokalu. PCPR w Lęborku nie będzie ponosił kosztów ani opłat związanych z nieterminowym opłacaniem rachunków/faktur związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu. Istnieje możliwość, aby Najemca opłacał koszty najmu w/w opłat bezpośrednio dostawcom usług i mediów na podstawie przedkładanych rachunków i faktur – formę wybranych rozliczeń Wynajmujący wskazuje w formularzu ofertowym;

  - Wynajmujący do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy przedłoży Najemcy rachunek obejmujący czynsz z najmu i koszty najmu, o których mowa w pkt. III, ppkt. 3, tiret 7 niniejszego ogłoszenia na: Nabywca: Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP: 841-16-09-072, Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP: 841-15-17-507.

  - Najemca zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku w/w opłat znacznie przekraczających wysokości szacowane przez Wynajmującego podane w formularzu ofertowym oraz w przypadku wystąpienia okoliczności nieregulowanych zapisami ogłoszenia oraz podpisanej umowy, np. stan mieszkania ulegnie znacznemu pogorszeniu, które nie wynika z winy zamawiającego i uniemożliwi tym samym prowadzenie w nim Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny;

  - czynsz z najmu lokalu mieszkalnego płatny będzie z góry do 5 dnia kalendarzowego każdego miesiąca, z tym, że pierwsza opłata za miesiąc marzec może być dokonana w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Uwzględniając powyższe, Zamawiający nie przewiduje płacenia kaucji;

  - cena najmu musi być stałą przez cały okres trwania umowy oraz nie podlega waloryzacji wskaźnik inflacji;

  - w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i niepełnych miesięcy najmu, czynsz z najmu i w/w koszty najmu będzie rozliczony proporcjonalnie do liczby dni zajmowania wynajmowanego lokalu;

  - wszelkie nieprzewidziane zdarzenia losowe nieujęte w niniejszym zapytaniu jak np. zniszczenia, nadmierne zużycie mediów, będą rozpatrywane i rozstrzygane indywidualnie w porozumieniu między Wynajmującym a Najemcą;

  - obowiązek podatkowy wynikający z umową najmu lokalu mieszkalnego i opłaty z tym związane należą do wyłącznego obowiązku Wynajmującego;

  - Wynajmujący musi podsiadać tytuł prawny do wynajmowanego lokalu mieszkalnego, które przedkłada w ofercie w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie;

  - lokal mieszkalny nie może być obciążony zaległościami komorniczymi;

  - lokal mieszkalny powinien być ubezpieczony w podstawowym zakresie;

  - Najemca zastrzega sobie prawo, po uzgodnieniu z Wynajmującym do odświeżenia (odmalowania) pomieszczeń w wynajmowanym lokalu;

  - Zamawiający po złożeniu oferty, w ramach oceny złożonych ofert dokona oględzin lokalu mieszkalnego;

  - opis stanu technicznego lokalu, rodzaj i stan techniczny instalacji oraz urządzeń znajdujących się w lokalu określi protokół zdawczo – odbiorczy. Wydanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu najmu Najemcy nastąpi w chwili podpisania przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego. Stan lokalu opisany w protokole zdawczo - odbiorczym, o którym mowa, będzie stanowił podstawę przy rozliczeniu stron po zakończeniu umowy najmu i po wydaniu lokalu przez Najemcę.

  - Okres realizacji: Okres świadczenia usługi – wynajmu: od dnia 01.03.2021 roku do 31.12.2021 roku. Dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu trwania umowy w uzgodnieniu Wynajmującego i Najemcy. Przedłużenie okresu trwania umowy wymagać będzie sporządzenia aneksu do umowy.

  1. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:
  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ppkt. 2.
  3. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona także w formie pisemnej (przed podpisaniem umowy).
  4. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku na e-PUAP lub na e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.
  5. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
  6. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. nr 236 lub telefonicznie pod numerem tel. 59/ 8628106. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Skrzypek Agata, w godzinach pracy tut. jednostki. tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
  1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST RÓWNIEŻ DO:
  • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oferowanych usług, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
  • udostępnienia Zamawiającemu oraz instytucjom uprawnionym do kontroli Zamawiającego wglądu do dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia;
  • przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia do dnia 31.12.2028 r. w sposób zapewniający ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz doinformowania Zamawiającego o miejscu ich archiwizacji oraz przekazania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów związanych z realizacją projektu do Zamawiającego;
  • zachowania w poufności - zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu - wszelkich danych osobowych, do których Wykonawca miał dostęp;
  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wynajmu nieruchomości;
  • posiadają tytuł prawny do wynajmowanego lokalu mieszkalnego, które przedkłada w ofercie w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie;
  • posiadają nieruchomość możliwą do najęcia przez Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia;
  • posiadają zdolność do czynności prawnych;
  • dysponują własnością w zakresie posiadanego przedmiotu zamówienia;
   1. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
    • Formularz ofertowy – załącznik nr 1
    • Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
    • Opis lokalu mieszkalnego oferowanego do wynajmu – załącznik nr 3
    • Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
    • Wzór oświadczenia dot. zbioru danych – załącznik nr 5  
    • Wzór umowy – załącznik nr 6
    • Kopię tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (np. notarialnego aktu własności)
    • Kopię faktu/rachunków za wszystkie koszty najmu, które ponosić będzie Najemca (z trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem oferty) lub oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie, za: energię elektryczną, energie cieplną, wodę (ciepłą i zimną), gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne, inne (jakie?), z jednoznacznym uwzględnieniem zmniejszenia lub zwiększenia opłat w zależności od okresu rozliczeniowego (lato/zima).
     1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
     2. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
     3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
     4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
     5. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. VI, ppkt. 2 (załączniki nr 2-6 wraz z kserokopiami, o których mowa w pkt. VI ppkt. 2).
     6. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
     7. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia.
     8. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej i pełnej realizacji zamówienia, m.in.: koszty wszelkich opłat o charakterze publicznym m.in. do których odprowadzania zobowiązany jest Wynajmujący.
     9. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT (jeżeli dotyczy) obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury.
     10. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
     11. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
     12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
     13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

     „Oferta dotyczy:

     Wynajmem lokalu mieszkalnego dla PCPR w Lęborku

     1. Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.
     1. MIEJSCE i TREMIN SKAŁADANIA OFERT:
      1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
      2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
      3. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami w drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną PCPR w Lęborku na e-PUAP lub na e-mail ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.
      4. Termin składania ofert: 22.02.2021 roku, do godz. 10.00.
      5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2021 roku o godz. 10.30.
     • KRYTERIA OCENY OFERT:

     Ocena ofert zostanie przeprowadzona etapowo:

     1. Formalna, oceniająca:
     • czy oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty
      (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
     • czy oferta została złożona w terminie,
     • czy oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników:
     1. kserokopie trzech ostatnich rachunków/faktur za każde z opłat, które będą opłacane w ramach umowy najmu – za wszystkie media lub oświadczenia Wykonawcy w tym zakresie,
     2. kopia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (np. notarialnego aktu własności),
     3. wymagane oświadczenia – załączniki do ogłoszenia nr 2-6.

     Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcę do uzupełnienia w/w załączników do oferty w terminie maksymalnie do 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy – nie dotyczy to formularza oferty, który musi zostać złożony w wyznaczonym terminie.

     Zostanie sporządzona lista ofert, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji.

     1. Cenowa, oceniająca:
     Cenę najmu oraz wysokość kosztów najmu w związku z rozliczeniem opłat, o których mowa w pkt. VI ppkt. 2

     tiret 8 ogłoszenia – 70%

     Zamawiający dokona sumowania wskazanej w ofercie ceny najmu oraz wymienionych kosztów najmu, w rozliczeniu miesięcznym. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzy­ma 70 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

     (Cn/Cof.b. x 100) x 70% = liczba punktów, gdzie:

     Cn – najniższa cena oraz wysokość kosztów najmu spośród ofert nieodrzuconych,
     Cof.b – cena oraz wysokość kosztów najmu oferty badanej nieodrzuconej,
     100 – wskaźnik stały,
     70% – procentowe znaczenie kryterium ceny oraz wysokość kosztów najmu.

     Ponadto, weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej wynajmu nieruchomości w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę budżetową).

     1. Jakościowa, oceniająca:

     Standard lokalu mieszkaniowego w oparciu o opis przedmiotu zamówienia – oceniany przez 3 niezależne osoby - przedstawiciele Zamawiającego (opiekun PWDziR, koordynatora projektu oraz jednego przedstawiciela opiekunów zastępczych - dokonają oględzin lokalu mieszkalnego. Indywidualnie przyznają one od 0 do 30 punktów, które zostaną podzielone proporcjonalnie do liczby oceniających osób – wartość kryterium - 30%.

     Oferta, w której kryterium jakościowe spośród ofert nieodrzuconych otrzyma największą ilość w/w punktów otrzy­ma 30 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

     (Dof.b./Dw x 100) x 30% = liczba punktów, gdzie:

     Dw – najwyższa ilość punktów przyznanych przez osoby dokonujące oględzin lokalu spośród ofert nieodrzuconych,
     Dof.b – ilość przyznanych punktów oferty badanej nieodrzuconej,
     100 – wskaźnik stały,
     30% – procentowe znaczenie kryterium jakości.

     Zamawiający przyjmie do obliczeń punktów średnią arytmetyczną (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach - maksymalnie 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą ilość punktów (bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

     1. OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:
     • Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VI ogłoszenia.
     • Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
     • Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
     • Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
     1. INFORMACJE DODATKOWE
     2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
     3. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie pcprlebork.pl

     XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

     1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
     2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:
      1. zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
      2. Dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu trwania umowy w uzgodnieniu Wynajmującego i Najemcy. Przedłużenie okresu trwania umowy wymagać będzie sporządzenia aneksu do umowy z zastrzeżeniem, iż zachowana zostanie wysokość ceny jednostkowej.
     3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
      1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
      2. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa - Zleceniodawca.

       

      XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

      1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
      2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2
      3. Opis lokalu mieszkalnego oferowanego do wynajmu – załącznik nr 3
      4. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 4
      5. Wzór oświadczenia dot. zbioru danych - załącznik nr 5  
      6. Wzór umowy - załącznik nr 6
      7. Wyciąg z regulaminu Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny – załącznik nr 7
      8. Formy wsparcia w ramach Projektu - załącznik nr 8

                                                                                                        Bogusława Lis-Zielińska

                                                                                                      Kierownik PCPR w Lęborku

       

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-PWDziR-11.RPO WP.CUS.2021.pdf)ogłoszenie-PWDziR-11.RPO WP.CUS.2021.pdf[ ]412 Kb
Pobierz (protokół-Nr 11.RPO WP.CUS.2021.doc)protokół-wybór wykonawcy[protokół-wybór wykonawcy]207 Kb