Menu Główne

Lębork, dnia 13 października 2018 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 7.RPO WP.ZPZ.2018

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIEA:
1. Przedmiot zamówienia: Usługa najmu lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02.
2. CPV:
70210000-6 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych
3. Szczegółowy opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
 usługa najmu lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny w ramach realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku zadań pieczy zastępczej zaplanowanych w Projekcie – prowadzenia działań projektowych, o których mowa w załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszenia;
 Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny prowadzony będzie na zasadach wskazanych w regulaminie – wg wzoru załącznika nr 7 do niniejszego zapytania;
 najem lokalu mieszkalnego nastąpi w drodze zawarcia w formie pisemnej umowy cywilno-prawnej pomiędzy Wykonawcą (zwanym także Wynajmującym) a Zamawiającym - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (zwanym także Najemcą);
 lokalizacja lokalu mieszkalnego:
o odległość przedmiotu najmu od siedziby Zamawiającego (ul. Czołgistów 5 w Lęborku) - do 1 km (wg wskazań dojścia do tego miejsca przy użyciu aplikacji googlemaps);
o odległość do przystanku komunikacji miejskiej – do 250 m
 kondygnacja, na której znajduje się lokal mieszkalny: parter;
 warunki lokalowe:
o lokal dwupokojowy, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 35 m kw. i nie większy niż 60 m kw., z łazienką (łącznie lub osobno wc) i zapleczem kuchennych. Jeden z pokoi może być połączony z aneksem kuchennym, pokoje nie mogą być przechodnie;
o jeden z pokoi musi posiadać drzwi;
 lokal nie może być zamieszkały;
 lokal powinien spełniać następujące warunki (wszystkie n/w łącznie):
o stan dobry, czysty, do natychmiastowego użytkowania, o przeciętnym standardzie
o posiadać bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym, przynajmniej w przypadku pokoi,
o posiadać sprawne i czynne ogrzewanie centralne zasilane z sieci miejskiej, zapewniające odpowiednią dla lokalu mieszkalnego temperaturę przez całą dobę,
o posiadać stały dostęp do bieżącej wody - ciepłej i zimnej,
o mieć sprawne przyłącze do prądu, minimum po dwa sprawne gniazda w każdym z pomieszczeń oraz oświetlenie w każdym pomieszczeniu;
 lokal powinien posiadać standardowe wyposażenie, w tym minimum:
o w pokojach: 2 komody, szafa lub meblościanka, 1 półkę na książki, 1 stół lub 1 biurko lub stolik, sofa i 2 fotele, rolety okienne/zasłony/wertykale/żaluzje,
o zaplecze kuchenne: zestaw mebli, zlewozmywak, kuchenka elektryczna lub gazowa z min. 2 palnikami, lodówka, kafle na ścianie lub analogiczne zabudowanie oraz z terakotą lub panelami na podłodze.
o łazienka: umywalka, wc (łącznie lub osobno), kafle na ścianach i terakota na podłodze.
 Najemca zastrzega, iż Wynajmujący będzie miał prawo wstępu do wynajmowanego lokalu tylko podczas obecności przedstawiciela Najemcy, w uzgodnionym wcześniej terminie;
 Najemca ponosić będzie czynsz z najmu oraz koszty najmu w związku z rozliczeniem opłat w zakresie (jeżeli dotyczy): opłat za czynsz, energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne. W przypadku innych wymaganych opłat – Wynajmujący wskazuje je w formularzu ofertowym. Rozliczenia będą odbywały się w cyklu miesięcznym lub niezwłocznie po otrzymaniu przez Wynajmującego rachunku/faktury. Najemca, w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do PCPR w Lęborku zapłaconych rachunków/faktur (wraz z potwierdzeniem zapłaty) dokona przelewu na wskazane w umowie konto bankowe Wynajmującego. Wynajmujący ma obowiązek opłacania w terminie wszystkich rachunków/faktur związanych z utrzymaniem wynajmowanego przez PCPR w Lęborku lokalu mieszkalnego. PCPR w Lęborku nie będzie ponosił kosztów ani opłat związanych z nieterminowym opłacaniem rachunków/faktur związanych z utrzymaniem wynajmowanego lokalu;
 Wynajmujący do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy przedłoży Najemcy rachunek obejmujący czynsz z najmu i koszty najmu, o których mowa w pkt. 1-3 niniejszej umowy na: Nabywca: Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP: 841-16-09-072, Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP: 841-15-17-507.
 Najemca zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku w/w opłat znacznie przekraczających wysokości szacowane przez Wynajmującego podane w formularzu ofertowym;
 czynsz z najmu lokalu mieszkalnego płatny będzie z góry do 5 dnia kalendarzowego każdego miesiąca, z tym, że pierwsza opłata za miesiąc styczeń może być dokonana w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Uwzględniając powyższe, Zamawiający nie przewiduje płacenia kaucji;
 cena najmu musi być stałą przez cały okres trwania umowy oraz nie podlega waloryzacji wskaźnik inflacji;
 w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i niepełnych miesięcy najmu, czynsz z najmu i w/w koszty najmu będzie rozliczony proporcjonalnie do liczby dni zajmowania wynajmowanego lokalu;
 wszelkie nieprzewidziane zdarzenia losowe nieujęte w niniejszym zapytaniu jak np. zniszczenia, nadmierne zużycie mediów, będą rozpatrywane i rozstrzygane indywidualnie w porozumieniu między Wynajmującym a Najemcą;
 obowiązek podatkowy wynikający z umową najmu lokalu mieszkalnego i opłaty z tym związane należą do wyłącznego obowiązku Wynajmującego;
 Wynajmujący musi podsiadać tytuł prawny do wynajmowanego lokalu mieszkalnego, które przedkłada w ofercie w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie;
 lokal mieszkalny nie może być obciążony zaległościami komorniczymi;
 lokal mieszkalny powinien być ubezpieczony w podstawowym zakresie;
 Najemca zastrzega sobie prawo, po uzgodnieniu z Wynajmującym do odświeżenia (odmalowania) pomieszczeń w wynajmowanym lokalu;
 Zamawiający po złożeniu oferty, w ramach oceny złożonych ofert dokona oględzin lokalu mieszkalnego;
 opis stanu technicznego lokalu, rodzaj i stan techniczny instalacji oraz urządzeń znajdujących się w lokalu określi protokół zdawczo – odbiorczy. Wydanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu najmu Najemcy nastąpi w chwili podpisania przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego w dniu 2.01.2019 roku. Stan lokalu opisany w protokole zdawczo - odbiorczym, o którym mowa, będzie stanowił podstawę przy rozliczeniu stron po zakończeniu umowy najmu i po wydaniu lokalu przez Najemcę w dniu 31.12.2020 roku.
 Okres realizacji: Okres świadczenia usługi – wynajmu: od dnia 02.01.2019 roku do 31.12.2020 roku. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w dniu 02.01.2019 roku.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-PWDziR-14.10.2018-1.doc)ogłoszenie z załącznikami[ogłoszenie z załącznikami]496 Kb