Menu Główne

Lębork, dnia 12 lutego 2019 roku


POROTOKÓŁ O OGŁOSZENIU ZAMÓWIENIA
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 27.RPO WP.ZPZ.2019


(o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072
ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Usługa – wsparcie edukacyjne małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – korepetycje z matematyki dla uczestników projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych:
Zadanie 1 – korepetycje z matematyki – kl. V szkoły podstawowej
Zadanie 2 – korepetycje z matematyki – kl. III gimnazjum
1. CPV:
80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.11.00.00-5 – usługi szkolnictwa podstawowego
III. W dniu 21.01.2019 roku zostało upublicznione ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - Nr 27.RPO WP.ZPZ.2019:
 strona www.pcprlebork.pl
 tablica ogłoszeń PCPR
 strona Bazy Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnoci.funduszeeuropejskie.gov.pl).
IV. W terminie do dnia 06.02.2019 roku do godz. 24.00 nie wpłynęły do tut. Jednostki żadne oferty
V. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie:
nie zostanie udzielone:
VI. UZASADNIENIE:
Ogłoszenie nierozstrzygnięte - nie otrzymano ofert.
Sporządziła: Bogusława Lis-Zielińska
Zdzisław Korda
Kierownik PCPR w Lęborku


Lębork, dnia 21 stycznia 2019 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
Nr 27.RPO WP.ZPZ.2019

O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
NIP: 841-15-17-507 REGON: 770983265
Adres: ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
Telefon/faks: 0-59 8628-106
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
adres strony internetowej: www.pcprlebork.pl
adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: www.pcprlebork.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

NABYWCA:
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
NIP: 841-16-09-072

ODBIORCA:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art., 138 o ust. 2-4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Postępowanie odbywa się na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
4. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze ogłoszenie.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Ogłoszenie: Nr 27.RPO WP.ZPZ.2019
2. Przedmiot zamówienia: Usługa – wsparcie edukacyjne małoletnich przebywających w pieczy zastępczej – korepetycje z języka matematyki dla uczestników projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych:
Zadanie 1 – korepetycje z matematyki – kl. V szkoły podstawowej
Zadanie 2 – korepetycje z matematyki – kl. III gimnazjum
3. CPV:
80.00.00.00-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
80.11.00.00-5 – usługi szkolnictwa podstawowego

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie-zad.7-27-matematyka-PO-W.doc)ogłoszenie z załącznikami[ogłoszenie z załącznikami]409 Kb
Pobierz (ogłoszenie-zad.7-27-matematyka-zmienione-PO-W.doc)ogłoszenie - zmienione[ogłoszenie - zmienione]410 Kb