Menu Główne

Projekt pn. Wsparcie Postępu – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim

Oś priorytetowa 6. Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

(RPO WP 2014-2020) współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

okres realizacji: 01.11.2018r.-31.12.2020r.

nr RPPM.06.02.02-22-0049/17-00 RPPM.06.02.02-22-0049/17-01 RPPM.06.02.02-22-0049/17-02

Lębork, dnia 03 czerwca 2020 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 43.RPO WP.ZPZ.2020

 

W postępowaniu o udzielenie zamawiania publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) oraz zasadach konkurencyjności zgodnie z Zasadami wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

I.   NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265

Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

Telefon/faks: 0-59 8628-106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl

adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

NABYWCA:

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

NIP: 841-16-09-072

 

ODBIORCA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku             

reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 II.  ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:

 1. Zasada konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
 2. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

 III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa oraz montaż mebli – w ramach projektu pn. „Wsparcie Postępu - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

 

1. W SKŁAD ZAMÓWIENIA WLICZA SIĘ:

1)ZAKUP MEBLI:

 • biurka
 • krzesła
 • tapczany
 • komody
 • stoliki
 • regały

 

2)DOSTAWA MEBLI;

3)MONTAŻ MEBLI.

 

2. KODY CPV:

 • 39000000-2 meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe
  (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące.
 • 39100000-3 – Meble
  39151000-5 – Meble różne
 • 39173000-5 – Meble do przechowywania
 • 39112000-0 – Krzesła
 • 39121100-7 – Biurka

3. Dokładna ilość i opis mebli zawarty jest w dołączonej specyfikacji technicznej – załącznik nr 1.

 

IV. OKRES REALZACJI ZADANIA:

Od dnia podpisania umowy do 6 lipca 2020 roku.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu dostawy przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone lub niemożliwe dotrzymanie takiego terminu, w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone lub niemożliwe dotrzymanie takiego terminu będą następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, a w szczególności: będą następstwem nieprzygotowania w sposób należyty lub terminowy miejsca dostawy przedmiotu lub brak możliwości dochowania takiego terminu z uwagi na konieczność (kolizję) przeprowadzania w tym samym okresie innych prac lub czynności
  w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia;
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub wszelkich innych zdarzeń losowych uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub części zgodnie z treścią niniejszego Zapytania.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Zadanie może być realizowane wyłącznie przez osoby posiadającą odpowiednią wiedzę, umiejętności i  doświadczenie.
 3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym - Zadanie może być realizowane wyłącznie przez Wykonawcę, który dysponuje niezbędnym sprzętem do zapewnienia prawidłowego wykonania zadania.

VI. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Meble muszą być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawnych osób trzecich.
 2. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie realizował umowę z należytą starannością.
 3. Do każdego elementu zamówienia musi być dołączona karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi
  w języku polskim.
 4. Wszystkie elementy zamówienia muszą spełniać wymagane przepisami prawa normy – meble będą stanowiły wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych o których mowa w ustawie z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. Dostawa obejmuje rozładunek, wniesienie, rozpakowanie i montaż w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego (budynek 2 kondygnacyjny – parter i piętro).
 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.
 7. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy siłami własnymi.
 8. Przekazanie mebli do placówki odbywa się protokolarnie.
 9. Okres gwarancji 24 miesiące (chyba, że producent oferuje dłuższą gwarancję).
 10. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości w tym oznakowanie CE lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.

VII. ZASTRZEŻENIE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA ZAMÓWIENIA:

 1. Zamawiający zastrzega prawo możliwości uzupełnienia treści zamówienia (zwiększenia bądź zmniejszenia ilości towarów objętych zamówieniem), które nastąpić może do dnia realizacji zamówienia.
 2. Wartość uzupełnienia winna nie przekraczać 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
  w umowie.

VIII.     KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ:

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona w oryginale także w formie pisemnej przed podpisaniem umowy o realizację zadania.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych
  z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 236 lub telefonicznie pod numerem tel. 59/ 8628106, od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Skrzypek Agata – koordynator realizujący zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w projekcie pn. „Wsparcie Postępu - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”.
 6. Wszelkie pytania związane z zapytaniem oraz ofertą należy przedstawiać w formie pisemnej.

 

VIII. PO WYKONANIU USŁUGI WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE:

Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci, a Wykonawca otrzyma kwotę z tytułu faktycznego zrealizowania zadania w wysokości zgodnie z zawartą umową (kwota brutto wraz z pochodnymi i innymi naliczeniami, w tym VAT), w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej rachunku/faktury oraz wymaganej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: rachunku/faktury.Istnieje możliwość wpłaty zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości do 10% wyliczonej na podstawie oferty wartości zamówienia po uzgodnieniu ostatecznej wartości zamówienia.

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu na druku formularza ofertowego według wzoru załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 4. Do oferty należy dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. XIV.
 5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
 6. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z ogłoszenia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi zawierać wszelkie składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym dostawy, transportu oraz montażu mebli.
 7. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury;
 8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług
  w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łącznie wartość brutto zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane
  z realizacją przedmiotu zamówienia.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości oświadczeń i danych podanych
  w złożonej ofercie poprzez wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień do oferty. Niezłożenie wyjaśnień w okresie wyznaczonym przez Zamawiającego
  w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy i Zamawiającego, z dopiskiem:

„Oferta dotyczy:

ZAKUPU, DOSTAWY, MONTAŻU MEBLI – 2020”

 

Jeżeli do oferty Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, co uniemożliwiałoby wybranie oferty złożonej przez Wykonawcę, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia. Przewiduje się wówczas termin maksymalnie 7 dni od dnia wezwania do doręczenia takiej informacji, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, e-mail lub fax.

  

X.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, pok. 237 (sekretariat).
 2. Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
 3. Istnieje możliwość przesłania oferty wraz z załącznikami drogą elektroniczną – zeskanowane dokumenty - na skrzynkę elektroniczną (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),
  z tym, że w przypadku przesłania oferty na w/w adres e-mail, przed podpisaniem umowy wymagane jest dostarczenie kompletnych dokumentów w formie oryginalnej.
 4. Termin składania ofert: 11.06.2020 roku, do godz. 24.00.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2020 roku, do godziny 15.00.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT:

 1. Cena 100%
 2. Przy wyborze oferty zamawiający kierować będzie się najniższą ceną.
 3. Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat wynikających z wykonywania usług.
 4. W przypadku ofert o jednakowej bądź zbieżnej cenie zamawiający zobowiązuje oferentów do złożenia wyjaśnień. Zamawiający dokona rozstrzygnięcia uwzględniając termin realizacji,
  w sytuacji ponownej zbieżności w kwestii terminu realizacji zadania zamawiający dokona rozstrzygnięcia uwzględniając doświadczenie w przedmiocie zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty na kompleksową realizację przedmiotu zapytania ofertowego.
 6. Wybierając dostawcę Zamawiający bierze pod uwagę: cenę, a także: oferowane rabaty, termin realizacji, formę i koszty dostawy oraz montażu.
 7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi elementy zamówienia do akceptacji dokonania zakupu dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lęborku.

 

XII.   OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA, GDY:

 1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IV i V ogłoszenia.
 2. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych.
 3. Została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu.
 4. Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający ma możliwość wystąpić w tym zakresie do Instytucji Zarządzającej, wówczas rozstrzygnięcie wyboru oferty lub unieważnienia postępowania dokonane będzie w terminie późniejszym, po otrzymaniu zwrotnej informacji.
 5. Wykonawca nie udokumentuje we wskazany w ogłoszeniu sposób i formie kwalifikacji i doświadczenia osoby realizującej usługę.
 6. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 7. Z postępowania wyklucza się Wykonawców powiązanych kapitałowo lub osobowo
  z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, tj.:
 8. uczestniczenie w spółce cywilnej lub osobowej jako wspólnik;
 9. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
 10. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego powiązanego
  z działaniami w ramach projektu;
 11. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII.    INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed terminem składania ofert.
 2. Informacje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty przekazane zostaną: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz zostaną opublikowane na stronie pcprlebork.pl

XIV.  WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

 1. Specyfikacja mebli biurowych – załącznik nr 1
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych i kapitałowych
  - załącznik nr 4
 5. Wzór umowy - załącznik nr 5